Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Аналіз банківської діяльності (Парасій-Вергуненко І. М.)  
23.11.2016
Аналіз банківської діяльності (Парасій-Вергуненко І. М.)

   Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Аналіз банківської діяльності”, яка вивчається студентами спеціальностей “Облік та аудит в управлінні банками”. “Банківська справа”. Ця дисципліна входить у перелік дисциплін, які формують фахівців для банківського сектору національного господарства України, і посідає одне з головних місць. У ньому висвітлені методичні аспекти та практика аналізу діяльності банків другого рівня, враховані нормативні вимоги НБУ та міжнародний досвід аналізу.
   Призначається для студентів, які вивчають дисципліну “Аналіз банківської діяльності”. Буде корисний широкому колу читачів, котрі цікавляться питаннями банківського аналізу як важливішої функції банківського менеджменту.

ЗМІСТ

Вступ   3

Розділ 1. Програма курсу   6

Розділ 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу   19

Тема 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності   19
1.1. Предмет, об’єкти, суб’єкти аналізу та його завдання   19
1.2. Види аналізу та їх класифікація   21
1.3. Метод та прийоми економічного аналізу   25
1.4. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності банку   27
1.5. Організація аналітичної роботи в банку   30

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку   33
2.1. Мета та завдання аналізу пасивів банку   34
2.2. Економічна сутність пасивних операцій банку. Джерела формування ресурсів   34
2.3. Сутність власного капіталу банку та його основні функції  36
2.4. Аналіз достатності банківського капіталу   40
2.5. Аналіз статутного капіталу   48
2.6. Аналіз інших складових власного капіталу банку   49

Тема 3. Аналіз зобов’язань банку   51
3.1. Економічна сутність зобов’язань банку. Класифікація залучених та запозичених коштів   51
3.2. Завдання та загальна схема аналізу зобов’язань банку   55
3.3. Аналіз строкових депозитів   56
3.4. Аналіз депозитів до запитання   58
3.5. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку   62
3.6. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів   67

Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку   69
4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку   69
4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз активів банку   71
4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів   75

Тема 5. Аналіз кредитних операцій   78
5.1. Значення та завдання аналізу   78
5.2. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень   79
5.3. Аналіз оборотності кредитів   81
5.4. Аналіз погашення виданих позик   83
5.5. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень   85
5.6. Аналіз структури кредитного портфеля   86
5.7. Аналіз якості кредитного портфеля з погляду ризику   91
5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат   93
5.9. Аналіз ефективності кредитних операцій   95

Тема 6. Аналіз інвестиційних та інших операцій банку з цінними паперами   97
6.1. Аналіз фінансових інвестицій банку   97
6.1.1. Основні завдання аналізу   97
6.1.2. Аналіз динаміки та структури операцій з цінними паперами   99
6.1.3. Аналіз дохідності та прибутковості операцій з цінними паперами   101
6.2. Аналіз нефінансових інвестиційних активів банку   104

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку   106
7.1. Завдання аналізу валютних операцій   106
7.2. Аналіз динаміки та структури валютних операцій   107
7.3. Аналіз валютних доходів та витрат   110
7.4. Особливості аналізу неторговельних операцій   111
7.5. Методика аналізу ефективності валютних операцій   112

Тема 8. Аналіз банківських послуг та інших операцій  113
8.1. Аналіз розрахункових послуг банку   113
8.2. Аналіз касових послуг банку   116
8.3. Аналіз факторингових операцій банку   119
8.4. Аналіз лізингових операцій банку   123
8.5. Аналіз агентських послуг банку   125

Тема 9. Аналіз доходів і витрат банку   127
9.1. Основні напрями та завдання аналізу   127
9.2. Аналіз динаміки та структури банківських доходів   128
9.3. Факторний аналіз доходів банку   130
9.4. Відносні показники дохідності банку   130
9.5. Аналіз структури та динаміки витрат   132
9.6. Факторний аналіз витрат банку   134
9.7. Відносні показники витратності   137

Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності банку   140
10.1. Значення та завдання аналізу   140
10.2. Загальна схема аналізу банківського прибутку   143
10.3. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку   144
10.4. Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) роботи банку   148
10.5. Аналіз ефективності діяльності працівників банку   151

Тема 11. Аналіз ліквідності банку   153
11.1. Економічна сутність ліквідності банку та її значення в банківській діяльності   153
11.2. Фактори, що впливають на рівень ліквідності банку   155
11.3. Показники оцінки ліквідності, що використовуються банками України   158
11.4. Міжнародний досвід оцінки банківської ліквідності   164
11.5. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності   174
11.6. Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку   176

Тема 12. Аналіз банківських ризиків   178
12.1. Визначення ризиків та їх класифікація   178
12.2. Аналіз зовнішніх ризиків   180
12.3. Аналіз внутрішніх ризиків   181

Тема 13. Аналіз і оцінка фінансового стану банку   185
13.1. Аналіз фінансової стійкості банку   185
13.2. Аналіз ділової активності   193
13.3. Аналіз ліквідності банку   197
13.4. Аналіз ефективності управління   197
13.5. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку   197

