Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Статистика arrow Статистика праці (Бараник З.П.)  
21.12.2016
Статистика праці (Бараник З.П.)

   Мета цього навчального посібника — дати можливість студентам вивчити основні положення “Статистики праці”, оволодіти системою теоретичних знань і практичних навичок успішного застосування статистичної методології та методики досліджень кількісної сторони масових процесів та явищ, які відбуваються у сфері праці, з метою виявлення якісних особливостей, взаємозв’язків та закономірностей.
   Навчальний посібник охоплює дев’ять тем типової програми з дисципліни “Статистика праці”. З метою найкращого засвоєння матеріалів зі статистики праці посібник містить теоретичні питання, тести і практичні завдання в усіх розділах. Крім того, він містить роз’яснення щодо складання статистичної звітності та статистичних показників зі статистики праці. У посібнику визначені найважливіші терміни зі статистики праці і наведено список рекомендованої літератури і додатки.
   Призначений для студентів економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки.

ЗМІСТ

Вступ  3

Розділ 1. Предмет, метод і завдання статистики праці   5
1.1. Предмет статистики праці  5
1.2. Методи статистики праці  6
1.3. Завдання статистики праці  8
1.4. Основні джерела статистики праці  9
1.5. Основні форми державної статистичної звітності з праці  11

Розділ 2. Основні положення формування агрегованої системи показників статистики праці   13
2.1. Роль Міжнародної організації праці  13
2.2. Проблеми інтеграції національної економіки у світову  19
2.3. Рекомендовані системи показників статистики праці  21
2.4 Вимоги, які ставляться до показників статистики праці  22

Розділ 3. Статистика трудових ресурсів   25
3.1. Поняття та склад трудових ресурсів  25
3.2. Завдання статистики трудових ресурсів  29
3.3. Основні показники статистики трудових ресурсів  31
3.4. Методика розрахунку коефіцієнтів інтенсивності зайнятості та безробіття  36

Розділ 4. Статистика чисельності, складу та руху робочої сили   44
4.1. Статистика чисельності робочої сили  44
4.2. Статистика складу робочої сили  51
4.3. Оцінка забезпеченості підприємств робочою силою  57
4.4. Статистичне вивчення руху чисельності робочої сили. Вимір сезонних коливань у її чисельності  59

Розділ 5. Статистика робочого часу   68
5.1. Сутність закону економії часу та завдання його статистичного вивчення  68
5.2. Поняття робочого часу, його облік та структура  71
5.3. Показники використання робочого часу  74
5.4. Методика побудови й аналізу балансу робочого часу  82
5.5. Показники змінності, безперервності, інтегральний показник завантаження робочих місць  86
5.6. Джерела статистичних даних з використання робочого часу  89
5.7. Статистичні методи виявлення резервів поліпшення використання робочої сили  89
5.8. Методичні рекомендації з організації та проведення моментно-вибіркових спостережень використання робочого часу на підприємствах  95

Розділ 6. Статистика робочого місця   108
6.1. Методичні підходи до визначення поняття «робоче місце»  108
6.2. Оцінка ефективності функціонування робочих місць  109
6.3. Система показників статистичного аналізу використання робочого місця у вартісному виразі та методика їх розрахунку  114

Розділ 7. Статистика продуктивності праці   119
7.1. Вимірювання рівня продуктивності праці  119
7.2. Аналіз динаміки продуктивності праці  126
7.3. Статистичні методи вивчення чинників, які впливають на рівень продуктивності праці  135

Розділ 8. Статистика оплати праці   139
8.1. Суть оплати праці та завдання статистики  139
8.2. Заробітна плата, її види  140
8.3. Фонд оплати праці  141
8.4. Середня заробітна плата працівників та аналіз її динаміки  145
8.5. Концептуальні положення щодо визначення реальної заробітної плати  150
8.6. Методика розрахунку індексів реальної заробітної плати  152
8.7. Склад витрат на робочу силу  158
8.8. Оцінка економічної ефективності використання ресурсів робочої сили  161

Розділ 9. Система показників статистики праці в сільському господарстві   167
9.1. Основні групи показників статистики праці  167
9.2. Показники статистики праці та їх інформаційні джерела  170

Питання, тести, задачі  177

Післямова  198

Визначення найважливіших термінів  199

Роз’яснення щодо складання статистичної звітності за формами № 1-ПВ (термінова-місячна), № 1-ПВ (термінова-квартальна) «Звіт з праці»  204

Додатки  217

Список рекомендованої літератури  242

ВСТУП

   Процес праці як цілеспрямована діяльність людей є необхідною умовою існування і розвитку людського суспільства, а люди, які виробляють матеріальні блага, становлять головну продуктивну силу суспільства.
   Статистика праці — суспільна наука, яка вивчає склад і структуру трудових ресурсів, ступінь їх використання в процесі суспільного виробництва, ступінь використання робочої сили і робочого часу в процесі виробництва в нових економічних умовах. Велика увага приділяється вивченню робочого місця. Розглядаються методологічні питання визначення поняття “робоче місце”, пропонується статистична оцінка ефективності функціонування робочих місць у часі, наведена система статистичних показників аналізу робочого місця у вартісному виразі та методика їх розрахунку. У посібнику особлива увага приділяється вивченню продуктивності праці як в натуральному, так і у вартісному виразі, розглядаються статистичні методи дослідження чинників, які впливають на рівень продуктивності праці. Аналізуються питання заробітної плати та витрат на робочу силу. Подаються концептуальні положення щодо визначення реальної заробітної плати. У посібнику розглядаються основні положення формування агрегованої системи показників статистики праці, основні статистичні показники, що використовуються для забезпечення інформаційного моніторингу процесів ринку праці України.
   Системи показників статистики праці розглядаються згідно з міжнародними нормами та стандартами Міжнародної організації праці та ООН. Такий підхід дасть змогу, з одного боку, повніше охарактеризувати ситуацію, що склалася в економіці України (з погляду основних даних про статистику праці) у перехідний період, а з іншого — провести її порівняльний аналіз із ситуацією в інших державах. Знайомство з рекомендованим навчальним посібником надасть можливість майбутнім фахівцям самостійно вивчити “Статистику праці”, допоможе їм оцінити окремі ситуації у сфері праці, вирішувати комплексні економічні проблеми як на макрорівні, так і на рівні підприємства.
   З метою найкращого засвоєння матеріалів зі статистики праці посібник містить теоретичні питання, тести і практичні завдання в усіх розділах. Крім того, даються роз’яснення щодо складання статистичної звітності та статистичних показників зі статистики праці. У посібнику наведено список рекомендованої літератури і додатки.
   Автор висловлює подяку тим, хто допомагав у створенні цього посібника, рецензентам.
   Особлива подяка співробітникам відділу статистики праці НДІ Держкомстату України за надані матеріали.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Статистика праці (Бараник З.П.)

 
Наступна >