Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Міжнародне економічне право: Підручник (Опришко В.Ф.)  
14.10.2016
Міжнародне економічне право: Підручник (Опришко В.Ф.)

   Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права.
   На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики їх застосування розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міждержавного економічного співробітництва, з’ясовуються питання міжнародного торговельного, міжнародного валютного, міжнародного транспортного права та ін.
   Значна увага приділяється висвітленню діяльності України як повноправного суб’єкта міжнародних економічних відносин.
   Для студентів юридичних та економічних вузів і факультетів, науковців, працівників державного апарату, господарських керівників.

ЗМІСТ

Передмова 7

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права
 9
1. Міжнародні економічні відносини, їх зміст і значення 9
2. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва 12
3. Поняття міжнародного економічного права 22
4. Система міжнародного економічного права 25

Розділ 2. Гармонізація законодавства України з міжнародним економічним правом 27
1. Загальні питання гармонізації 27
2. Зближення Європейського права із законодавством України 32
3. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу 36

Розділ 3. Джерела міжнародного економічного права 43
1. Поняття та система джерел міжнародного економічного права 43
2. Міжнародні економічні договори — основне джерело МЕП 44
3. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права 45

Розділ 4. Принципи міжнародного економічного права 48
1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права 48
2. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права 51
3. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права 56

Розділ 5. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права 61
1. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права 61
2. Імунітет держави 66

Розділ 6. Міжнародні економічні організації 68
1. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус 68
2. Міжнародні економічні організації в системі ООН 73
3. Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин 79
4. Рада Економічної Взаємодопомоги в системі та історії міжнародного економічного співробітництва 84
5. Регіональні економічні організації на пострадянському просторі 87

Розділ 7. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-правове регулювання їхньої діяльності 98
1. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин 98
2. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК 100

Розділ 8. Міжнародні економічні договори 104
1. Поняття та значення міжнародних економічних договорів 104
2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів 108
3. Види міжнародних економічних договорів 112
4. Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних договорів 118
5. Міжнародні економічні договори між державами та міжнародними економічними організаціями 126

Розділ 9. Забезпечення виконання міжнародних економічних договорів 130
1. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів 130
2. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають
у межах міжнародних економічних договорів 132
3. Міжнародний арбітраж — один із засобів розв’язання міжнародних економічних спорів 135

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 10. Міжнародне торговельне право
 139
1. Міжнародне торговельне право — складова міжнародного економічного права 139
2. Принципи міжнародної торгівлі 140
3. Міжнародні торговельні договори (угоди) 141
4. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів 151
5. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація 152
6. Міжнародні товарні організації 157

Розділ 11. Міжнародне митне право 171
1. Поняття міжнародного митного права 171
2. Джерела міжнародного митного права 173
3. Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва 176

Розділ 12. Міжнародне валютне право 181
1. Поняття та джерела міжнародного валютного права 181
2. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи 184
3. Організація валютно-кредитних відносин 187

Розділ 13. Міжнародне інвестиційне право 189
1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел 189
2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій 191
3. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права 203

Розділ 14. Міжнародне транспортне право 210
1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права 210
2. Правове регулювання міжнародних морських перевезень 211
3. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень 214
4. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 216
5. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень 217
6. Правове регулювання повітряних перевезень 218

Розділ 15. Міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва 220
1. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі промисловості 220
2. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства 223
3. Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва 225

Законодавство України та його роль в організації і здійсненні міжнародного економічного і зовнішньоекономічного співробітництва 230

Розділ 16. Укладання та виконання міжнародних економічних договорів України 230
1. Порядок укладання Україною міжнародних економічних договорів України 230
2. Виконання міжнародних договорів Україною 237

Розділ 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 241
1. Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 241
2. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні 243
3. Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» 245
4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 251
5. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 253

Розділ 18. Правове регулювання митної справи в Україні 256
1. Значення митної діяльності та законодавство про неї 256
2. Державна митна служба та її правовий статус 258
3. Митний кодекс України — основа правового регулювання митної справи в Україні 262
4. Правове регулювання обкладання митом товарів та інших предметів 270

Розділ 19. Правові питання валютного регулювання 278
1. Загальні положення з питань валютного регулювання 278
2. Правовий режим здійснення операцій з валютними цінностями 281
3. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю 284

