Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку (Кочетков В.М.)  
03.11.2016
Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку (Кочетков В.М.)

   У монографії розглядаються теоретичні та методичні аспекти забезпечення фінансової стійкості комерційного банку в умовах перехідної економіки. Конструктивна роль таких досліджень полягає у їх спрямованості на розроблення цілісного підходу до оптимізації фінансового управління банком в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення фінансової стійкості та виходу на траєкторію стабільного зростання. Дано ряд практичних рекомендацій щодо вдосконалення зазначених аспектів функціонування комерційних банків.
   Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів, а також буде корисною для практичних працівників, керівників на рівні комерційних банків та державного регулювання.

Зміст

Передмова 5

Вступ 7

Розділ 1. Роль і місце комерційних банків у банківській системі країн з ринковою економікою 10
1.1. Комерційні банки: роль та місце в ринковій економіці 10
1.2. Формування та основні етапи розвитку банківської системи України 24

Розділ 2. Теоретичні принципи аналізу фінансової стійкості комерційного банку 34
2.1. Сутність та методологічні аспекти визначення фінансової стійкості комерційного банку 34
2.2. Досягнення фінансової стійкості як умова ефективності банківського менеджменту 46

Розділ 3. Комплексний підхід до вдосконалення аналізу банківської діяльності для забезпечення фінансової стійкості 57
3.1. Методологічні основи комплексного аналізу фінансової стійкості 57
3.2. Методичні підходи до аналізу фінансової стійкості 64
3.3. Методичні основи аналізу фінансової стійкості 72

Розділ 4. Удосконалення методів мінімізації та моделювання банківських ризиків у механізмі забезпечення фінансової стійкості 95
4.1. Банківські ризики: вдосконалення класифікації та методичних аспектів мінімізації 95
4.2. Моделювання банківських ризиків (на прикладі ризику ліквідності) 103

Розділ 5. Удосконалення методики аналізу фінансового стану клієнтів у процесі досягнення фінансової стійкості комерційного банку 119
5.1. Сутність та критерії оцінки фінансового стану клієнтів комерційного банку 119
5.2. Аналіз існуючої практики оцінки фінансового стану клієнтів комерційного банку і передумови її вдосконалення 125
5.3. Методичні основи аналізу фінансового стану клієнтів комерційного банку 134

Розділ 6. Методологія рейтингової оцінки та її роль у забезпеченні фінансової стійкості комерційного банку 147
6.1. Сучасна практика рейтингової оцінки  147
6.2. Удосконалення методологічних принципів рейтингової оцінки комерційних банків 162

Розділ 7. Прикладні аспекти забезпечення фінансової стійкості комерційних банків 170
7.1. Аналіз проблем фінансового розвитку комерційних банків України 170
7.2. Методологічні питання прогнозування фінансової стійкості на основі розроблення бізнес-плану комерційного банку 198

Список використаних джерел 215

Додаток А 232
Додаток Б 233
Додаток В 235

Вступ

Ринкова трансформація економіки країни супроводжується глибокою фінансово-економічною кризою, яка проявляється в спаді виробництва, зростанні безробіття і державного боргу, наявності бюджетного дефіциту і платіжної кризи тощо. Саме тому побудова динамічної, гнучкої, заснованої на різних формах власності системи фінансово-кредитних установ, зорієнтованої на комерційний успіх, на отримання прибутку, є запорукою відтворення повномасштабних ринкових економічних відносин. В останні роки умови і становище комерційних банків істотно змінюються. Відносна стабілізація курсу національної грошової одиниці, зниження інфляції спонукають банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення обсягу банківських операцій та послуг. Разом з тим вони не мають можливості ефективно вкладати кредитні ресурси у сферу реального виробництва у зв’язку з його низькою рентабельністю. Тому банківська діяльність стає все більш ризикованою.
   Забезпечення фінансової стійкості банків — необхідна умова ефективного функціонування економіки України. Але банк, як комерційне підприємство, заінтересований у найбільш прибутковому вкладенні наявних грошових ресурсів. Прагнення до максимізації прибутків зумовлює вкладення коштів в операції, що мають підвищений ступінь ризику. Отже, комерційний банк, здійснюючи певні операції, може зазнати ризику втрат та банкрутства. Класичне поняття про банківську систему виходить з існування трьох головних критеріїв, які слід враховувати комерційним банкам, розглядаючи проблему ризику. Це — ліквідність, рентабельність та безпечність.
   Зважаючи на це, проблеми ефективного управління банківською діяльністю необхідно досліджувати з позицій можливості досягнення комерційними банками динамічного стану фінансової стійкості та підтримання оптимальної позиції на шкалі “прибуток—ризик”. Такий підхід не є традиційним для вітчизняної школи фінансового управління комерційним банком, у розвинутих країнах він також недостатньо відпрацьований.
   Аналізу основних аспектів забезпечення фінансової стійкості фінансово-кредитних інституцій, зокрема банків, та їх ролі у ринковій економічній системі присвячені праці багатьох провідних вітчизняних та зарубіжних учених. У процесі дослідження були вивчені та узагальнені результати праць, авторами яких є українські вчені: М. Д. Алексеєнко, В. В. Вітлінський, О. Д. Василик, А. М. Герасимович, О. Д. Заруба, С. Ф. Голов, О. В. Дзюблюк, Б. С. Івасів, Т. Т. Ковальчук, І. М. Лазепко, В. П. Малюков, М. І. Мирун, А. М. Мороз, С. С. Осадець, А. А. Пересада, Д. В. Полозенко, Л. О. Примостка, М. Ф. Пуховкіна, К. Є. Раєвський, М. І. Савлук, В. І. Сушко, Р. І. Тиркало, В. М. Федосов, О. Л. Устенко, Р. І. Шіллер, В. А. Ющенко, О. І. Ястремський; західні економісти: Е. Альтман, К. А. Блумфілд, Є. Ф. Бріхем, Е. Белтенспергер, Б. Бухвальд, Е. Долан, П. Ф. Друкер, К. Кемпбелл, Т. Кох, Н. М. Марковіц, Р. С. Мертон, Ф. Мишкін, Е. Рід, П. Роуз, Дж. Сінкі, У. Харрісон, Н. Фрідмен, Д. Л. Чессер; російські вчені: Л. Г. Батракова, В. В. Іванов, О. І. Лаврушин, Ю. С. Масленченков, Г. С. Панова, О. С. Стоянова, Є. Б. Ширинська, В. М. Усоскін, В. Е. Черкасов.
  
