Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Бухгалтерський облік arrow Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках (Кіндрацька Л.М.)  
24.09.2016
Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках (Кіндрацька Л.М.)

   У навчально-методичному посібнику наведено програму дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках”, стисло схарактеризовано кожну її тему, подано розгорнутий тематичний план викладу матеріалу з розподілом його в часі та за видами занять (лекційні, практичні, самостійні, індивідуальні).
   До кожної теми вміщено головні теоретичні відомості з тлумаченнями ключових понять, запропоновано комплекс різноманітних дидактичних матеріалів: теми для рефератів і дискусій, добірки вправ для самоконтролю, список рекомендованої літератури.
   Призначений для студентів, які самостійно вивчають дисципліну “Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках”.

ЗМІСТ

Вступ 3
Загальні завдання курсу 5
Типова програма 6
Методичні рекомендації до вивчення тем 16
 1. Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації 16
 2. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків 27
 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках 41
 4. Кореспондентські відносини між банківськими установами 51
 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті і режим функціонування цих рахунків 63
 6. Облік касових операцій в комерційних банках 63
 7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками 86
 8. Облік капіталу банку 113
 9. Облік доходів та витрат комерційного банку 130
 10. Облік кредитних операцій 164
 11. Облік депозитних операцій установ комерційних банків 200
 12. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків 219
 13. Облік операцій в іноземній валюті 254
 14. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків 312
 15. Облік лізингових операцій 340

ВСТУП

   Поява дворівневої банківської системи стала першою помітною ознакою переходу України до економічних відносин, зорієнтованих на ринок. Банківська система, як важлива сполучна ланка між макроекономічними імпульсами та мікроекономічними процесами, істотно впливає на перебіг подій, що супроводжують перехід економіки нашої держави на ринкові засади. У процесі реформ в Україні банківський сектор відіграє досить помітну позитивну роль. Чіткий поділ сфер діяльності між центральним банком — Національним банком України (НБУ), сформованим 1992 року, і комерційними банками (КБ) є найважливішим принципом функціонування дворівневої банківської системи, успішно апробованої за умов ринкової економіки розвинених країн. Здебільшого комерційні банки відчутно впливають на розвиток та розширення внутрішнього фондового ринку та ринку капіталів.
   До цього слід додати, що зазначені процеси хоч і супроводжуються низкою негативних явищ, котрі й сьогодні мають гальмівну дію, беззаперечно сприяють інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий простір. Окрім цього, дуже важливим чинником успішної взаємодії вітчизняних комерційних банків із зарубіжними банками є політика Уряду України та НБУ щодо надання нашим банкам економічної самостійності. Це дає змогу комерційним банкам працювати з орієнтацією на результат, самостійно оцінювати кредитний та інші ризики. Є всі підстави вважати, що комерційні банки вже сьогодні відіграють важливу роль посередника між суб’єктами господарської діяльності (юридичними та фізичними особами), котрі мають тимчасово вільні грошові  кошти, і тими, хто їх потребує. Йдеться про раціональне розміщення капіталів в економічному просторі. Загалом в Україні створюється ефективна банківська система, що вже нині працює на засадах ринкової економіки. Проте головні недоліки лишаються незмінними відтоді, коли реформування банківської системи лише починалося. Так, власний капітал банків попри все зростає, але надто повільно, і більшість із них відчувають брак запасів капіталів.
   Кредитні портфелі банків вкрай обтяжені проблемними щодо погашення кредитами. До того ж зі зниженням рівня інфляції в Україні банки втратили можливість легко заробляти гроші. З огляду на стабілізацію процентних ставок вони змушені шукати нові напрямки діяльності, що за складних економічних умов є зовсім непростим завданням. У своїй більшості банки здійснюють довірчі операції за дорученням клієнтів, надають широку низку консультаційних та інших послуг.
   Значно активізувалися лізингові, факторингові та ф’ючерсні операції. Здійснюючи посередницькі функції, банки активізують свою діяльність у сфері розвитку ринкових відносин. Водночас господарська діяльність підприємств, установ, організацій дедалі більше зазнає банківського впливу.
   За цих умов великого значення набувають питання суто практичні, насамперед здійснення бухгалтерського обліку в банках. У найширшому розумінні, облік — це мова бізнесу. Саме тому організація обліку має врахувати принципи діяльності банківських установ, зокрема такі найзагальніші, як принцип прибутковості, принцип ризиковості банківських операцій, принцип платності банківських ресурсів.
   Звідси постають цілком закономірні запитання: як організувати обліковий цикл банку? Що розуміти під обліковою політикою банку? Як саме числову інформацію подати у формі, зрозумілій усім користувачам. Відповісти на ці запитання, безперечно, непросто. Більш того, сфера користувачів банківської інформації досить широка. До неї входять держава в особі Національного банку, податкові та інші контролюючі органи, безпосередньо керівництво відповідного банку, а також його інвестори та акціонери, вкладники і позичальники, банківські службовці та інші заінтересовані особи.
   Кожного цікавить потрібна саме йому інформація в необхідному обсязі та у визначений час. Важливо, щоб ця інформація була якомога вичерпнішою. Отже, будуючи систему бухгалтерського обліку, слід зважати на специфічні умови діяльності банку, пов’язаних з його місцем у системі ринкових відносин.
   По-перше, у процесі надання банківських послуг і отримання прибутку домінує рух фінансового капіталу, здебільшого у формі залучених коштів клієнтів. Відповідно, у системі обліку необхідно забезпечити відображення всіх аспектів залучення коштів і їх розміщення.
   По-друге, банк є розрахунковим центром і посередником у фінансових операціях, що їх виконують його клієнти. Цим пояснюється активна участь банку в роботі багатьох підприємств різних галузей і форм власності. Саме тому важливим завданням діючої системи обліку є відображення виконаних операцій за дорученнями клієнтів на їхніх поточних рахунках.
   Більш того, усі банківські операції потрібно простежувати від їх початку і впродовж усього періоду здійснення аж до внесення до звітності. Загалом на практиці не існує схеми, що гарантує
повну фінансову безпеку та стійкість банку. За цих умов вирішального значення набуває розумне регулювання банківської діяльності, що базується на правдивій бухгалтерській інформації і сприяє попередженню, а відтак і виключенню негативних процесів, до яких призводять неефективні управлінські рішення.
   Відчутні фінансові втрати й банкрутство окремих банків переконують у тому, що загалом ефективне управління банком неможливе без своєчасної бухгалтерської інформації про його реальний фінансовий стан. Зрозуміло, що оцінити успішність облікової політики комерційних банків є надзвичайно складним завданням. Але цілком безперечно, що бухгалтерський облік є важливим елементом структури внутрішнього контролю, сприяє підвищенню його якості. Свою ефективність система бухгалтерського обліку підтверджує за умов прибуткової, високорентабельної діяльності комерційного банку як господарюючого суб’єкта.
   Отже, предмет “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках” є одним із профілюючих у підготовці магістрів за програмою “Облік та аудит у банках”.
   Навчальним планом передбачено 32 години лекційних і 24 години практичних занять. Цей курс є логічним продовженням дисциплін з обліку, які вивчалися на попередніх етапах підготовки бакалаврів з економіки.
   Мета курсу: студенти-магістри мають оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій на такому рівні, щоб по закінченні навчання вони змогли якнайкраще орієнтуватися в питаннях облікової політики банку і надалі адаптувати здобуті знання у процесі діяльності за фахом “Облік та аудит у банках”.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках (Кіндрацька Л.М.)

 
< Попередня   Наступна >