Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інвестиції arrow Інвестиційний аналіз (Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М.)  
14.11.2016
Інвестиційний аналіз (Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М.)

   У навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни “Інвестиційний аналіз”.
   Посібник складається зі вступу, типової програми курсу, тематичного плану, навчально-методичного забезпечення, яке включає в себе методичні рекомендації до вивчення тем дисципліни, термінологічний словник ключових понять, плани семінарських і практичних занять, навчальні завдання, задачі, аналітичні ситуації, перелік рекомендованої літератури.
   Для студентів і слухачів бакалаврських програм економічних вузів, підприємців, менеджерів підприємств і банківських працівників.

ЗМІСТ

Частина 1. Типова програма курсу 5
1. Мета і завдання дисципліни 5
2. Тематичний план з дисципліни 6
3. Зміст дисципліни по темах 7

Частина 2. Навчально-методичне забезпечення вивчення тем курсу 9

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу 9
1.1. Методичні вказівки до вивчення теми 9
1.2. Плани семінарських занять 17
1.3. Контрольні запитання 17
1.4. Типові задачі 19
1.5. Основна термінологія 23
1.6. Література 27

Тема 2. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні 28
2.1. Методичні вказівки до вивчення теми 28
2.2. План семінарського заняття 33
2.3. Контрольні запитання 34
2.4. Типові задачі 34
2.5. Основна термінологія 36
2.6. Література 37

Тема 3. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості 38
3.1. Методичні вказівки до вивчення теми 38
3.2. Плани семінарських занять 47
3.3. Контрольні запитання 48
3.4. Типові задачі 48
3.5. Основна термінологія 53
3.6. Література 56

Тема 4. Реальні інвестиційні проекти 56
4.1. Методичні вказівки до вивчення теми 56
4.2. Плани семінарських занять 69
4.3. Контрольні запитання 69
4.4. Типові задачі 70
4.5. Основна термінологія 73
4.6. Література 75

Тема 5. Фінансові інвестиції 76
5.1. Методичні вказівки до вивчення теми 76
5.2. Плани семінарських занять 86
5.3. Контрольні запитання 87
5.4. Типові задачі 87
5.5. Література 100

Частина 3. Завдання для блочно-модульного контролю 102
1. Типові тести для проведення першого етапу блочно-модульного контролю 102
2. Типові задачі, використовувані для формування комплексної виробничої ситуації другого етапу блочно-модульного контролю 109

Частина 4. Перелік тем і навчально-методичні вказівки до написання рефератів 119
1. Теми рефератів 119
2. Підготовка рефератів 120

Частина 5. Система поточного і підсумкового контролю 128
1. Система поточного контролю 128
1.1. Критерії оцінювання знань за результатами поточного контролю 129
2. Система підсумкового контролю 131
2.1. Перелік екзаменаційних завдань 131
2.2. Критерії оцінювання знань під час іспиту 131
2.3. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни 132

Вступ

   Загальновідомо, що підприємець повинен аналізувати свою діяльність з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства, запобігання кризовій ситуації, що веде до банкрутства, та забезпечення розвитку виробництва, примноження доходів і зростання капіталу. Відповідна аналітична робота має кілька напрямів. Це передусім загально-економічний, техніко-економічний та фінансово-економічний аналізи. Деталізація підходів до аналізованих об’єктів, зумовила потребу у проведенні аналітичної роботи з питань управління, маркетингу та фінансових відносин. Виникнення інвестиційного аналізу пов’язане з процесом упровадження інвестицій і пояснюється необхідністю інвестиційної діяльності усіх суб’єктів господарювання. Основними принципами формування цього напряму, яких повинен дотримуватися будь-який інвестор, на нашу думку, є такі:
   1. Фінансовий стан підприємця залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів, вивчення яких вкрай необхідне, з одного боку, для запобігання банкрутству, а з другого — для забезпечення подальшого розвитку. Єдиним засобом забезпечення фінансової стійкості та розширеного відтворення виробництва є зважена інвестиційна діяльність.
   2. Підприємницька діяльність потребує все нових і нових інвестицій, що пов’язано з ризиком втрати капіталу, який інвестується і напряму залежить від впливу середовища. Всебічний аналіз середовища має вже на стадії передінвестиційних досліджень забезпечити прийняття зважених рішень щодо вкладення капіталу.
   3. Глибокий аналіз інфляційно-цінової компоненти розвитку країни має забезпечити оцінку як власних інвестиційних ресурсів, так і можливостей запозичення капіталу та залучення ресурсів інших інвесторів.
   Засади фінансового аналізу інвестиційних проектів авторами посібника розглядаються як окремий вид аналітичної роботи, особливо необхідний для малих і середніх підприємств, індивідуальних інвесторів, які не можуть користуватися послугами інжиніринго-консалтингових фірм і великих екаутингових та аудиторських компаній.
   Предметом фінансового аналізу проектів є процес перетворення (капіталізації) інвестиційних ресурсів — матеріальних засобів грошових та інших фінансових інструментів на капітал, здатний приносити прибуток.
   Об’єктом фінансового аналізу проектів слід уважати проект (англ. — progect) — обмежений розмірами ресурсів план (завдання) отримання доходів (прибутку). Це загальне визначення проекту як ідеї одержання прибутків і прирощення капіталу. У такому контексті розуміється всебічно обґрунтований документ, спрямований на закріплення права власності на очікуваний результат (прибуток).
   Результатом інвестиційного проекту можуть бути нові чи оновлені основні фонди, їх матеріально-речова сутність або придбання та використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів. І те і те спрямовується на отримання прибутку та примноження капіталу.
   Отже, інвестиційний проект обумовлює процес створення фізичних об’єктів (будівель, споруд, підприємств), формування портфелів цінних паперів, створення інших матеріальних і духовних цінностей або придбання об’єктів тезаврації.
   Посібник розраховано на спеціалістів у галузі інвестування, фінансів і кредиту, студентів вищих і середніх закладів освіти, що навчаються за фаховими програмами КНЕУ, а також усіх, хто цікавиться цими питаннями.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інвестиційний аналіз (Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М.)

 
< Попередня   Наступна >