Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Правове забезпечення підприємницької діяльності (Мачуський В. В.)  
12.11.2016
Правове забезпечення підприємницької діяльності (Мачуський В. В.)

   Курс лекцій розроблений відповідно до навчальної програми даної дисципліни, затвердженої Вченою радою КНЕУ. У курсі лекцій викладені такі теми: загальні положення про підприємництво, організаційно-правові форми суб’ єктів підприємницької діяльності, характеристика господарських товариств, умови здійснення підприємництва, державне регулювання підприємництва, угоди і зобов’ язання у сфері підприємництва, юридична відповідальність суб’ єктів підприємницької діяльності, правове ругулювання банкрутства, зовнішньоекономічна діяльність суб’ єктів підприємницької діяльності, захист прав суб’ єктів підприємництва.
   Лекційний матеріал ґрунтується на положеннях чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень до нього і може бути основою для вивчення дисципліни “Правове забезпечення підприємницької діяльності”, а також буде корисним під час опанування дисципліни “Господарське законодавство”.
   Пошук і аналіз нормативно-правових актів було здійснено за допомогою інформаційно-пошукової системи “Право” (версія ХІІ).
   Для студентів економічних спеціальностей.

Зміст

Передмова   6

РОЗДІЛ 1. Загальні положення про підприємництво   8
1.1. Поняття, суб’єкти та принципи підприємницької діяльності   8
1.2. Підприємець і держава   23
1.3. Основні чинники, що заважають розвиткові підприємництва в Україні   27

РОЗДІЛ 2. Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності   29
2.1. Поняття організаційно-правової форми підприємництва   29
2.2. Поняття та види підприємств   32
2.3. Об’єднання підприємств   45
2.4. Інші організаційно-правові форми суб’єктів підприємництва   47

РОЗДІЛ 3. Господарські товариства як суб’єкти підприємницької діяльності   55
3.1. Поняття господарських товариств   55
3.2. Правовий статус акціонерного товариства   63
3.3. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю   77
3.4. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства   82

РОЗДІЛ 4. Умови здійснення підприємницької діяльності   89
4.1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності   89
4.2. Ліцензування підприємницької діяльності   97
4.3. Патентування підприємницької діяльності   100

РОЗДІЛ 5. Державне регулювання підприємництва в Україні   107
5.1. Загальні засади державного регулювання підприємницької діяльності   107
5.2. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва   116
5.3. Державне регулювання економічної конкуренції та обмеження монополізму в підприємницькій (господарській) діяльності   124
5.4. Правовий статус Антимонопольного комітету України   139

РОЗДІЛ 6. Угоди і зобов’язання в підприємницькій діяльності   144
6.1. Загальні положення про угоди   144
6.2. Представництво і довіреність   159
6.3. Загальні положення про зобов’язання   170

РОЗДІЛ 7. Юридична відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності   198
7.1. Цивільно-правова (майнова) відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності   199
7.2. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність у сфері підприємництва   213
7.3. Адміністративно-правова відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності   222
7.4. Кримінальна відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності   226

РОЗДІЛ 8. Правове регулювання банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності   233
8.1. Поняття банкрутства. Учасники провадження у справах про банкрутство   233
8.2. Провадження у справах про банкрутство   238
8.3. Ліквідаційна процедура   247
8.4. Мирова угода   254
8.5. Припинення провадження у справі про банкрутство   258

РОЗДІЛ 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності   259
9.1. Поняття, суб’єкти та приниципи зовнішньо-економічної діяльності   259
9.2. Ліцензування та квотування (умови здійснення) зовнішньоекономічної діяльності   267
9.3. Спеціальні (вільні) економічні зони   269
9.4. Поняття зовнішньоекономічного договору   273
9.5. Загальна характеристика Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів   281

РОЗДІЛ 10. Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності   287
10.1. Загальні засади організації судової влади   287
10.2. Розгляд справ господарськими судами   296
10.3. Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду   309
10.4. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражу   312
10.5. Винесення, визнання та виконання арбітражних рішень   317

Словник підприємця   322

Рекомендована література   347

Передмова

   Проведення радикальної економічної реформи, процеси роздержавлення, демонополізації і приватизації викликали значне оновлення законодавства, що регулює відносини у сфері економіки та управління нею.
   Перехід до ринкових відносин об’єктивно викликав підвищення ролі права, виникла необхідність у створенні нової правової основи підприємницької діяльності.
   До законодавства введені нові поняття, терміни, виникли нові правові інститути. Сформувалось законодавство, яке закріпило перехід від планових до ринкових підходів управління економікою, що, у свою чергу, привело до виникнення специфічного типу суспільних відносин — підприємницьких. Їх сферою є процес здійснення економічно незалежним від держави суб’єктом підприємництва діяльності, спрямованої на отримання прибутку в умовах конкуренції і вільного ціноутворення.
   Водночас в Україні не визначено цілу низку науково-теоретичних питань щодо концептуальних підходів до правового регулювання підприємницької діяльності. Безсистемне прийняття дрібних законодавчих актів викликало протиріччя і дублювання норм різних галузей права з питань підприємницької діяльності. Важливою проблемою розвитку підприємницької діяльності є наявність великої кількісті нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як організацію, так і здійснення підприємницької діяльності.
   Метою курсу “Правове забезпечення підприємницької діяльності” як навчальної дисципліни є з’ясування та вивчення співвідношення спільного, що поєднує підприємницьке право з цивільним та іншими галузями права, і особливого, що відокремлює норми та інститути, які складають право на підприємницьку діяльність.
   Курс лекцій “Правове забезпечення підприємницької діяльності” покликаний допомогти студентам зорієнтуватися в основних положеннях правового регулювання підприємництва, набути знання й навички в організації й здійсненні підприємницької діяльності.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати курс лекцій
Правове забезпечення підприємницької діяльності (Мачуський В. В.)

 
< Попередня   Наступна >