Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Статистика arrow Статистика: Курс лекцій (В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.)  
21.12.2016
Статистика: Курс лекцій (В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.)

   Навальне видання представлено у вигляді курсу лекцій із статистики. В курсі лекцій детально розглянуто методику обчислення статистичних показників, необхідних для проведення комплексного аналізу явищ та процесів, діяльності підприємств, організацій і установ. Викладання матеріалу супроводжується наглядними прикладами, таблицями, графіками та розв’язанням типових завдань.
   Посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Вступ 3
Лекція 1. Статистика як наука. Статистичне спостереження 5
Лекція 2. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці 20
Лекція 3. Абсолютні, відносні та середні величини 41
Лекція 4. Показники варіації 58
Лекція 5. Ряди розподілу 71
Лекція 6. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків 87
Лекція 7. Ряди динаміки 113
Лекція 8. Індекси 139
Лекція 9. Вибіркове спостереження 157
Лекція 10. Статистичні графіки 173
Лекція 11. Статистична перевірка гіпотез 199
Тематичний план 218
Глосарій 219
Література 221

ПЕРЕДМОВА

   Інтерес до статистики постійно зростає в усьому світі. Праця економіста любої спеціалізації неминуче зв’язана із збиранням, обробкою і аналізом статистичних матеріалів. Тому вивчення і оволодіння статистичною наукою при підготовці економістів високої кваліфікації має велике значення в системі вищої економічної освіти.
   В нашій країні увага до статистичної науки надзвичайно загострена у зв’язку з проведенням економічних реформ, які зачіпають інтереси всіх людей.
   Для підняття статистики до сучасного наукового рівня, задоволення потреб системи управління та інших соціально-економічних суб’єктів в якісній, повній, різноманітній і своєчасній інформації, вкрай необхідна докорінна її перебудова.
   Важливою умовою правильного сприйняття і практичного використання статистичної інформації, кваліфікованих висновків і обґрунтування прогнозів є завдання статистичної методології вивчення кількісної сторони соціально-економічних яви, природи масових статистичних сукупностей, пізнавальних властивостей статистичних показників, умов їх застосування в економічному дослідженні.
   Одним із основних завдань статистики є оптимізація звітності, проведення об’єму інформації о сучасних потреб системи управління в умовах переходу до ринку. Потрібно впроваджувати замість суцільної звітності вибіркові обстеження, одноразові обліки чи опитування, що приведе до оперативного і поглибленого аналізу.
   Забезпечення надійності і достовірності статистичної інформації можливе через підвищення наукового рівня всієї статистичної методології, наближення її до методології і стандартів світової статистичної практики.
   В даний час перед статистикою стоять проблеми подальшого вдосконалення системи показників, прийомів і методів збору, обробки, зберігання і аналізу статистичної інформації. Це має важливе значення для розвитку і підвищення ефективності автоматизованих систем управління, створення автоматизованих банків даних, розподільчих банків даних, які в свою чергу могли б сприяти створенню Єдиної статистичної інформації системи (ЄСІС), що надасть можливість запровадити в практику сучасні статистичні методи аналізу, імітаційні та прогнозні методи.
   В запропонованому посібнику міститься системний вклад загальних категорій, принципів і методів статистичної науки, теоретичних основ соціально-економічних методів аналізу і прогнозування із застосуванням кореляційно-регресійного, табличного і графічного методів.
   В посібнику «Статистика» послідовно розглядаються питання, які виникають на стадії статистичного спостереження, зведення і групування матеріалів спостереження та їх наступної обробки.
   Даний посібник написаний для студентів економічних вузів і факультетів.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати
Статистика: Курс лекцій (В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін.)

 
< Попередня   Наступна >