Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Економіка підприємства (С.Ф. Покропивний та ін.)  
25.11.2016
Економіка підприємства (С.Ф. Покропивний та ін.)

   Автори: С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін, В.М. Колот, І.А. Павленко, В.Г. Васильков, Н.В. Шевчук

   Збірник містить практичні задачі та конкретні ситуації з усіх основних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних задач. Задачі мають використовуватися для аудиторного і самостійного вивчення дисципліни “Економіка підприємства”, набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків.
   Збірник як навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів і факультетів ІІІ — ІV рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним для майбутніх магістрів усіх фахових спрямувань та господарників (керівників, менеджерів, бізнесменів), які професійно здійснюють виробничу, посередницьку, інноваційну, консалтингову та іншу фінансово-економічну діяльність у сучасних підприємницьких структурах.

ЗМІСТ

Вступ 3

Частина перша. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ
Розділ 1. Матеріальні і нематеріальні активи 6
Розділ 2. Оборотні кошти 18
Розділ 3. Інвестиції 25
Розділ 4. Науково-технічний та організаційний прогрес 43
Розділ 5. Технічний розвиток і виробнича потужність 83
Розділ 6. Організація і технічне обслуговування виробництва 104
Розділ 7. Виробництво продукції та надання послуг, їх якість і конкурентоспроможність 116
Розділ 8. Персонал. Продуктивність, мотивація та оплата праці 133
Розділ 9. Поточні витрати і ціни на продукцію (послуги) 153
Розділ 10. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності 167

Частина друга. КОНКРЕТНІ СИТУАЦІЇ
Розділ 11. Вибір організаційно-правової форми та організаційні структури управління 190
Розділ 12. Формування і використання ресурсно-виробничого потенціалу 194
Розділ 13. Організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності 207
Розділ 14. Забезпечення економічної безпеки підприємства та антикризової системи господарювання 219

Частина третя. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТА АНАЛІЗУ СИТУАЦІЙ
Розділ 15. Методика розв’язання практичних задач 224
Розділ 16. Методичні підходи до аналізу конкретних ситуацій 288

Відповіді до практичних задач 292

ВСТУП

   Незаперечною є істина про те, що високоефективну і конкурентоспроможну економіку можуть сформувати та розвивати тільки професійно компетентні й досвідчені управлінські кадри всіх рівнів, перш за все господарські керівники і спеціалісти з базовою економічною освітою. Саме це і є пріоритетним спонукальним мотивом реформування системи підготовки таких фахівців, а отже, і видання відповідних навчальних посібників, зорієнтованих на набуття ними (фахівцями) достатніх практичних навичок розв’язання повсякчасних виробничо-господарських завдань економічного управління підприємствами та організаціями за ринкових умов господарювання всіх рівнів, перш за все господарські керівники і спеціалісти з базовою економічною освітою. Саме це і є пріоритетним спонукальним мотивом реформування системи підготовки таких фахівців, а отже, і видання відповідних навчальних посібників, зорієнтованих на набуття ними (фахівцями) достатніх практичних навичок розв’язання повсякчасних виробничо-господарських завдань економічного управління підприємствами та організаціями за ринкових умов господарювання.
  
До першої частини збірника включені практичні задачі, що мають таку сутнісно-змістову спрямованість: 1) формування та використання матеріальних і нематеріальних активів, нормованих оборотних коштів та інших матеріальних цінностей; 2) визначення економічної і соціальної ефективності різноманітних заходів у царині науково-технічного та організаційного прогресу; 3) економіко-організаційні проблеми завчасного відтворення техніко-технологічної бази і сервісного обслуговування виробництва; 4) вимірювання та оцінка ефективності підвищення якості й конкурентоспроможності вироблюваної продукції (надаваних послуг); 5) розрахунки та аналіз рівня продуктивності й оплати праці персоналу підприємницько-господарських структур, поточних витрат і цін на продукцію (послуги); 6) обчислення результативності та інтегральної ефективності діяльності виокремлених суб’єктів господарювання. Найбільша увага (за кількістю практичних задач) приділена інноваційним процесам, інвестиційним ресурсам і проектам, фінансово-економічним результатам діяльності різногалузевих підприємств та організацій.
   Практичні задачі розміщені більш-менш послідовно за зростанням ступеня складності їх розв’язання за однотипними блоками. Значна частина задач побудована на основі реальних показників діяльності конкретних різногалузевих підприємств (фірм) України, що значно підвищує їхню практичну цінність. Окремі задачі потребують не лише необхідних економічних розрахунків, а й відповідних висновків щодо оцінки ступеня ефективності здійснення техніко-технологічних, організаційних, економічних і соціальних заходів. Важливо й те, що в збірнику наведено відповіді до всіх практичних задач для самоперевірки правильності їх розв’язання.
   Друга частина збірника складається з достатньої для засвоєння курсу на творчому рівні кількості конкретних ситуацій щодо таких важливих напрямів виробничо-господарської діяльності підприємства, як обгрунтування організаційно-правової форми та організаційної структури управління; формування і належне використання ресурсно-виробничого потенціалу; здійснення комплексу організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, забезпечення його економічної безпеки, реструктуризації, санації та інших складників антикризової системи господарювання.
   Особливе практичне значення має третя частина збірника, що містить докладну методику розв’язування однотипних задач і загальноприйняті методичні підходи до аналізу конкретних виробничо-господарських ситуацій на окремих підприємствах та їх інтеграційних утвореннях. З навчальною метою за кожною ситуацією виокремлені її змістова характеристика й вимоги до аналізу.
   Кількість і характер включених до збірника практичних задач і конкретних виробничо-господарських ситуацій дозволяють їх розв’язувати та аналізувати не тільки під час проведення аудиторних занять, а й самостійно при виконанні домашніх письмових завдань. Це сприятиме грунтовнішому засвоєнню навчальної дисципліни “Економіка підприємства”.
   Співавторами та авторами окремих розділів навчального посібника є викладачі кафедри економіки підприємств Київського національного економічного університету: доцент В. Г. Васильков — розділ 6; доцент В. М. Колот — розділи 2, 8; професор С. Ф. Покропивний — розділи 1—3, 5, 9, 10—16; доцент І. А. Павленко — розділи 4, 7; професор О. С. Федонін — розділи 1, 5, 10—14; професор Г. О. Швиданенко — розділи 3, 4, 7, 9, 10—14; асистент Н. В. Шевчук — розділи 3, 4. Відповіді до практичних задач підготовлені професором С. Ф. Покропивним.
   Авторський колектив має намір надалі вдосконалювати зміст і форми викладення матеріалу, готуючи друге видання збірника. Тому співавтори відповідних розділів готові з вдячністю прийняти критичні зауваження та побажання, врахувавши їх при перевиданні.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Економіка підприємства (С.Ф. Покропивний та ін.)

 
Наступна >