Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економічний аналіз arrow Економічний аналіз (М. Г. Чумаченко та ін.)  
11.11.2016
Економічний аналіз (М. Г. Чумаченко та ін.)

   Автори: М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток, А. П. Заросило, В. М. Івахненко, В. І. Іващенко, С. В. Калабухова, С. А. Кириленко, Л. Ф. Киселюк, В. І. Марушевська, І. І. Матієнко-Зубенко, О. А. Мельничук, В. О. Мец, А. О. Папенко, І. М. Парасій-Вергуненко, В. В. Петрович,
Л. О. Примостка, М. Г. Чумаченко

   Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення господарських процесів, проведення фінансового аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства з урахуванням нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.
   Для студентів і викладачів економічних вузів. Посібник буде корисним і для працівників виробничих підприємств, комерційних фірм і банків, страхових і податкових організацій, наукових установ.

Зміст

Переднє слово 1

Частина І. Основи теорії економічного аналізу 7
Розділ 1. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень 7
Розділ 2. Предмет і види економічного аналізу 29
Розділ 3. Метод та прийоми економічного аналізу 52
Розділ 4. Моделювання господарської діяльності підприємства і використання економіко-математичних методів 99
Розділ 5. Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів 126
Розділ 6. Організація та етапи економічного аналізу 158

Частина ІІ. Фінансовий аналіз 170
Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 170
Розділ 8. Аналіз фінансового стану підприємства 204
Розділ 9. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 273
Розділ 10. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру 303

Частина ІІІ. Управлінський аналіз 314
Розділ 11. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства 314
Розділ 12. Аналіз виробництва продукції та послуг 349
Розділ 13. Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів 377
Розділ 14. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 454
Розділ 15. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності 505

Додатки 525

Список рекомендованої літератури 538

Переднє слово

   Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Усе це є наслідком занедбання економічної роботи на підприємствах усіх форм власності. У роки економічної кризи більшість підприємств намагалася досягти збільшення прибутків не з допомогою ретельного економічного розрахунку, зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.
   Хоч у такий спосіб певним підприємствам і щастило тимчасово досягти бажаних результатів, але в цілому цей підхід призвів до поглиблення економічної кризи. Поточний 2001 рік має бути роком початку стабілізації економіки країни та економічного зростання. Цей новий етап розвитку незалежної України, розбудови її державності має ознаменуватися й удосконаленням економічної роботи на підприємствах. Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення методики економічного аналізу, розширення його використання на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.
   Оволодіння принципами, засобами, методами та навичками економічного аналізу необхідне в практичній діяльності кожному економісту: плановику, фінансисту, бухгалтеру, маркетологу, аудитору, ревізору. Економічний аналіз має бути на озброєнні кожного менеджера для формування управлінських рішень. Уміння користуватися ним зміцнює й удосконалює економічне мислення.
   Пропонований навчальний посібник, підготовлений на сучасному рівні, буде корисним і для спеціалістів виробництва, які здійснюють економічну роботу.
   Матеріал посібника викладено в трьох частинах: “Основи теорії економічного аналізу”, “Фінансовий аналіз” та “Управлінський аналіз”.
   На відміну від традиційної послідовності викладання матеріалу курсу, у нашому посібнику методику фінансового аналізу подано перед управлінським аналізом. Це пояснюється зміною їхньої ролі в управлінні підприємством. У планово-адміністративній системі на першому місці було виконання плану виробництва продукції, а отже, і виявлення факторів впливу на виконання плану. За ринкових умов фінансові результати та фінансовий стан підприємства стають значно важливішими показниками його діяльності, що їх передовсім і оцінюють зовнішні користувачі фінансової звітності підприємства. Показники виробництва використовуються здебільшого для внутрішнього аналізу та прийняття відповідних рішень.
   Щодо змісту посібника варто зазначити дві його особливості. Перша особливість полягає в тому, що в частині, присвяченій фінансовому аналізу, методику аналітичних розрахунків подано за новими формами фінансової звітності, балансу підприємства, які запроваджено в практику в 2000 році відповідно до реформи бухгалтерського обліку в країні.
   Але фінансово-економічні служби в Україні щойно почали працювати за новими стандартами і ще не набули належних навичок. Попереду — тривалий процес перевірки й пристосування традиційних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та економічного аналізу до реалій економічного життя в Україні. Отже, авторський колектив навчального посібника не вважає свою працю завершеною. Після закінчення звітного 2000 року одержано багато нової інформації, безперечно стануться певні зміни у звітних формах, у порядку їх заповнення, у методиці розрахунків. На підставі цих матеріалів буде підготовлене нове видання посібника.
   Другою особливістю посібника є висвітлення нових тем, які раніше не викладалися в курсі економічного аналізу. Можна назвати, наприклад, “Моделювання господарської діяльності підприємства і використання економіко-математичних методів” (розд. 4), “Інформаційна база аналізу та використання персональних комп’ютерів” (розд. 5), “Аналіз інвестиційної діяльності підприємства” (розд. 9), “Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру” (розд. 10), “Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності” (розд. 15). У всіх розділах посібника матеріал подано з урахуванням сучасних досягнень теорії та практики економічного аналізу.
   Слід звернути увагу на ту обставину, що в процесі розвитку ринкових відносин в Україні набули великого поширення й негативні наслідки відмови від жорсткого державного контролю: розширення сфери дії тіньової економіки, корумпованість, фінансові злочини. У боротьбі з цими явищами, котрі впливають на стан економічної безпеки держави, правоохоронні органи використовують методи економічного аналізу як для виявлення способів і методів здійснення економічних злочинів, так і для їх профілактики й ліквідації передумов, які сприяють скоєнню таких злочинів. Студенти, які в практичній діяльності потребуватимуть вивчення цих проблем, можуть скористатися підручником О. М. Бандурка та ін. “Финансово-экономический анализ”.
   Матеріал щодо використання в економічному аналізі персональних комп’ютерів є певною мірою обмеженим, оскільки відповідними організаціями ще не розроблено програму комплексних аналітичних розрахунків стосовно всіх розділів економічного аналізу господарської діяльності підприємства.
   Наведені в книзі цифрові дані є умовними і не можуть бути використані як довідковий матеріал.
   Навчальний посібник підготовлено колективом викладачів кафедри обліку в кредитних та бюджетних організаціях Київського національного економічного університету під керівництвом д-ра екон. наук, акад. НАН України М. Г. Чумаченка в складі авторів: М. А. Болюха (розд. 14), В. З. Бурчевського (розд. 11), М. І. Горбатка (розд. 7, 10), А. П. Заросила (розд. 6), В. М. Івахненка (розд. 12), В. І. Іващенка (розд. 14), С. В. Калабухової (розд. 13.2), С. А. Кириленка (розд. 15), Л. Ф. Киселюк (розд. 2), В. І. Марушевської (розд. 6), І. І. Матієнко-Зубенко (розд. 5), О. А. Мельничук (розд. 13.1), В. О. Мец (розд.8, додатки), А. О. Папенко (розд. 13.3), І. М. Парасій-Вергуненко (розд. 3), В. В. Петровича (розд. 4), Л. О. Примостки (розд. 9), М. Г. Чумаченка (переднє слово, розд. 1).
   Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам (д-ру екон. наук, проф. С. І. Шкарабану, д-ру екон. наук, проф. А. О. Чугаєву) за слушні зауваження та побажання.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Економічний аналіз (М. Г. Чумаченко та ін.)

 
Наступна >