Розділ 3. Навчальні завдання (задачі) для самостійної роботи   208

Розділ 4. Використання комп’ютерних технологій для розв’язування задач з аналізу банківської діяльності   271

Розділ 5. Проміжний контроль самостійної роботи студентів   286

Розділ 6. Критерії оцінювання знань студентів   305

Термінологічний словник   307

Рекомендована література   315

Додатки   317

ВСТУП

   У сучасних умовах одним з найдинамічніших секторів української економіки є банківський, який демонструє високі кількісні темпи зростання масштабів своєї діяльності та істотний вплив на всі ланки економічної системи.
   Ефективність управління банківськими операціями безпосередньо залежить від ефективності економічного аналізу, бухгалтерського обліку, планування та контролю діяльності. Для ефективного розв’язання безпосередньо управлінських завдань, досягнення стійкого та прибуткового функціонування банку потрібний глибокий аналіз усіх сторін його діяльності на основі фінансової звітності та внутрішньої інформації за даними аналітичного обліку. Особливого значення економічний аналіз набуває в умовах загострення конкуренції на банківських ринках, посилення регулюючих обмежень з боку державних органів, непоодиноких випадків банкрутств та відкликання ліцензій комерційних банків.
   Періодичне проведення комплексного аналізу банківської діяльності є обов’язковою умовою успішної комерційної діяльності кредитної установи. Результати аналізу слугують необхідним інформаційним джерелом для менеджерів банку. З допомогою цих даних приймаються управлінські рішення щодо регулювання діяльності банківської установи.
   Головною метою аналізу банківської діяльності є пошук резервів підвищення ефективності функціонування банку на основі вивчення передового досвіду та досягнень науки і практики банківської справи. Це досягається через оптимізацію структури активів та пасивів з метою максимізації прибутку банку.
   Аналіз діяльності комерційног банку передбачає врахування специфічних умов, пов’язаних з місцем, яке посідають банки в ринковій системі взаємовідносин. Методики, що застосовуються зарубіжними банками, не можуть повною мірою відповідати вимогам аналізу діяльності українських банків, оскільки умови їх функціонування суттєво різняться. Для української банківської системи характерні нестабільність, високий рівень інфляції та ризику, що істотно впливає на використання фінансових інструментів, політичну та загальну соціально-економічну ситуацію. У зв’язку з цим особливого значення набуває рання діагностика негативних тенденцій у діяльності банків.
   Основними завданнями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів підвищення ефективності їх роботи.
   Вивчення дисципліни “Аналіз банківської діяльності” починається із засвоєння теоретичного матеріалу, який викладено відповідно до програми в ІІ розділі посібника в 13 темах. Матеріал має методичний характер, в окремих випадках, там, де це необхідно, даються посилання на інші літературні джерела, де студент має змогу глибше ознайомитись з окремими питаннями.
   У процесі розроблення методики аналізу використовувався як досвід вітчизняних науковців та практиків, так і міжнародний досвід, ураховані зміни в нормативній базі, що регламентує банківську діяльність. З кожної теми курсу матеріал викладено за загальною схемою, починаючи із завдань аналізу та його інформаційного забезпечення і закінчуючи аналізом ефективності проведення тих чи інших банківських операцій, доцільності їх здійснення. Після кожної теми наводяться питання для самоперевірки знань та короткий термінологічний словник. Посилання на первинні джерела аналітичної інформації допоможуть студентам отримати необхідну цифрову інформаці для виконання практичних завдань та написання дипломних і курсових робіт. Уніфікована схема аналізу різних банківських операцій сприятиме засвоєнню матеріалу.
   Закріплення теоретичних знань студентів здійснюється за допомогою розв’язання практичних завдань, які наведені у ІІІ розділі навчально-методичного посібника. У тих задачах, де вимагається уміння студента орієнтуватися в інформаційних джерелах, цифрова інформація відсутня. Такі задачі розв’язуються на основі даних, отриманих на базах практики, або за даними звітності умовного банку, що наведені у додатках. У деяких задачах уже міститься цифрова інформація, на прикладі якої необхідно розрахувати відповідні показники, зробити факторний аналіз, дати економічну інтерпретацію отриманим результатам у вигляді аналітичних висновків.
   Упровадження передових технологій у навчальний процес передбачає широке використання комп’ютерної техніки та опанування економіко-математичних методів для розв’язання задач зі стратегічного аналізу банків. Методичні рекомендації щодо розв’язання задач із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу, оптимізаційних задач лінійного програмування, різних ситуаційних задач на двофакторний та багатофакторний аналіз, знадобляться студентам не тільки при засвоєнні практичного матеріалу, а й допоожуть при написанні дипломних та курсових робіт, посилять їх науковий рівень.
   Для перевірки повноти засвоєння студентами даного курсу проводиться проміжний (модульний) контроль, вимоги до якого наведені в п’ятому розділі посібника. У ньому містяться теоретичні та тестові питання, що виносяться на проміжний контроль, приклади відповідей, перелік тем рефератів, написання яких є обов’язковим для проходження модульного контролю. Критерії оцінювання знань студентів висвітлені в останньому розділі, який логічно завершує навчально-методичний посібник.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Аналіз банківської діяльності (Парасій-Вергуненко І. М.)

 
Наступна >