Розділ 20. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні 287
1. Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України 287
2. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні 291
3. Особливості режиму іноземних інвестицій на території України 294

Розділ 21. Законодавство України про правове регулювання вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності 298
1. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності 298
2. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 300
3. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України 308

ПЕРЕДМОВА

   Одним із головних чинників, що впливають сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародне економічне співробітництво. На земній кулі налічується понад 220 великих і маленьких самостійних держав. Кожна з них проводить власну політику, створює свою економіку, водночас вступаючи у найрізноманітніші міжнародні відносини, зокрема й економічного характеру. І це цілком природно, адже ми живемо в умовах, коли посилюється інтернаціоналізація світового господарства, зростає взаємозалежність розвитку економіки окремих країн та господарських регіонів. Це вимагає від кожної країни зважувати, зіставляти свої дії з діями інших держав, а коли потрібно, то й узгоджувати їх через прийняття спільних оптимальних рішень. Тільки у такий спосіб можна прийти до світової економіки, яка слугувала б насамперед людині, її інтересам і потребам.
   Активний розвиток міжнародних економічних зв’язків не лише сприяє економічному зростанню держав світового співтовариства, а й дає змогу підтримувати і зміцнювати мирні взаємовідносини, знімати міжнародну напруженість, створювати систему міжнародної економічної безпеки. Іншими словами, міжнародне економічне співробітництво є реальною матеріальною основою зміцнення миру на Землі.
   У процесі міжнародного економічного співробітництва (як і співробітництва в інших напрямах) між державами, їх угрупованнями, міжнародними організаціями та іншими учасниками виникають, змінюються (або припиняються) певні відносини, які потребують відповідного урегулювання, упорядкування. Інструментом, засобом цього, як відомо, є правові норми, система яких і становить міжнародне економічне право — самостійну галузь міжнародного публічного права. Отже, міжнародне економічне право є основним нормативним регулятором відносин, які виникають у сфері міжнародного економічного співробітництва.
   У пропонованому підручнику висвітлюються існуючі підходи до тлумачення і визначення міжнародного економічного права, його принципи і джерела, правовий статус держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародних економічних відносин. Розглядаються специфічні особливості міжнародно-правового регулювання торговельних, валютно-фінансових відносин, відносин у галузі міжнародних перевезень, промислового, сільського господарства, науково-технічного співробітництва тощо.
   Крім того, в підручнику у спеціальному розділі розкриваються основні положення законодавства України з питань міжнародного економічного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності. Зміст цього законодавства свідчить про його тісний зв’язок з міжнародним економічним правом, яке в ряді випадків є джерелом національного законодавства України у цій сфері.
   У доопрацьованому і переробленому виданні цього підручника враховані зміни, які відбувалися останнім часом у сфері міжнародного економічного співробітництва. У ньому висвітлено діяльність Світової організації торгівлі, Європейського Союзу, міжнародних економічних організацій, які утворилися на пострадянському просторі (наприклад, Євразійського економічного співтовариства, регіонального об’єднання ГУУАМ) та ін.
   Значна увага у підручнику приділена питанням гармонізації законодавства України з міжнародним правом, зокрема з міжнародним економічним правом.
   В Особливій частині підручника вміщено нові розділи, які присвячені питанням міжнародного інвестиційного права, міжнародного митного права та іншим.
   Розгляд питань міжнародного економічного права здійснювався з урахуванням участі України у міжнародному економічному співробітництві, проблем, які виникають у цьому процесі.
   Знання майбутніми юристами, економістами та іншими фахівцями міжнародного економічного права сприятиме розвиткові міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими державами світу, посиленню її авторитету у міжнародному економічному співробітництві, успішному виконанню зобов’язань у межах міжнародних угод і договорів. У зв’язку з цим вивчення сутності та системи, особливостей міжнародного економічного права у ряді ВУЗів України є необхідною умовою підвищення активності нашої держави у співробітництві з іншими державами, з міжнародними організаціями, сприяє вирішенню багатьох не лише зовнішніх, а й внутрішніх проблем.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати
Міжнародне економічне право: Підручник (Опришко В.Ф.)

 
< Попередня   Наступна >