Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Правознавство: Підручник (В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко)  
23.11.2016
Правознавство: Підручник (В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко)

   Підручник підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу “Правознавство” для студентів неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання суспільних відносин в Україні, викладені основи теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.
   Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих навчальних закладів, а також при викладанні та вивченні курсу “Правознавство”, вчителями та учнями середніх та інших освітніх закладів, всіма, хто опановує основи права.

ЗМІСТ

Передмова 5

Глава І. Основи теорії держави і права 7
§ 1. Походження, сутність та ознаки держави 7
§ 2. Походження та сутність права 12
§ 3. Громадянське суспільство та соціальна правова держава 16
§ 4. Функції держави 24
§ 5. Механізм держави 28
§ 6. Форма держави 32
§ 7. Джерела права. Систематизація законодавства 38
§ 8. Норми права та форми їх реалізації 43
§ 9. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм 47
§ 10. Система права 48
§ 11. Правові відносини 49
§ 12. Законність і правопорядок. Правопорушення та відповідальність за їх скоєння 53

Глава ІІ. Основи конституційного права України 57
§ 1. Поняття, предмет і джерела конституційного права України  57
§ 2. Конституційний процес в Україні у 1990—1996 рр. 66
§ 3. Основи конституційного ладу України  73
§ 4. Конституційно-правовий статус особи  76
§ 5. Народовладдя в Україні та форми його здійснення 88
§ 6. Система органів державної влади України 93
§ 7. Місцеве самоврядування. Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим 120
§ 8. Конституція України — основа подальшого розвитку національного законодавства 126

Глава ІІІ. Основи адміністративного права України 132
§ 1. Управління як об’єкт адміністративного права 132
§ 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання 134
§ 3. Джерела адміністративного права. Кодекс про адміністративні правопорушення 136
§ 4. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини 140
§ 5. Суб’єкти адміністративного права: поняття і класифікація 144
§ 6. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовців 158
§ 7. Поняття форм і методів державного управління 163
§ 8. Поняття і класифікація актів управління та їх види 167
§ 9. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки 170
§ 10. Поняття складу адміністративного правопорушення 172
§ 11. Адміністративна відповідальність. Адміністративні стягнення: поняття та види 174
§ 12. Правові основи організації управління економікою 178
§ 13. Правові основи управління підприємством 185

Глава IV. Основи фінансового права України 189
§ 1. Фінансове право України: поняття, предмет правового регулювання та система 189
§ 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини 191
§ 3. Правові основи фінансового контролю в Україні 193
§ 4. Бюджетна система України 201
§ 5. Бюджетний процес в Україні 208
§ 6. Державний бюджет України та місцеві бюджети 213
§ 7. Поняття та система податків в Україні 216
§ 8. Правовий режим бюджетного фінансування 222

Глава V. Основи банківського права України 226
§ 1. Банківське право України: поняття та предмет правового регулювання 226
§ 2. Джерела та система банківського права 227
§ 3. Правовідносини у сфері банківської діяльності та їх суб’єкти 229
§ 4. Банківська система України. Правовий статус Національного банку України 230
§ 5. Правовий статус комерційних банків 234
§ 6. Правове регулювання банківського рахунка 246
§ 7. Правове регулювання платіжної системи та безготівкових розрахунків 252
§ 8. Правові засади банківського кредитування 256
§ 9. Правовий статус кредитних спілок 259

Глава VІ. Основи цивільного права України 261
§ 1. Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство 261
§ 2. Цивільне законодавство України: загальна характеристика 263
§ 3. Цивільно-правові відносини та їх елементи 265
§ 4. Суб’єкти цивільно-правових відносин 268
§ 5. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 270
§ 6. Держава як учасник цивільно-правових відносин 279
§ 7. Об’єкти цивільно-правових відносин 281
§ 8. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків 283
§ 9. Поняття, види та форма правочинів  284
§ 10. Представництво і довіреність 290
§ 11. Строки в цивільному праві. Позовна давність 294
§ 12. Право власності в Україні 296
§ 13. Загальна характеристика зобов’язань: поняття, зміст, підстави виникнення та припинення 300
§ 14. Цивільно-правові договори: поняття, види, порядок укладання та припинення 302
§ 15. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів 306
§ 16. Розрахункові правовідносини 318
§ 17. Договір банківського рахунка 320
§ 18. Кредитні правовідносини. Кредитний договір 322
§ 19. Виконання зобов’язань і способи забезпечення їх виконання 323
§ 20. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди 328
§ 21. Цивільно-правова відповідальність 335
§ 22. Загальна характеристика спадкового права України 341
§ 23. Право інтелектуальної власності в Україні 346

