Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інвестиції arrow Кількісні методи в управлінні інвестиціями (Бакаєв Л.О.)  
21.12.2016
Кількісні методи в управлінні інвестиціями (Бакаєв Л.О.)

   Успіхи в інвестуванні передбачають знання і творче використання кількісних методів в управлінні інвестиціями. В навчальному посібнику розглядаються загальний метод капіталізації прибутків та його використання для оцінки вартості активів (облігацій, привілейованих і звичайних акцій ), моделі оцінки ефективності інвестиційних проектів, розкриваються математичні методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику, сучасні теорії формування портфелів інвестицій, математичні моделі оптимального розподілу ресурсів між інвестиційними проектами.
   Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансовий менеджмент та управління інвестиціями, бізнесменів-практиків, менеджерів підприємств, які займаються питаннями інвестицій, для всіх, хто цікавиться питаннями ефективності інвестування.

ЗМІСТ

Передмова 3

Розділ 1. Проценти та ануїтети 7
1.1. Концепція вартості грошей у часі  7
1.2. Прості і складні проценти 8
1.3. Безперервні проценти 13
1.4. Майбутня вартість ануїтета  15
1.5. Теперішня вартість ануїтета  17

Розділ 2. Оцінка ефективності інвестицій в довгострокові цінні папери  22
2.1. Вартість активів. Метод капіталізації прибутків і його використання для оцінки вартості активів  22
2.2. Оцінка вартості облігацій і привілейованих акцій  23
2.3. Оцінка вартості звичайних акцій  31

Розділ 3. Математичні методи оцінки доцільності інвестування в умовах визначеності  37
3.1. Класифікація інвестиційних проектів за критерієм залежності  37
3.2. Період окупності інвестицій 39
3.3. Середня ставка прибутковості (ССП) інвестицій 42
3.4. Чиста теперішня вартість (ЧТВ) інвестиційного проекту 43
3.5. Індекс прибутковості (ІП ) інвестиційного проекту 46
3.6. Внутрішня ставка прибутковості (ВСП) інвестиційного проекту 48
3.7. Порівняльний аналіз використання моделей ЧТВ, ІП та ВСД для аналізу інвестиційних проектів 50
3.8. Модифікована внутрішня ставка прибутковості (МВСП) 52

Розділ 4. Кількісні методи оцінки ефективності альтернативних інвестиційних проектів  56
4.1. Аналіз конфліктних ситуацій, що виникають при використанні моделей дисконтованих грошових потоків альтернативних проектів  56
4.2. Узагальнення базової моделі ЧТВ  61
4.3. Схема ранжирування альтернативних інвестиційних проектів  64
4.4. Приклади оцінювання альтернативних інвестиційних проектів 66

Розділ 5. Математичні методи аналізу інвестиційних проектів в умовах  ризику  78
5.1. Визначення ризику та його види  78
5.2. Інвестиційний ризик  79
5.3. Абсолютні і відносні міри ризику  81
5.4. Метод еквівалента певності (МЕП)  84
5.5. Метод ставки дисконту з урахуванням ризику  87
5.6. Визначення стандартних відхилень розподілів імовірностей грошових надходжень інвестиційних проектів  89

Розділ 6. Проблеми вибору портфелів інвестиційних проектів  100
6.1. Визначення портфеля інвестиційних проектів  100
6.2. Криві байдужості інвестора 101
6.3. Сподівана прибутковість, стандартне відхилення та коваріація інвестиційного портфеля  104
6.4. Теорема про ефективну множину портфелів проектів (ЦП) 105
6.5. Портфелі інвестиційних проектів з мінімальним ризиком 107

Розділ 7. Модель оцінки капітальних активів та її використання для оцінки інвестиційних проектів  115
7.1. Загальна характеристика моделі оцінки капітальних активів (МОКА)  115
7.2. Однофакторна модель оцінки капітальних активів (модель У. Шарпа)  116
7.3. Визначення параметрів портфелів інвестицій  118
7.4. Використання МОКА для оцінки інвестиційних проектів 120

Розділ 8. Математичні методи моделювання інвестиційної діяльності  131
8.1. Мотивації для використання методів математичного програмування  131
8.2. Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів між проектами 132