На сьогодні загальний капітал банківської системи країни, за нашими розрахунками, становить 4,9% офіційного валового внутрішнього продукту (для порівняння: у країнах Центральної та Східної Європи цей показник становить близько 40%). Загальні депозити на душу населення в Україні дорівнюють лише 48 дол. США (в Росії — 306, Естонії — 796, Польщі — 1318, Чехії — 3198 дол. США). Лише приблизно 75% комерційних банків функціонують у відносно нормальному режимі, спостерігається стійка тенденція до зниження прибутковості робочих активів у цілому по банківській системі. Питома вага проблемних кредитів і сьогодні залишається дуже високою, а темпи абсолютного зростання проблемних кредитів перевищують темпи формування банками резервів під кредитні ризики.
   У цій ситуації особливої актуальності набувають дослідження забезпечення фінансової стійкості комерційного банку, глибинних причин її порушення та механізму виникнення фінансової кризи. Конструктивна роль таких досліджень полягає у їх спрямованості на розроблення цілісного підходу до оптимізації фінансового управління банками в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості та виходу на траєкторію стабільного зростання.
   Комерційному банку в процесі діяльності постійно потрібно вирішувати дилему “прибутковість — ліквідність”, від успішного вирішення якої багато в чому залежить його функціонування. Існування цієї проблеми зумовлене ризикованим характером здійснення багатьох банківських операцій. Суб’єктивні та об’єктивні чинники ринкового механізму суттєво впливають на банківську сферу, здійснюючи прямий чи непрямий вплив як на самі банківські установи, так і на клієнтів банку та його ділових партнерів. Надзвичайно високе значення банків в ефективно функціонуючій ринковій системі зумовлює такий стан справ, коли суспільство не ставитиме під сумнів платоспроможність та стабільність банківської системи, а депоненти та акціонери повинні мати повну впевненість у фінансовій стійкості свого банку.
   Однак, незважаючи на значний обсяг вагомих наукових робіт з досліджуваних питань, можна констатувати, що саме цей напрям не знайшов достатнього висвітлення в теорії та практичних розробках. Методологічне та прикладне значення вказаної проблеми, а також необхідність вирішення ряду практичних питань обумовили вибір теми даної роботи, її цільову спрямованість та методи дослідження.
   Мета даної монографії — дослідити та узагальнити методологічні принципи, методи та передовий зарубіжний досвід щодо забезпечення фінансової стійкості комерційного банку, що також може бути корисним для визначення фінансового стану досліджуваного банку та напрямів поліпшення його функціонування.
   Методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення з проблеми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків. Під час розроблення теоретичних питань використані методичні, інструктивні та нормативні матеріали Національного банку України, праці зарубіжних та українських економістів, а також матеріали провідних наукових центрів нашої країни з досліджуваної проблеми. Спрямованість дослідження визначалась сучасними вимогами до функціонування комерційних банків в умовах ринкової економіки.
   Автор сподівається, що нові підходи і нове бачення деяких проблем дають змогу розвинути цей напрямок досліджень, удосконалити теоретичний фундамент та практичне застосування принципів і методів оптимального фінансового управління як на рівні комерційних банків, так і на рівні державного регулювання.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку (Кочетков В.М.)

 
< Попередня   Наступна >