Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Фінансова санація та банкрутство підприємств (Терещенко О.О.)  
09.11.2016
Фінансова санація та банкрутство підприємств (Терещенко О.О.)

   У посібнику вперше в Україні комплексно розкрито головні механізми управління санацією, реструктуризацією та банкрутством підприємств і банківських установ Висвітлено економічний зміст та порядок здійснення фінансового оздоровлення, наведено методику санаційного аудиту й подано рекомендації щодо складання програми та плану санації із зазначенням її внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел. Докладно розглянуто нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні на найважливіші економіко правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств На конкретних прикладах досліджено тактику кредиторів, зокрема банків, у відносинах з фінансово неспроможними боржниками, а також з'ясовано особливості санації банківських установ Значну увагу приділено організації контролшгу та розробці стратеги санації на підприємствах, проаналізовано роль контролшгу в запобіганні фінансовій кризі суб'єкта господарювання та успішній реалізації відповідної санаційної концепції.
   Призначений для студентів слухачів магістерських програм економічних вузів Буде корисний бізнесменам, фінансовим директорам і менеджерам підприємств, банківським працівникам та арбітражним керуючим.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Фінансова санація підприємства. Економічний зміст та порядок проведення
1.1. Фінансова криза на підприємстві Економічний зміст та причини виникнення
1.2. Економічна сутність санації підприємств
1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства
1.4. Коли приймається рішення про проведення фінансової санації підприємств
1.5. Класична модель фінансової санації
Тести до розділу 1

Розділ 2. Контролінг та його роль у санації підприємств
2.1. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу
2.2. Функції контролінгу
2.2.1. Інформаційне забезпечення
2.2.2. Координація як центральна функція контролшгу
2.2.3. Контролінг і розробка стратегії санації
2.2.4. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу
2.2.5. Контроль та аналіз відхилень
2.2.6. Внутрішній аудит та консалтинг
2.3. Система раннього попередження та реагування. Прогнозування банкрутства
2.4. Методи контролінгу
2.4.1 Опитування (анкетування)
2.4.2 Факторний аналіз відхилень
2.4.3. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)
2.4.4. Бенчмаркінг
2.4.5. Вартісний аналіз
2.4.6. Портфельний аналіз
2.4.7. АВС-аналіз
2.5. Розробка плану санації
Тести до розділу 2

Розділ 3. Санаційний аудит
3.1. Сутність та основні завдання санаційного аудиту
З.2. Санаційна спроможність підприємства
3.3. Методи та програма санаційного аудиту
3.4. Порядок проведення санаційного аудиту
3.4.1. Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації
3.4.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності
3.4.3. Аудит фінансової сфери підприємства
3.4.4. Становище підприємства на ринку факторів виробництва та на ринку збуту готової продукції
3.4.5. Аналіз причин кризи та сильних і слабких сторін підприємства
3.4.6. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів
3.5. Акт аудиторської перевірки
Тести до розділу 3

Розділ 4. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств
4.1. Форми фінансової санації
4.2. Визначення потреби в капіталі
4.2.1. Зміст та види потреби в капіталі
4.2.2. Потреба в капіталі для проведення санації підприємства
4.2.3. Визначення потреби в інвестиційному та в оборотному капіталі
4.3. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві
4.4. Правила фінансування
4.4.1. Золоте правило фінансування
4.4.2. Золоте правило балансу
4.4.3. Правило вертикальної структури капіталу
4.4.4. Ефект фінансового лівериджу
Тести до розділу 4

Розділ 5. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства
5.1. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації
5.2. Збільшення вхідних грошових потоків
5.2.1. Збільшення виручки від реалізації
5.2.2. Реструктуризація активів
5.3. Зменшення вихідних грошових потоків
5.3.1. Зниження собівартості продукції
5.3.2. Згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належать до собівартості продукції
Тести до розділу 5

Розділ 6. Санація балансу
6.1. Власний капітал, його функції та складники
6.2. Збитки підприємства та джерела їх покриття
6.3. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку
6.4. Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємств
6.5. Методи зменшення статутного фонду
6.5.1. Деномінація та конверсія акцій
6.5.2. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників
6.6. Спірні питання, які супроводжують зменшення статутного фонду господарських товариств
6.7. Санація балансу на прикладі компанії "Некерман" (ФРН)
Тести до розділу 6

Розділ 7. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств
7.1. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу
7.1.1. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду
7.1.2. Методи та джерела збільшення статутного фонду
7.1.3. Альтернативна санація
7.2. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника
7.2.1. Трансформація боргу у власність
7.2.2. Пролонгація та списання заборгованості
7.2.3. Санаційні кредити
7.3. Фінансова участь персоналу в санації підприємства
7.4. Практика використання різних форм фінансової санації на прикладі концерну AEG-Telefunken
7.5. Аналітичні вправи
Тести до розділу 7

Розділ 8. Реструктуризація підприємства
8.1. Сутність та форми реструктуризації підприємства
8.2. Фінансовий механізм реорганізації підприємств
8.2.1. Форми та загальні передумови реорганізації
8.2.2. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання)
8.2.3. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення)
8.2.4. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств
8.3. Передавальний та розподільний баланси
8.4. Програма реструктуризації Українського об'єднання поштового зв'язку "Укрпошта"
Тести до розділу 8 245

Розділ 9. Бкономіко-правові аспекти санації банкрутства та ліквідації підприємств
9.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
9.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів
9.3. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств
9.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом
9.5. Ліквідаційні процедури
9.5.1. Етапи ліквідації підприємства
9.5.2. Діяльність ліквідаційної комісії
9.5.3. Черговість задоволення претензій кредиторів
9.5.4. Ліквідаційний баланс
9.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду
9.6.1. Прийняття рішення про санацію боржника під час провадження справи про банкрутство
9.6.2. Керуючий санацією, його функції та повноваження
9.6.3. План санації (реорганізації) боржника
9.7. Мирова угода
9.8. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство
9.9. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств
Тести до розділу 9

Розділ 10. Оцінювання вартості майна підприємства
10.1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства
10.2. Порядок оцінювання вартості майна
10.2.1. Методи оцінювання вартості майна
10.2.2. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості
10.2.3. Аудиторська перевірка фінансової звітності
10.3. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу
10.4. Оцінювання вартості корпоративних прав
10.5. Оцінювання об'єктів нерухомості
10.6. Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств
10.7. Звіт про експертне оцінювання вартості майна
Тести до розділу 10

Розділ 11. Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків
11.1. Причини, симптоми та наслідки фінансової кризи банківської установи
11.2. Санація комерційного банку
11.2.1. Санація банку в рамках непримусових заходів впливу
11.2.2. Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення
11.2.3. Стабілізаційна позика
11.3. Призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком
11.4. Ліквідація комерційного банку
11.5. Реорганізація як метод фінансового оздоровлення комерційних банків
11.6. Заходи щодо оздоровлення банківської системи України
Тести до розділу 11

Розділ 12. Державна фінансова підтримка санації підприємств
12.1. Зміст та Нчдабхідність державної санаційної підтримки підприємств
12.2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств
12.3. Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств
12.3.1. Пряме державне фінансування санації підприємств
12.3.2. Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств
12.3.3. Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємств
1.2.3 А. Сприяння інноваційному розвитку підприємств
12.4. Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств
12.5. Зарубіжний досвід санації підприємств
Тести до розділу 12

Тлумачний словник ключових понять

Література

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінансова санація та банкрутство підприємств (Терещенко О.О.)

 
< Попередня