Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Бухгалтерський облік arrow Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика (Кіндрацька Л.М.)  
08.11.2016
Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика (Кіндрацька Л.М.)

   У монографії характеризуються складові загального облікового механізму банку як сукупності оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку. Розкривається сутнісний зміст методологічного інструментарію системи “Бухгалтерський облік”. Розглянуто методичні прийоми застосування в підсистемі фінансового обліку правил нарахування доходів (витрат), переоцінювання активів, формування резервів під можливі збитки за активними операціями. Викладено концептуальні (базові) основи організації управлінського обліку із зосередженням особливої уваги на контролюванні процесу ведення ефективного банківського бізнесу, орієнтованого на прибуток.
   Для банківських працівників і бізнесменів-практиків.

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Економічні передумови реформування облікової системи банків України 5
1.1. Роль і значення господарського обліку у створенні ефективних механізмів діяльності банку 5
1.2. Системний підхід до дослідження бухгалтерського обліку 37
1.3. Оцінка методичних підходів до реформування облікової системи банків України 61

Розділ 2. Методологія фінансового обліку в банках 77
2.1. Вплив нових облікових інструментів на методологію фінансового обліку  77
2.2. План рахунків як обліковий інструмент фінансового обліку банків 105
2.3. Науково-пізнавальні елементи категорії «Фінансовий облік» 133

Розділ 3. Концепція управлінського обліку в банках 152
3.1. Сутність і значення управлінського обліку в господарському механізмі банків 152
3.2. Теорема планування в загальному циклі управлінського обліку 166
3.3. Характеристика банківського контролінгу у взаємозв’язку з управлінським обліком 186

Висновки 201

Література 205

Додатки 212

Вступ

   За умов ринкових відносин банки потребують постійного і ретельного контролювання власної фінансової стійкості, надійності, ліквідності, тобто фінансових результатів своєї діяльності. Це уможливить вільне маневрування ресурсами, а в процесі ефективного їх використання забезпечить високу конкурентоспроможність на ринку капіталів та інвестицій.
   Для оцінки фінансового стану банку необхідно мати великий обсяг інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку та набуває статусу важливого й цінного банківського ресурсу.
   Оцінку банківського бізнесу в широкому розумінні пов’язано з еволюцією бухгалтерського обліку. Нині банки працюють за реформованою системою бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
   Ця система є складним обліковим механізмом, що функціонує за трьома напрямами. Перший — документальний, передбачає організацію обліку фактів господарської діяльності. Другий — контрольно-результативний, забезпечує визначення результатів господарської діяльності банку та передусім прибутку. Дані обліку використовуються для контролю власності та взаєморозрахунків з фіскальними органами. Третій — управлінський, тісно пов’язаний із запровадженням в облікову практику управлінського обліку.
   Певна річ, найважливішим завданням обліку і звітності є формування необхідної за обсягом та структурою інформації для контролю господарських процесів і прийняття планово-управлінських рішень, які б забезпечували зростання дохідності всіх банківських операцій та загальної прибутковості банківської діяльності.
   Ефективність використання бухгалтерської інформації значно зростає в разі вибору банком обґрунтованої та продуманої облікової політики, такої, що забезпечуватиме належний рівень надійності та достовірної інформації, оскільки управлінські рішення на основі недостовірної інформації безперечно будуть помилковими, і можуть завдати великих втрат банкові.
   Систему бухгалтерського обліку в банках можна уявити як складний інформаційний потік даних щодо стану і руху майна, грошових коштів, залучених та розміщених ресурсів, а також щодо змін фінансових результатів, доходів і витрат. Такий потік формується для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів інформації, здійснення як стратегічного процесу управління банком, так і реалізації контрольних функцій.
   Бухгалтерський облік називають міжнародною мовою бізнесу. Саме через це в Україні здійснено поступовий перехід до ведення обліку і звітності за нормами і правилами, що їх визнано міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Одночасно з перебудовою облікової системи, запровадженням нової ідеології обліку (з 1 січня 1998 р.) розпочався активний процес удосконалення цієї системи, тобто адаптації її до конкретних вимог економіки, що формується на ринкових засадах.
   У пропонованій монографії підбито підсумки виконання програми реформування обліку в банківській системі України, узагальнено позитивні результати, звернуто увагу на ті проблеми, які потребують дальших теоретичних та методологічних досліджень.
   Так, досі залишається нерозв’язаною проблема побудови і практичної реалізації системи регулювання облікових процедур фінансового, управлінського і податкового обліку: кількість її рівнів, зміст кожного з них, зміст конкретних нормативних документів.
   Дискусійними залишаються також і окремі норми чинних вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
   Потребують ґрунтовного опрацювання питання саморозвитку, саморегуляції всіх складових бухгалтерського обліку для забезпечення гнучкості нормативно-правової бази, яка має відображати реальний рівень і характер кожного етапу розвитку вітчизняної банківської системи.
   Розв’язання цих проблем за своєю значущістю рівнозначне психологічній революції в бухгалтерській професії, і, безперечно, сприятиме підвищенню її професійного й соціального статусу.
   Завдяки постійному вдосконаленню процедур управлінського обліку бухгалтерський персонал банку поступово залучається до апарату управління банком.
   Усі перелічені проблеми знайшли відображення в даній публікації, яка може зацікавити всіх тих, хто на професійному рівні розв’язує питання бухгалтерського обліку в банках.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика (Кіндрацька Л.М.)

 
< Попередня   Наступна >