Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Статистика arrow Фінансова статистика (Шустіков А.А.)  
Фінансова статистика (Шустіков А.А.)

   Зараз в Україні в системі управління фінансів відбуваються суттєві зміни. Удосконалення системи збору, обробки та аналізу даних потребують кваліфікованих кадрів, які можуть використовувати методи статистичного аналізу.
   За допомогою цього навчального посібника студенти мають змогу краще опанувати теоретичний матеріал, оволодіти методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творчо використовувати дані фінансового стану окремих підприємств і на макрорівні, робити на їх основі узагальнення і висновки, приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.
   Розділи навчального посібника охоплюють практично всі статистичні сфери фінансової статистики. Теми включають предмет, метод, задачі і систему показників фінансової статистики, статистичне вивчення формування державного бюджету, структуру і взаємозв’язки сектору загального державного управління, статистику грошового обігу, загальну методологію прогнозування державних фінансових операцій, статистику фондового ринку, статистику фінансів підприємств, статистичний аналіз прибутку підприємств, статистичні показники кредиту, статистику страхового ринку, статистичний аналіз платіжного балансу, вищі фінансові розрахунки. 
   Розрахований на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки, слухачів навчальних закладів з надання другої економічної освіти, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, працівників органів державної статистики. Буде корисний працівникам державних установ, банків, підприємницьких структур і маркетингових служб, викладачам та аспірантам економічних вузів.

ЗМІСТ

1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ 6
1.1. Предмет фінансової статистики 6
1.2. Завдання фінансової статистики 8
1.3. Система показників фінансової статистики 9
1.4. Класифікація видів діяльності фінансового сектору 10
1.5. Організація фінансової статистики 11

2. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 13
2.1. Поняття державного бюджету і завдання статистики 13
2.2. Система показників статистики державного бюджету 16
2.3. Бюджетні класифікації 19
2.4. Основні методи статистики державного бюджету 30
2.5. Прогнозування державних операцій 39
2.6. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності 44

3. СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ 54
3.1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення 54
3.2. Статистичні показники страхування 58
3.3. Статистичні показники фінансових результатів і плато-спроможність страхових організацій 67

4. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ 78
4.1. Поняття кредиту і завдання його статистичного вивчення 78
4.2. Статистичне вивчення обсягу, складу й динаміки кредитних вкладень і кредитних ресурсів 84
4.3. Показники обіговості кредиту і методи їх аналізу 86
4.4. Статистичне вивчення зв’язку обіговості короткострокового кредиту із сукупною обіговістю обігових коштів 90

5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ 93
5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу 93
5.2. Основні показники статистики грошового обігу 94
5.3. Визначення загальної маси грошей в обігу 106
5.4. Показники швидкості обігу грошової маси 107
5.5. Прогнозування грошової маси 110

6. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ 120
6.1. Поняття і види цінних паперів. Завдання статистики цінних паперів 120
6.2. Показники статистики цінних паперів 124
6.3. Узагальнюючі показники цінних паперів 133
6.4. Джерела статистичних даних щодо цінних паперів 139

7. СТАТИСТИКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 143
7.1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу 143
7.2. Статистика зовнішньої торгівлі 144
7.3. Структура, принципи побудови та основні категорії платіжного балансу 145
7.4. Статистичні методи аналізу платіжного балансу 160
7.5. Баланс міжнародної інвестиційної позиції 164
7.6. Статистика обмінних курсів 166

8. ВСТУП ДО ФІНАНСОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ 172
8.1. Поняття та важливість фінансового програмування для макроекономічної політики 172
8.2. Складові фінансових програм 173
8.3. Взаємозв’язки між макроекономічними рахунками 174
8.4. Етапи економічного прогнозування 185

9. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 186
9.1. Цілі та методи статистичного аналізу фінансового стану підприємств 186
9.2. Аналіз прибутку та прибутковості 189
9.3. Фінансові коефіцієнти 198
9.4. Джерела статистичної інформації про фінансовий стан підприємств 204

10. СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ 209
10.1. Сутність відсотків і відсоткових ставок 209
10.2. Нарощення за простими відсотками 211
10.3. Дисконтування та облік за простими відсотками 214
10.4. Визначення тривалості позички і рівня відсоткових ставок 217

11. СКЛАДНІ ВІДСОТКИ 220
11.1. Нарахування складних річних відсотків 220
11.2. Номінальна та ефективна ставки відсотків 223
11.3. Облік (дисконтування) за складною ставкою відсотків 225
11.4. Операції зі складною обліковою ставкою 226
11.5. Порівняння інтенсивності процесів нарощення і дисконтування за різними відсотковими ставками 228
11.6. Визначення строку платежу і рівня відсоткових ставок 228
11.7. Нарощення відсотків та інфляція 230

12. ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК 234
12.1. Поняття еквівалентності відсоткових ставок 234
12.2. Середні відсоткові ставки 238
12.3. Зміна умов контракту. Фінансова еквівалентність зобов’язань 240

13. ФІНАНСОВІ РЕНТИ 245
13.1. Потоки платежів і фінансові ренти 245
13.2. Нарощена сума звичайної ренти 247
13.3. Сучасна величина звичайної ренти 250
13.4. Визначення параметрів фінансової ренти 253
13.5. Конверсія фінансових рент 255

14. ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 261
14.1. Основні поняття при визначенні планів погашення довгострокових позичок 261
14.2. Погашення позики одноразовими платежами 262
14.3. Погашення позичок методом рівних сум погашення
основного боргу 264
14.4. Погашення позичок методом рівних термінових виплат 265
14.5. Погашення основного боргу методом змінних термінових виплат 266

15. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ДОХОДОМ 269
15.1. Поняття і класифікація облігацій 269
15.2. Оцінка облігацій 271
15.3. Оцінка облігацій і податки 275

Література 278

Додатки 279

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінансова статистика (Шустіков А.А.)

 
< Попередня