Основна література  142

Додаткова література  145

Додаток  147

ПЕРЕДМОВА

   Як розподілити ресурси фірми між інвестиційними проектами? Чи доцільно будувати нове підприємство або здійснити заміну старого обладнання? Як вибрати найкращий проект в умовах нестабільного економічного середовища? Як сформувати ефективні портфелі з цінних паперів? Чи слід купувати цінні папери? Всі ці питання та багато інших мають пряме відношення до проблем розробки капітального бюджету (capital budgeting) або до проблем оцінки доцільності інвестування.
   Фундаментальні праці з економічної теорії капітального бюджету, а також ціла низка наукових праць, що з’явилася в останні кілька десятиріч у спеціальній літературі, дозволили глибше зрозуміти процес прийняття рішень у галузі розробки капітальних бюджетів. Однак ці роботи залишаються і досі невідомими, а в багатьох випадках і незрозумілими для багатьох вітчизняних бізнесменів через відсутність у них відповідної освіти, і тому суттєво не впливають на методи, якими вони користуються при складанні капітальних бюджетів. Прагнення інтуїтивно приймати інвестиційні рішення в умовах нестабільності економічного середовища часто призводить до значних фінансових втрат інвесторів.
   Сама назва посібника передбачає наявність у ньому математичних формул, що описують кількісні методи оцінки ефективності інвестування. Але автор свідомо вибрав для їх викладення дещо спрощену форму з метою поширення кола читачів, які не мають спеціальної математичної підготовки, але які знайомі з елементарною математикою, основами математичної статистики і теорії ймовірностей, математичного програмування тощо. Тож з метою кращого розуміння виклад теоретичних концепцій супроводжується графіками, таблицями, а також прикладами, в яких подаються алгоритми розв’язання конкретних задач.
   Автор у жодному разі не претендує на повне подання кількісних методів, що використовуються в оцінці ефективності інвестування. Навряд чи в одному навчальному посібнику можна з рівним ступенем глибини та деталізації розглянути всі аспекти використання кількісних методів в управлінні інвестиціями. Поза колом питань, що не розглядаються в посібнику, залишилися такі, як математичні методи оцінки ефективності інвестування в нерухомість, методи аналізу опціонів і фінансових ф’ючерсів, проблеми лізингу тощо.
   Навчальний посібник розрахований передусім на студентів економічних спеціальностей, які вивчають фінансовий менеджмент та управління інвестиціями, на бізнесменів-практиків, що потребують ґрунтовних знань для ефективного керування фірмами і вигідного вкладання грошей, на менеджерів підприємств будь-якого рівня, які готують або приймають інвестиційні рішення.
   Структурно посібник складається з восьми розділів.
   Перший розділ є вступним і присвячується розгляду понять процентів і ануїтетів. Основна увага тут приділяється концепції вартості грошей у часі, обчисленню простих, складних та безперервних процентів, визначенню майбутньої і теперішньої вартості грошей.
   У другому розділі розкривається загальний метод капіталізації прибутків та його використання для оцінки вартості активів (облігацій, привілейованих і звичайних акцій).
   Третій розділ висвітлює прості моделі оцінки ефективності інвестиційних проектів, а саме методи визначення періоду окупності інвестицій, норми прибутковості інвестицій, чистої теперішньої вартості, індексу прибутковості та внутрішньої ставки прибутковості інвестиційних проектів. Використання кожного методу ілюструється прикладами.
   Аналізу ефективності альтернативних інвестиційних проектів присвячено четвертий розділ посібника. Тут теоретично і на чисельних прикладах розглядаються конфліктні ситуації, що виникають при використанні моделей дисконтованих грошових потоків в оцінці альтернативних проектів. Виходячи з концепції кінцевої вартості інвестиційних проектів і припущення про реінвестування їх грошових потоків, здійснюється теоретичне узагальнення базової моделі чистої теперішньої вартості і наводиться загальна схема оцінки ефективності альтернативних інвестиційних проектів, що враховує всі можливі варіанти змінності у часі їхніх ставок реінвестування та необхідних ставок прибутковості.
   У п’ятому розділі посібника розкриваються математичні методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику. Детально висвітлено класифікації інвестиційного ризику, абсолютні і відносна міри ризику, а також два найвідоміші методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику — метод еквівалента певності і метод ставки дисконту з урахуванням ризику. Заключний параграф розділу присвячено визначенню стандартних відхилень розподілів імовірностей річних грошових надходжень інвестиційних проектів за умов їх абсолютної залежності та абсолютної незалежності.
   Шостий розділ книги присвячено сучасній теорії формування портфеля інвестицій Г. Марковіца. Розділ починається з розгляду кривих байдужості інвестора, визначення коваріації між даною парою інвестицій. Далі розкриваються методи обчислення ризику і сподіваної прибутковості портфеля інвестицій, теорема про ефективну множину портфелей інвестицій. Завершується розділ висвітленням методів визначення оптимальних портфелей інвестицій з ілюстрацією на прикладах.
   У сьомому розділі посібника розглядається альтернативний коваріаційному підхід до визначення ефективності портфелів інвестицій — модель оцінки капітальних активів (МОКА). В основі викладення цієї моделі лежить однофакторна модель (модель У. Ф. Шарпа), за допомогою якої обчислюються характеристики “ризик–прибутковість” портфелів інвестицій. Наводяться формули розрахунку потрібної прибутковості портфеля інвестицій та потрібної прибутковості окремих проектів (цінних паперів). Розділ завершує приклад, що демонструє методику використання МОКА для оцінки ефективності інвестиційних проектів.
  Останній, восьмий розділ присвячено побудові, з демонстрацією на прикладах, математичних моделей оптимального розподілу ресурсів між інвестиційними проектами в термінах лінійного і цілочисельного програмування.
   Кожен розділ посібника завершується переліком основних термінів і контрольними практичними завданнями.
   З метою полегшення читання посібника посилання на використану літературу в ході викладення тексту не здійснювалися. Замість цього по розділах пропонується перелік основних, найвідоміших та найпоширеніших джерел, де викладені порушені в розділі питання, із зазначенням номерів сторінок. Читачі, які зацікавляться додатковою спеціальною літературою з питань, що розглядаються у посібнику, зможуть знайти її у списку додаткової літератури.
   Майбутнє століття зажадає від кожного з нас творчості й динамізму, що означає постійне вдосконалення й оновлення знань. З книжки, яку ви тримаєте в руках, можна тільки почати вивчення кількісних методів в управлінні інвестиціями. Нею не можна цього закінчити.

Успіхів!

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Кількісні методи в управлінні інвестиціями (Бакаєв Л.О.)

 
< Попередня