Глава VІІ. Основи сімейного права України 352
§ 1. Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України 352
§ 2. Укладення та припинення шлюбу  356
§ 3. Права та обов’язки подружжя 361
§ 4. Права та обов’язки батьків і дітей за законодавством України 367
§ 5. Правові форми влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування 370

Глава VІІІ. Основи господарського права України 375
§ 1. Поняття, предмет та методи правового регулювання господарського права 375
§ 2. Загальна характеристика господарського законодавства України 376
§ 3. Господарські правовідносини та їх види  378
§ 4. Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин 379
§ 5. Управління державним сектором економіки. Загальна характеристика державних підприємств 391
§ 6. Приватизацiя в Українi 395
§ 7. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання 400
§ 8. Правові засади захисту економічної конкуренції 413
§ 9. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні 418
§ 10. Правове регулювання банкрутства 423

Глава ІХ. Основи трудового права України 428
§ 1. Поняття, предмет, принципи та функції трудового права 428
§ 2. Суб’єкти трудового права 431
§ 3. Колективні договори і угоди. Колективні трудові спори (конфлікти) 435
§ 4. Поняття, зміст та сторони трудового договору 440
§ 5. Підстави припинення трудового договору  447
§ 6. Робочий час 453
§ 7. Час відпочинку 457
§ 8. Оплата праці 464
§ 9. Поняття трудової дисципліни, методи її забезпечення та дисциплінарна відповідальність 470
§ 10. Поняття, види, підстави та порядок застосування матеріальної відповідальності 472
§ 11. Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення 474
§ 12. Зайнятість та працевлаштування 476

Глава Х. Основи права соціального забезпечення 479
§ 1. Поняття, предмет і джерела права соціального забезпечення 479
§ 2. Трудовий стаж та вислуга років. Інститут пенсій 487
§ 3. Допомоги із соціального забезпечення 499
§ 4. Соціальний захист ветеранів війни 506
§ 5. Соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 509

Глава ХІ. Основи аграрного права України 513
§ 1. Поняття, предмет та система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права 513
§ 2. Суб’єкти та об’єкти аграрних правовідносин 518
§ 3. Правовий режим аграрних підприємств 524

Глава ХІІ. Основи земельного права України 538
§ 1. Поняття, предмет та система правового регулювання земельного права України 538
§ 2. Джерела земельного права 541
§ 3. Загальна характеристика суб’єктів і правових форм використання земель в Україні 544
§ 4. Порядок набуття та припинення права землекориствування 554
§ 5. Правовий режим земель різного призначення 561

Глава ХІІІ. Основи екологічного права України 569
§ 1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України 569
§ 2. Джерела екологічного права 570
§ 3. Поняття та склад екологічних правовідносин 574
§ 4. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні 587
§ 5. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства 595

Глава ХІV. Основи кримінального права України 603
§ 1. Поняття кримінального права, його принципи, джерела та система 603
§ 2. Поняття злочину, його види та стадії 606
§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави 609
§ 4. Покарання, його цілі і види 615
§ 5. Злочини в сфері господарської діяльності (ст. ст. 199—235 КК) 621
§ 6. Загальна характеристика злочинів проти життя, здоров’я, волі, честі і гідності особи 630
§ 7. Характеристика злочинів проти власності (ст. ст. 185—198 КК) 637
§ 8. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності 638

Глава ХV. Судові та правоохоронні органи України 642
§ 1. Правосуддя в Україні: поняття, завдання, ознаки та принципи здійснення 642
§ 2. Загальна характеристика судової системи України 647
§ 3. Органи юстиції та нотаріат в Україні 654
§ 4. Поняття, завдання, функції та система органів прокуратури України 659
§ 5. Органи внутрішніх справ України 661
§ 6. Поняття, завдання та функції міліції в Україні 665
§ 7. Служба безпеки України 669
§ 8. Адвокатура в Україні 670
§ 9. Загальна характеристика інших правоохоронних органів України 673

