Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Політична економія arrow Політична економія (К.Т.Кривенко)  
08.12.2016
Політична економія (К.Т.Кривенко)

   Колектив авторів: К.Т.Кривенко(керівник автор. кол.), О.О.Бєляєв, В.С.Савчук, А.Е.Фукс, І.Й.Малий, О.М.Мельник,М.І.Диба доктори економічних наук, професори; М.І. Вакуленко, к.е.н., проф.; А.С.Бебело, О.О.Дем”янчук, А.З.Зазимко, А.В.Коровський, О.М.Ком”яков, І.Ю.Ніколенко, М.С.Руденко, М.Г.Семенов, В.І.Стаховський, Л.Д.Тимошевська, О.В.Ткаченко, М.О.Туманов кандидати економічних наук С.Б.Погорєлов, ст. викладач.

   Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни “Політична економія”, навчально-методичне забезпечення курсу, до якого входять методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання, завдання для перевірки знань (тести) та термінологічний словник до кожної теми. Містяться також завдання блочно-модульного контролю, методика виконання курсових робіт, порядок оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності.
   Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.

ЗМІСТ

Вступ (К.Т. Кривенко) 8 Тема 1. Предмет і метод політичної економії (В.С. Савчук, К.Т. Кривенко) 10
1.1. Предмет політичної економії 10
1.2. Методи політичної економії 16
1.3. Функції політичної економії 20

Розділ 1. Загальні засади економічного розвитку 27

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси 27
2.1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва (О.О. Дем’янчук) 27
2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей (К.Т. Кривенко) 34
2.3. Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб (К.Т. Кривенко) 39
2.4. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності (К.Т. Кривенко, О.О. Дем’янчук) 45
2.5. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом (О.О. Дем’янчук) 49

Тема 3. Економічна система суспільства 60
3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації (О.О. Бєляєв, С.Б. Погорєлов) 60
3.2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи (К.Т. Кривенко) 62
3.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи (К.Т. Кривенко) 67
3.4. Типи економічних систем та критерії їх класифікації (О.О. Бєляєв, С.Б. Погорєлов) 69

Тема 4. Відносини власності (В.І. Стахівський) 76
4.1. Власність як економічна категорія 76
4.2. Структура власності 80
4.3. Еволюція форм власності 86

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва 92
5.1. Натуральне виробництво і його місце в історичному розвитку суспільства (А.В. Коровський) 92
5.2. Товарна форма організації суспільного виробництва (А.В. Коровський) 94
5.3. Товар і його властивості (К.Т. Кривенко) 97
5.4. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності (К.Т. Кривенко) 104

Тема 6. Гроші (О.М. Мельник) 111
6.1. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей 111
6.2. Сутність і функції грошей 119
6.3. Сучасні функціональні форми грошей 123
6.4. Закони грошового обігу 126
6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи 128

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток 132
7.1. Витрати виробництва, їх сутність і види (В.С. Савчук, К.Т. Кривенко) 132
7.2. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна (В.С. Савчук, М.Г. Семенов) 139
7.3. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку (В.С. Савчук, М.Г. Семенов) 141

Розділ 2. Загальні основи ринку 145

Тема 8. Ринок: сутність, функції та моделі 145
8.1. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти (К.Т. Кривенко) 145
8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування (І.Й. Малий) 147
8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках (К.Т. Кривенко) 153
8.4. Конкуренція і моделі ринків (К.Т. Кривенко, І.Й. Малий) 157

Тема 9. Класифікація ринків і загальні ознаки їх функціонування 162
9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання (О.О. Дем’янчук) 162
9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування (К.Т. Кривенко) 166
9.3. Ринок капіталів (К.Т. Кривенко) 174

Тема 10. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу (М.Г. Семенов, Л.Д. Тимошевська) 180
10.1. Ринкова інфраструктура 180
10.2. Позичковий капітал і процент. Банки 181
10.3. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток 185
10.4. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі 188

Розділ 3. Суб’єкти ринкової економіки 194

Тема 11. Домогосподарства 194
11.1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин (І.Ю. Ніколенко) 194
11.2. Доходи домогосподарств та їх розподіл (І.Ю. Наколенко) 196
11.3. Витрати на споживання. Заощадження домогосподарств (К.Т. Кривенко, І. Ю. Ніколенко) 198

Тема 12. Підприємство і підприємництво 204
12.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки (М.С. Руденко) 204
12.2. Капітал підприємства і його кругообіг (К.Т. Кривенко) 207
12.3. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства (М.С. Руденко) 214
12.4. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці (К.Т. Кривенко, М.С. Руденко) 217

Тема 13. Капітал і наймана праця (К.Т. Кривенко) 227
13.1. Капітал як економічна категорія 227
13.2. Капітал і праця 231
13.3. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата 232
13.4. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата 235

Тема 14. Підприємництво в аграрній сфері (М.І. Вакуленко) 245
14.1. Аграрне виробництво — особлива сфера вкладення капіталу 245
14.2. Земельна рента та її форми 247
14.3. Розвиток підприємництва в сільському господарстві 253
14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень 257

