Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права (Федоренко Г. О.)  
15.10.2016
Теорія держави і права (Федоренко Г. О.)

   Посібник для самостійного вивчення з курсу “Теорія держави і права” включає методичні вказівки до тематичного матеріалу, навчальні завдання, схеми та таблиці.
   Посібник розрахований на студентів юридичних факультетів, аспірантів, викладачів.

ЗМІСТ

Вступ 3

І. Зміст дисципліни «Теорія держави і права» за темами 6

ІІ. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу «Теорія держави і права» 16

Розділ І. Загальні положення 16
Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук 16

Розділ ІІ. Закономірності формування загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвитку світової та вітчизняної державно-правової ідеології 25
Тема 2. Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародавнього світу 25
Тема 3. Становлення та розвиток державно-правової ідеології у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії 33
Тема 4. Особливості розвитку вітчизняної державно-правової ідеології 70

Розділ ІІІ. Особливості сучасного розуміння сутності держави 88
Тема 5. Держава: її походження та поняття 88
Тема 6. Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини 101
Тема 7. Місце держави в політичній системі суспільства 113
Тема 8. Форми держави 121
Тема 9. Держава: її мета, механізм та функції 128

Розділ ІV. Особливості сучасного праворозуміння 134
Тема 10. Право: його поняття, сутність, функції та принципи 134
Тема 11. Джерела (форми) права 142
Тема 12. Правові сім’ї світу: порівняна характеристика 147
Тема 13. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносин 152
Тема 14. Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія 160
Тема 15. Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії 165
Тема 16. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура 170
Тема 17. Система права та система законодавства: поняття, зміст і їх співвідношення 175
Тема 18. Форми реалізації норм права: поняття та види 181
Тема 19. Застосування права як особлива форма його реалізації 184
Тема 20. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення 188
Тема 21. Механізм правового регулювання: поняття та структура 193
Тема 22. Правопорушення: поняття та склад 197
Тема 23. Юридична відповідальність: поняття та види 200
Тема 24. Законність, правопорядок, дисципліна 204

ІІІ. Тематика курсових робіт 209

ІV. Завдання для блочно-модельного контролю  211

V. Критерії оцінювання знань студентів  220

Рекомендована література 223

ВСТУП

   У системі юридичних знань теорія держави і права є фундаментальною методологічною наукою.
   Мета даної навчальної дисципліни — засвоєння комплексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отримання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо.
   Слід зазначити, що в процесі розробки програмних питань даного курсу постала нагальна необхідність надати більшу увагу закономірностям становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки, оскільки це природно відповідає об’єктивним вимогам сучасного світу. Враховуючи інтегративні процеси нашої держави, входження її до спільноти міжнародних організацій, участь в програмах ООН, тенденції світової глобалізації, а також перспективи розвитку освіти в Україні в контексті Болонського процесу, — особливо важливим є вивчення української державно-правової думки в контексті становлення світової політико-правової ідеології. У зв’язку з цим для поглибленого вивчення даного курсу в сучасних умовах існує нагальна необхідність вивчення історії становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвитку світової та вітчизняної політико-правової ідеології (розділ ІІ).
   Структура даного курсу побудована з використанням загальнонаукових методів, одним із яких є метод “від загального до конкретного”, що природно необхідно в процесі вивчення закономірностей становлення і розвитку явищ державно-правової дійсності як невід’ємних складових єдиного всеохоплюючого соціального організму.
   У зв’язку з цим, зокрема, розділ ІІІ “Особливості сучасного розуміння сутності держави” включає такі логічно взаємопов’язані блоки тем:
   Блок 1. Державогенез (теми № 5—7), де розкривається зміст поняття “державогенезу” у широкому його розумінні, тобто включаючи питання походження держави, державної влади, її взаємозв’язку з політичною владою та народовладдям; аналізуються питання типології держави, її сутності, значимості правової соціальної держави як гаранта прав і свобод людини тощо.
   Блок 2. Організаційно-політичний механізм реалізації функцій держави (теми № 8, 9), де розглядаються форми держави, її механізм та функції.
   Розділ ІV “Особливості сучасного праворозуміння” включає такі логічно взаємопов’язані блоки тем:
   Блок 1. Право, його сутність та форми прояву. Юридична карта світу (теми 10—12), де розглядаються питання щодо домінування різних концепцій праворозуміння та відповідного прояву певних форм права в тих чи інших правових системах, які, своєю чергою, об’єднуються у відповідні правові сім’ї.
   Блок 2. Механізм правового регулювання (теми № 13—24), де розкривається зміст механізму правового регулювання у широкому розумінні цього поняття, тобто включаючи не лише вироблення диспозиції, гіпотези тощо (в процесі нормотворчої діяльності), а й враховуючи, передусім, відповідний соціально-економічний, політичний ґрунт, де відбувається їх формування, певний рівень правової культури, правосвідомості тощо.
   Завдання дисципліни: усвідомлення її фундаментального характеру, врахування широкого діапазону зв’язків не тільки з філософськими, економічними та політологічними вченнями, а й з галузевими науками; глибоке засвоєння закономірностей формування, функціонування та розвитку держави і права, яке є підґрунтям як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так й у правильному розумінні приписів чинного законодавства та державно-правової практики.
   Предметом вивчення дисципліни є загальні й специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути, а також система основних понять і категорій юриспруденції.
   У результаті вивчення “Теорії держави і права” студенти повинні:
   Знати:
   - Предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.
   - Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародавнього світу.
   - Становлення та розвиток державно-правової ідеології у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії.
   - Особливості розвитку вітчизняної державно-правової ідеології.
   - Держава: її походження та поняття.
   - Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини.
   - Місце держави в політичній системі суспільства.
   - Форми держави.
   - Держава: її мета, механізм та функції.
   - Право: його поняття, сутність, функції та принципи.
   - Джерела (форми) права.
   - Правові сім’ї світу: порівняльна характеристика.
   - Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей і матеріальних відносин.
   - Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія.
   - Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії.
   - Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура.
   - Система права та система законодавства: поняття, зміст і співвідношення.
   - Форми реалізації норм права: поняття та види.
   - Застосування права як особлива форма його реалізації.
   - Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення.
   - Правопорушення: поняття та склад.
   - Юридична відповідальність: поняття та види.
   - Законність, правопорядок, дисципліна.
   Вміти:
   - Давати характеристику державно-правовим явищам.
   - Давати характеристику основним етапам розвитку світової та вітчизняної політико-правової ідеології.
   - Виявляти особливі ознаки юридичних категорій.
   Виявляти відмінні та спільні риси при порівнянні тих чи інших понять державно-правової дійсності тощо.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Теорія держави і права (Федоренко Г. О.)

 
< Попередня   Наступна >