Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Бухгалтерський облік arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах (Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М.)  
31.10.2016
Бухгалтерський облік у бюджетних установах (Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М.)

   Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни “Облік у бюджетних установах”, включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студентам знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного профілю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.
   Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах 4
1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 4
1.2. Бухгалтерський баланс 8
1.3. План рахунків бухгалтерського обліку 16
1.4. Форми бухгалтерського обліку 20
1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку 23
Контрольні завдання до розділу 1 28

Розділ 2. Облік доходів і видатків 29
2.1. Система розпорядників коштів (РК) і завдання обліку їхніх доходів і видатків 29
2.2. Склад і класифікація доходів і видатків 31
2.2.1. Класифікація доходів 31
2.2.2. Класифікація видатків 35
2.3. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків 48
2.4. Облік доходів загального фонду 60
2.4.1. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету 60
2.4.2. Облік грошових коштів, внутрішніх розрахунків і доходів загального фонду 68
2.5. Облік доходів спеціального фонду 78
2.6. Облік видатків 86
2.6.1. Облік касових видатків 86
2.6.2. Облік фактичних видатків 90
2.6.3. Контроль за формуванням видатків 95
2.6.4. Облік зобов’язань 96
Тести до розділу 2 103

Розділ 3. Облік фінансово-розрахункових операцій 107
3.1. Принципи та форми грошових розрахунків і завдання їх обліку 107
3.2. Облік касових операцій 121
3.3. Облік операцій з іноземною валютою 139
3.4. Облік інших коштів 147
3.5. Облік розрахунків з підзвітними особами 151
3.6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами 164
3.6.1. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків 164
3.6.2. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету 168
3.6.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами 175
3.6.4. Облік розрахунків в порядку планових платежів 182
3.6.5. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості 183
Тести до розділу 3 186

Розділ 4. Облік розрахунків з оплати праці, страхування та стипендій 189
4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку 189
4.2. Оперативний облік персоналу 190
4.3. Облік використання робочого часу та виробітку 196
4.4. Форми та системи оплати праці 200
4.5. Нарахування заробітної плати 208
4.5.1. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці 208
4.5.2. Нарахування заробітної плати в разі відрядної оплати праці 213
4.5.3. Доплати й надбавки до заробітної плати 215
4.5.4. Нарахування на підставі середньої заробітної плати 221
4.6. Утримання із заробітної плати працівників 223
4.7. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати 230
4.8. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків 235
4.9. Облік розрахунків зі страхування 243
4.10. Облік розрахунків зі стипендіатами 250
Тести до розділу 4 259

Розділ 5. Облік необоротних активів 264
5.1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів 264
5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів 275
5.3. Облік зносу та ремонтів необоротних активів 290
5.4. Облік вибуття необоротних активів 294
5.5. Інвентаризація необоротних активів 312
Тести до розділу 5 317

Розділ 6. Облік запасів 320
6.1. Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів 320
6.2. Документація та оперативний облік надходження запасів 326
6.3. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів 329
6.4. Облік запасів на складах та його зв’язок з обліком у бухгалтерії 333
6.5. Синтетичний облік запасів 339
6.6. Облік продуктів харчування 344
6.7. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення 360
6.7.1. Класифікація лікувальних засобів 360
6.7.2. Облік лікувальних засобів у аптеках установи 361
6.7.3. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи 364
6.7.4. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи 365
6.8. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 368
6.9. Інвентаризація запасів 373
Тести до розділу 6 377

Розділ 7. Облік виробничих витрат 380
7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами 380
7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками 380
7.1.2. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання 382
7.1.3. Склад і класифікація витрат на НДР 383
7.1.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР 387
7.1.5. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР 393
7.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень 395
7.3. Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств 398
7.4. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ 400
7.4.1. Основи обліку витрат і калькулювання послуг 400
7.4.2. Облік витрат і калькулювання освітніх послуг 406
7.4.3. Облік витрат і калькулювання медичних послуг 410
Тести до розділу 7 414

Розділ 8. Облік власного капіталу 417
8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку 417
8.2. Облік фондів 418
8.3. Облік результатів виконання кошторису 419
Тести до розділу 8 425

Література 426

Додатки 430

Вступ

   Бухгалтерський облік у бюджетних установах є важливою частиною господарського обліку в Україні. Він виконує свої конкретні завдання, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств.
   Підготовка фахівців, обізнаних з особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних установах, неможлива без наявності навчальної літератури, яка б ураховувала чинне нормативно-правове забезпечення обліку та сучасну облікову політику бюджетних установ.
   Цей підручник підготовлено згідно з затвердженою програмою. У ньому в належній логічній послідовності розглянуто питання методології обліку окремих об’єктів. Головну увагу зосереджено на обліку доходів і видатків, розрахункових операцій, майна, виробничих витрат, власного капіталу. Засадні положення облікового процесу, що випливають із чинних нормативних документів Державного казначейства України, інших міністерств і відомств, ілюструються заповненими первинними документами, обліковими реєстрами, схемами та розрахунками. Наведені довідкові та цифрові дані (крім діючих ставок, тарифів, внесків, норм, розмірів стипендій) є умовними і лише ілюструють текстовий матеріал.
   Під час підготовки підручника було враховано законодавчі та нормативні документи з бухгалтерського обліку станом на 1.01.2003 р.

Матеріали підручника підготували:
професор Р. Т. Джога — розділи 1, 2, 4;
доцент С. В. Свірко — розділи 5—7;
ст. викладач Л. М. Сінельник — розділи 3, 8.
Загальну редакцію виконав Р. Т. Джога.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Бухгалтерський облік у бюджетних установах (Джога Р.Т., Свірко С.В., Сінельник Л.М.)

 
< Попередня   Наступна >