Глава ХVI. Основи процесуального права в Україні 680
§ 1. Поняття процесуального права 680
§ 2. Основи цивільного процесу 684
§ 3. Основи адміністративного процесу 693
§ 4. Порядок судового розгляду кримінальних справ 704

Глава ХVII. Основи міжнародного права 719
§ 1. Поняття та система міжнародного права 719
§ 2. Джерела міжнародного права 728
§ 3. Суб’єкти міжнародного права  733
§ 4. Принципи міжнародного права  739

Глава ХVIII. Основи міжнародного економічного права 746

Передмова

   Вирішення завдань з формування в Україні громадянського суспільства і відповідної державності соціального і правового характеру порушило проблему створення міцного юридичного підґрунтя модернізаційних процесів перехідного суспільства, здійснення ефективної реформи органів держави і правової системи, здатних в умовах ринкових відносин і вільної конкуренції забезпечити соціальну безпеку і стабільність суспільства, гарантувати права і свободи людини і громадянина, створити рівні умови і можливості всебічного розвитку особистості.
   Важливим у цьому плані було прийняття Верховною Радою України у червні 1996 року Конституції, яка юридично ствердила факт становлення незалежної держави, визначила перспективи подальшої трансформації суспільства на умовах орієнтації на загальнолюдські гуманістичні цінності, закріпила визначальні принципи демократизму, народного суверенітету, верховенства права, засади економічної, політичної та ідеологічної багатоманітності суспільного життя, створила умови для проведення парламентської, адміністративної, судової та муніципальної реформ, реального забезпечення законності та правового порядку. Тож суб’єктами законотворчого процесу повсякчас здійснюється значна робота з розробки і прийняття нових законів та інших нормативно-правових актів, які б відповідали вимогам Конституції і потребам соціально-економічного розвитку, вирішуються питання систематизації законодавства. Особлива увага при цьому приділяється формуванню юридичних механізмів гарантування і забезпечення політичних, економічних і соціальних прав людей, створення системи взаємної відповідальності держави та особи, а також підвищення відповідальності громадян перед суспільством.
   Останнім часом законодавчо врегульовані питання власності, підприємництва, земельних відносин, обмеження монополізму та розвитку вільної конкуренції, захисту прав споживачів, функціонування банківської сфери, освіти тощо. Здійснюються відповідні законодавчі процедури з прийняття цивільного, господарського та податкового кодексів. Вживаються заходи щодо реформування судової системи та правоохоронних органів, переорієнтації їх діяльності від захисту інтересів держави до захисту прав особи. Створюються інститути соціального контролю за діяльністю органів держави, правоохоронних і силових відомств.
   Важливе значення мають прийняття Закону “Про судоустрій України”, запровадження органу конституційної юрисдикції — Конституційного Суду України, інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, створення правових гарантій свободи об’єднання громадян у політичні партії та громадські організації для участі у вирішенні загальносуспільних справ, здійснення контролю за владними інституціями держави, захисту своїх прав і свобод.
   Важливим з погляду подальшої демократизації суспільного життя, ефективного розвитку економічної сфери, вдосконалення господарських відносин є формування відповідного рівня правосвідомості та правової культури громадян, активного їх залучення до участі у модернізаційних процесах. Провідне місце у вирішенні цього завдання належить навчальним закладам України, забезпеченню викладання в них відповідних дисциплін, серед яких особлива увага акцентується на правознавстві.
   Відповідно до програми підготовки фахівців-економістів та з урахуванням багаторічного досвіду викладання навчальної дисципліни “Правознавство” в Київському національному економічному університеті у підручнику висвітлені загальні положення теорії держави та права, структура державних органів, основні положення галузей права України, розглядається порядок вирішення справ у судах загальної юрисдикції. Ознайомлення із зазначеним матеріалом допоможе студентам набути відповідних теоретичних знань та умінь орієнтуватись у чинному законодавстві, сформувати навички роботи з нормативно-правовими актами, правильно застосувати правові норми до конкретних практичних ситуацій.
   Методологія, застосована для підготовки підручника, та спосіб викладення в ньому матеріалу дасть можливість використовувати його викладачами, студентами вищих навчальних закладів, учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтами, а також читачами, які прагнуть знайти відповіді щодо правового регулювання багатоаспектних суспільних відносин.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Правознавство: Підручник (В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко)

 
< Попередня   Наступна >