Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Право arrow Конституційне право України (М.П. Федоров, Н.С. Наулік)  
21.12.2016
Конституційне право України (М.П. Федоров, Н.С. Наулік)

ВСТУП

   Конституційне право України є провідною галуззю в правовій системі України, яка закріплює основні принципи організації публічної влади та її взаємовідносини з людиною, інститутами громадянського суспільства.
   Для належного засвоєння навчального курсу “Конституційне право України” студентам і слухачам необхідно глибоко опрацювати основні положення Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, що регламентують: організацію і здійснення державної влади в Україні; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших державних органів; конституційні права і свободи громадян; питання громадянства; здійснення судової влади; вибори в Україні тощо.
   Під час самостійного вивчення матеріалу курсу, підготовки до практичних занять, а також до іспитів слід скористатися такими основними підручниками та навчальними посібниками:
   1. Конституційне право України. Підручник / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – 734 с.
   2. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
   3. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.
   4. Кравченко В.В. Конституційне право України у визначеннях та схемах. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 192 с.
   5. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.
   6. Гладун З.С., Федчишин М.Г. Основи конституційного права України: Навчально-методичний посібник. – Вид. 2-ге, доп. – Тернопіль: Астон, 2001.– 463с.
   7. Коментар до Конституції України. Друге видання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 412 с.
   Для кращого засвоєння матеріалу та детальнішого вивчення курсу студентам необхідно ознайомитись із науковими працями – монографіями, статтями, текстами доповідей провідних українських та закордонних юристів-науковців з метою розширення юридичного світогляду, формування правового мислення, кращого знайомства з проблемами науки конституційного права та практикою застосування норм конституційного законодавства.
   Вивчення навчальної дисципліни “Конституційне право України” базується на попередніх знаннях студентів, які вони отримали з курсу теорії та історії держави і права, римського цивільного права, політології і дає фундаментальні знання для вивчення інших галузей права: адміністративного,  цивільного, трудового та ін.
   Дану дисципліну студенти денної та заочної форм навчання Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства вивчають на першому курсі навчання. Для студентів денної форми навчання робочим навчальним планом передбачено 162 години, з них: лекцій – 22; практичих занять – 22; самостійна робота студентів – 118; для студентів заочної форми навчання – 162 години, з них: лекцій – 6; практичних занять – 2; самостійна робота студентів – 154 години.
   За результатами вивчення курсу конституційного права України студенти повинні знати:
   • поняття, місце і роль конституційного права у системі права України;
   • основні етапи становлення конституційного права України;
   • джерела і систему конституційного права України;
   • основні засади суспільного і державного ладу України;
   • конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;
   • конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні;
   • основні положення і принципи організації державної влади в Україні;
   • конституційно-правовий статус Верховної Ради України;
   • конституційний статус Президента України;
   • конституційно-правовий статус вищого, центральних і місцевих органів виконавчої влади в Україні;
   • органи судової влади в Україні, основні принципи судоустрою і судочинства;
   • територіальний устрій і систему місцевого самоврядуванняв Україні;
   уміти:
   • практично застосовувати норми Конституції України;
   • давати усні та письмові пояснення з питань конституційного права;
   • складати основні види документів, які випливають із застосування норм конституційного права;
   • обґрунтовувати підстави і порядок реалізації громадянами передбачених Конституцією України прав і свобод.
   Дані навчально-методичні матеріали рекомендуються студентам Юридичного інституту всіх форм навчання за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” і включають в себе: тематичний план, робочу програму, перелік нормативних актів та рекомендованої літератури, плани практичних занять, контрольні запитання.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Конституційне право України (М.П. Федоров, Н.С. Наулік)

 
< Попередня   Наступна >