Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Брегеда А. Ю.)  
21.12.2016
Політологія (Брегеда А. Ю.)

   У навчальному посібнику даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо. Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб надати допомогу студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу політології.

ЗМІСТ

Вступ

1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУСРУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

2. Блок навчально-методичного забезпечення а методичні вказівки до кожної теми
Тема 1. Місце й роль політики та політології як науки у житті суспільства
Тема 2. Політична діяльність і влада
Тема 3. Політичні думки стародавнього світу. Середньовіччя та Відродження
Тема 4. Політична думка нового та новітнього часу
Тема 5. Розвиток політичної думки в Україні
Тема 6. Сучасні ідейно-політичні течії
Тема 7. Політична система суспільства
Тема 8. Економічна політика
Тема 9. Соціальна політика
Тема 10. Політика й етнонаціональні відносини
Тема 11. Політична культура
Тема 12. Особистість і політика
Тема 13. Політичне лідерство
Тема 14. Світовий політичний процес

Термінологічний словник ключових понять

3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ДИСЦИПІНИ

Рекомендована література

ВСТУП

   Характерною ознакою сьогодення є політизація всіх сторін життя нашого суспільства. Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку  України зумовлені радикальною економічною реформою, демократизацією, формуванням громадянського суспільства і правової держави. Ці процеси надзвичайно актуалізують соціальну потребу в політичних знаннях, підносячи їх на рівень національних інтересів. За цих умов постають якісно нові вимоги до ролі й місця у суспільстві політичної науки, до поширення політичних знань серед широких верств населення.
   З метою оволодіння системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси у структуру гуманітарної освіти введено викладання нової навчальної дисципліни — політології, найважливішою функцією якої є формування політичної культури суспільства.
   Якісно нові завдання нашого суспільно-політичного розвитку вимагають відмовитися від упередженого у недалекому минулому ставлення до політології як науки. В умовах адміністративно-командної системи інтелектуальний потенціал науки про політику ігнорувався. Це породжувало відчуженість широких народних мас від участі у політичному житті, обмежуючи їхню політичну свідомість та прирікаючи на політичну пасивність. Ось чому формування суспільства на демократичних засадах неможливе без оновлення політичної свідомості, без оволодіння системою знань про політику.
   В теперішніх умовах становлення громадянського суспільства та правової держави, особливо після прийняття Конституції України, надзвичайно важливого значення набуває формування у громадян, насамперед у молоді, високої політичної культури.
   Стан глибокої і всебічної кризи, яку переживає нині Україна, не тільки актуалізує проблему поширення політологічних знань, а й потребує своєчасного розгортання в країні дійової та розгалуженої системи політичної освіти. Сенс її запровадження — в необхідності розвивати в молоді політичний розум, вивченні й застосуванні в практичній діяльності політичних знань, в умінні цивілізовано боротися за демократію, а відтак — і власну долю, захищатися від бюрократичного свавілля, дотримуватися моральних, правових, конституційних, політичних норм і правил людського життя.
   Вивчення політології надасть можливість майбутнім фахівцям у галузі економіки оволодіти політичними знаннями. Ці знання мають велике значення для соціально-політичної зрілості молоді, оскільки допоможуть об’єктивно розібратися у системі політичних відносин у сучасному світі, обрати громадянську зрілу позицію відносно радикальних змін у нашому суспільстві.
   Політологія необхідна і для професійного становлення у галузі економіки, адже політика й політичні відносини є складовою системи економічних відносин, істотно на них впливають. Орієнтуватись у факторах цього впливу означає ефективно сприяти вирішенню економічних проблем на кожному робочому місці.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Політологія (Брегеда А. Ю.)