Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Правове середовище малого бізнесу (Мачуський В.В., Ієрусалімова І.О.)  
08.12.2016
Правове середовище малого бізнесу (Мачуський В.В., Ієрусалімова І.О.)

   У пропонованому посібнику відповідно до програми курсу детально розглядаються такі питання правового регулювання підприємницької діяльності: загально-правова характеристика малого підприємництва, суб’ єкти малого підприємництва, державне регулювання малого підприємництва, майнова основа малого підприємництва, правочини і зобов’ язання у сфері малого підприємництва, правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’ єктів малого підприємництва, правове регулювання малого підприємництва в країнах Європейського Союзу.
   Посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

 

Вступ 5
Тематичний план дисципліни 5
Програма дисципліни “Правове середовище малого бізнесу”
Методичні поради до вивчення тем дисципліни 9
Тема 1. Загальноправова характеристика малого підприємництва 9
Тема 2. Суб’єкти малого підприємництва 18
Тема 3. Державна підтримка малого підприємництва 29
Тема 4. Майнова основа малого підприємництва 34
Тема 5. Правочини та зобов’язання у сфері малого підприємництва 46
Тема 6. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва 64
Тема 7. Правове регулювання підприємництва в країнах Європейського Союзу 72
Типові тестові завдання 77
Індивідуальні завдання 90
Система поточного та підсумкового контролю знань 91
Перелік питань за робочою програмою дисципліни 97
Рекомендована література 100
Нормативно-правові акти 100
Термінологічний словник 102

Вступ

   Проголошений державою курс на розвиток приватної ініціативи у сполученні з державною підтримкою малого та середнього бізнесу як важливого чинника соціально-економічного зростання викликав значне оновлення законодавства, що регулює відносини у сфері економіки.
   Ухвалення Верховною Радою України нових Цивільного й Господарського кодексів, своєю чергою, привело до суттєвих змін у правовому регулюванні підприємницької діяльності.
   Зростання значення правового регулювання підприємницьких відносин об’єктивно зумовлює необхідність вивчення студентами основних положень законодавства, що регулює підприємницьку діяльність.
   Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, навчальних планів КНЕУ з підготовки фахівців-економістів студенти всіх форм навчання вивчають дисципліну “Правове середовище малого бізнесу”.
   Мета дисципліни — опанування майбутніми працівниками сфери економіки правових засад регулювання малого підприємництва; формування вмінь самостійно мислити, оцінювати положення нормативно-правових актів та застосовувати їх до конкретних ситуацій у майбутній професійній діяльності.
   Завданням навчальної дисципліни є забезпечення засвоєння студентами комплексу знань із правового регулювання малого підприємництва. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навиків у застосуванні норм законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність.
   Місце дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегративним характером — тісним зв’язком з комплексом базових, гуманітарних, а також фахових економічних дисциплін.
   Форми навчання: застосування компаративної методики для аналізу нормативно-правових актів, написання рефератів, розв’язання конкретних ситуацій, підготовка проектів документів юридичного змісту тощо.
   Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів, індивідуальні заняття, тестові опитування тощо.
   Засоби навчання: робота з рекомендованою літературою — підручниками, навчальними посібниками, нормативно-правовими актами; використання комп’ютерних технологій.
   Вимоги до знань: після вивчення основних тем курсу студенти повинні засвоїти загальноправові засади малого підприємництва, а також добре знати такі питання: суб’єкти малого підприємництва; державне регулювання малого підприємництва; майнові засади підприємництва; угоди й зобов’язання у сфері малого підприємництва; правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва; правове регулювання підприємницької діяльності в країнах Європейського Союзу.
   Вимоги до вмінь: оволодівши окресленим комплексом знань, студенти повинні орієнтуватись у системі чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері малого підприємництва; уміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання у практичній діяльності; самостійно розв’язувати окремі питання правового характеру щодо реалізації підприємницьких правовідносин.
   Контроль знань студентів з навчальної дисципліни “Правове середовище малого бізнесу” здійснюється у формі поточного й підсумкового контролю. Підсумковий контроль знань провадиться як диференційований залік.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Правове середовище малого бізнесу (Мачуський В.В., Ієрусалімова І.О.)

 
< Попередня   Наступна >