Тема 15. Держава та її економічні функції (М.І. Диба) 263
15.1. Необхідність цілеспрямованого втручання держави в економіку 263
15.2. Еволюція економічної діяльності держави 266
15.3. Економічні функції держави 270
15.4. Ринок і держава 275

Розділ 4. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес 280
Тема 16. Форми суспільного продукту в процесі відтворення 280
16.1. Сутність і види економічного відтворення (А.Е. Фукс) 280
16.2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту (К.Т. Кривенко) 282
16.3. Тіньовий сектор в економічному відтворенні, його масштаби та особливості в економіці України (А.Е. Фукс) 292
16.4. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення (А.Е. Фукс) 293
16.5. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів (К.Т. Кривенко) 295

Тема 17. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження 302
17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення (І.Й. Малий) 302
17.2. Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення (І.Й. Малий) 304
17.3. Перерозподіл національного доходу і споживання (І.Й. Малий) 308
17.4. Споживання, національний дохід і заощадження (К.Т. Кривенко) 310

Тема 18. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли (А.С. Бебело) 315
18.1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні 315
18.2. Теорії і моделі економічного зростання 323
18.3. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи 327

Тема 19. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання (К.Т. Кривенко, С.В. Степаненко) 336
19.1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність 336
19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва 340
19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили 344
19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили 348

Тема 20. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва (О.О. Бєляєв, О. М. Комяков) 358
20.1. Господарський механізм, його сутність та елементи 358
20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми 361
20.3. Державне регулювання економіки 364

Розділ 5. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем 371

Тема 21. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи 371
21.1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку (К.Т. Кривенко, А.З. Зазимко) 371
21.2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму (К.Т. Кривенко) 374
21.3. Економічна система монополістичного капіталізму (К.Т. Кривенко) 378
21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монопо-лістична олігархія (А.З. Зазимко) 386

Тема 22. Економічна система сучасного капіталізму 391
22.1. Сутність і ознаки змішаної економіки (А.З. Зазимко) 391
22.2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки (А.З. Зазимко) 397
22.3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки (К.Т. Кривенко) 401
22.4. Наймана праця і революція у трудових відносинах (К.Т. Кривенко) 412
22.5. Еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму (А.З. Зазимко) 417

Тема 23. Соціалістична економічна система та її еволюція (В.В. Толочин) 422
23.1. Економічна система соціалізму: теорія і практика 422
23.2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі “державного соціалізму” 424
23.3. Механізм функціонування “державного соціалізму” 427
23.4. Історичні перспективи соціалізму 431

Тема 24. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік 434
24.1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки (М.О. Туманов) 434
24.2. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються (М.О. Туманов) 437
24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки (М.О. Туманов) 438
24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфра-структури (Т.Г. Кривенко) 440

Розділ 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 444

Тема 25. Світове господарство (В.С. Савчук, О.В. Ткаченко) 444
25.1. Світове господарство: сутність та структура 444
25.2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація 447
25.3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил 451
25.4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації 457

Тема 26. Форми міжнародних економічних відносин (В.С. Савчук, О.В. Ткаченко) 463
26.1. Світогосподарські зв’язки та їх форми 463
26.2. Міжнародна торгівля та її економічні основи 464
26.3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу 469
26.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини 473
26.5. Інші форми міжнародних економічних відносин 477

Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем (В.С. Савчук, О.В. Ткаченко) 485
27.1. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем 485
27.2. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством 487
27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства 496

Список використаної літератури 501

Вступ 

   Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи суспільною дисципліною системного типу вона займає центральне місце в економічних дисциплінах, оскільки є ядром економічної теорії.
   Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення студентами політичної економії написаний за програмою, яка ухвалена на засіданні секції політекономії Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми викладання економічної теорії” 26 квітня 1999 р. Метою цього посібника є надання студентам усіх форм навчання методичної допомоги під час самостійної підготовки до семінарських занять, заліків, виконання завдань поточного контролю знань та курсового екзамену.
   Глибоке вивчення політичної економії, її законів і категорій забезпечується поєднанням аудиторних занять із самостійною роботою студентів. Самостійне вивчення предмета, як показує досвід, не тільки поглиблює знання студента, воно формує у нього уміння працювати з літературою, творчо мислити, користуватися придбаними знаннями. Самостійна робота студента при вивченні кожної теми курсу є основним методом пізнання законів і категорій політичної економії.
   Логічно матеріал представлено в п’яти розділах навчально-методичного посібника:
   1) типова програма курсу;
   2) навчально-методичне забезпечення курсу;
   3) завдання для блочно-модульного контролю;
   4) методичні матеріали по написанню курсових робіт;
   5) критерії оцінювання знань студентів з дисиципліни.
   Для самостійного опрацювання курсу політичної економії рекомендуються джерела, наведені у переліку літератури до кожної теми.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Політична економія (К.Т.Кривенко)

 
< Попередня