Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Організація виробництва arrow Організація виробництва (Васильков В.Г.)  
23.10.2016
Організація виробництва (Васильков В.Г.)

   Розглядаються теоретичні та практичні засади організації промислового виробництва. Викладені особливості формування виробничих систем, організаційні аспекти виробничих і трудових процесів, їх просторово-часової єдності, методів виробництва, роль і значення його обслуговування. Особлива увага приділяється сучасним підходам до забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції, комплексної підготовки виробництва до випуску нових виробів та організаційному проектуванню виробничих систем.
   Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників.

ЗМІСТ

Передмова  3

Розділ 1. Організаційні основи виробництва  5
1.1. Сутність і суспільне значення виробництва  5
1.2. Предмет, метод і зміст курсу  10
1.3. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва  12

Розділ 2. Виробничі системи  27
2.1. Виробництво як відкрита система  27
2.2. Організаційні основи виробничих систем  40
2.3. Підприємство — складна виробнича система  50

Розділ 3. Виробничі процеси  59
3.1. Технологія і виробничий процес  59
3.2. Принципи раціональної організації виробничого процесу  74
3.3. Планування виробничого процесу  78
3.4. Організаційні типи виробництва  88

Розділ 4. Організація трудових процесів і робочих місць  95
4.1. Трудовий і виробничий процеси  95
4.2. Організація праці та її форми  105
4.3. Організація і обслуговування робочих місць  122

Розділ 5. Нормування праці  135
5.1. Вимірювання праці  135
5.2. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу  142
5.3. Визначення норм праці  156

Розділ 6. Організація виробничого процесу в просторі  166
6.1. Просторові зв’язки у виробничому процесі  166
6.2. Виробнича структура та її види  170
6.3. Просторове розташування підприємства  183

Розділ 7. Організація виробничого процесу в часі  191
7.1. Виробничий цикл  191
7.2. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу  200
7.3. Визначення виробничого циклу складного процесу  210

Розділ 8. Організація допоміжних виробництв  221
8.1. Виробнича інфраструктура  221
8.2. Забезпечення виробництва технологічним оснащенням  224
8.3. Ремонтне обслуговування устаткування  239
8.4. Енергетичне забезпечення виробництва  252

Розділ 9. Організація обслуговуючих господарств  264
9.1. Транспортне обслуговування  264
9.2. Матеріальне обслуговування виробництва  275

Розділ 10. Одиничний та партіонний методи організації виробництва  289
10.1. Сутність і умови вибору організаційного методу  289
10.2. Організація непотокового виробництва  291
10.3. Партіонний метод обробки  294

Розділ 11. Потокове та автоматизоване виробництво  319
11.1. Потокове виробництво  319
11.2. Автоматизоване виробництво  344

Розділ 12. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції  360
12.1. Якість продукції (послуг)  360
12.2. Контроль якості та випробування продукції  376
12.3. Міжнародні системи управління якістю продукції  386
12.4. Конкурентоспроможність продукції  403
12.5. Міжнародні системи сертифікації  409

Розділ 13. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції  417
13.1. Система створення та освоєння нової продукції  417
13.2. Організація науково-технічних досліджень і конструкторської підготовки виробництва  426
13.3. Проектно-конструкторська підготовка виробництва  433
13.4. Технологічна і екологічна підготовка виробництва  440
13.5. Організаційна підготовка виробництва й освоєння нового продукту  463

Розділ 14. Організаційне проектування виробничих систем  475
14.1. Загальні положення та принципи формування організаційного проекту виробництва  475
14.2. Діагностика стану виробничої системи  484
14.3. Процес організаційного проектування та раціоналізації виробничих систем  499

Література  518

ПЕРЕДМОВА

   Реформування економіки країни, що відбувається, перш за все торкається зміни характеру організаційно-економічних відносин у процесі виробництва. Сучасні підходи до ринкового господарювання ставлять перед виробництвом конкретні цілі: випускати певні види продукції (надавати послуги) за номенклатурою, кількістю, якістю та ціною, які відповідають існуючому попиту чи прогнозу щодо нього. Тому завданнями виробництва є: систематичне підвищення рівня його організації, гнучкості реагування на зміни попиту, мобільності проектування та освоєння нової продукції (послуг); підтримання оптимальності функціонування з найменшими витратами; забезпечення високої культури трудової діяльності персоналу, спрямованої на точне і своєчасне виконання замовлень належної якості та конкурентоспроможності.
   Проблема надання гнучкості та мобільності виробничим підприємствам особливо актуалізується на сучасному етапі реформування економіки, проведення широкомасштабних заходів реструктуризації промислового виробництва. Це потребує розроблення і впровадження нових підходів, способів та методів організації виробництва, які б узгоджувались із змінами, що виникають навколо та всередині підприємства.
   Методи й умови створення та раціонального функціонування самої структури виробничої системи характеризують організацію виробництва. Практика показала, що традиційні, класичні концепції організації та управління виробництвом, що ґрунтуються на дрібному розподілі праці, стали стримувати розвиток, створювати бар’єр між вимогами своєчасного задоволення потреб споживачів та прагненням отримати якомога більшу економію на масштабах виготовлення продукції.
   Консервативне мислення можна і треба змінити тільки шляхом вивчення досвіду успішно працюючих компаній і фірм, підготовки і перепідготовки нових кадрів, закріплення навичок та вмінь організації виробництва світового рівня при розв’язанні власних проблем, створення та втілення в реальні промислові підприємства проектів реструктуризації та реінжинірингу.
   Навчальний посібник, що пропонується, призначений якраз допомогти студентам у формуванні комплексу знань про виробництво, його загальні принципи, методи раціональної організації та системні положення створення та розвитку виробничих систем незалежно від форм власності і на цій основі — набути практичних навичок та вмінь з аналізу необхідної інформації і прийняття ефективних управлінських рішень щодо створення, функціонування та реорганізації виробничих систем різних рівнів в умовах ринкової економіки.
   У посібнику знайшли відображення поняття суттєвості виробництва та виробничих систем; особливості виробничих та технологічних процесів, організаційних типів виробництва; розрахунки і шляхи скорочення тривалості виробничого циклу; характеристики методів організації виробництва; просторове розташування процесу виробництва, його технічного обслуговування та регулювання; організація, вимірювання та раціоналізація трудових процесів; сучасні підходи до проектування нових виробів, технологічна підготовка та методи їх освоєння виробництвом; формування якості і забезпечення конкурентоспроможності продукції (послуг); перепроектування виробничих систем.
   Питання організації виробництва в цьому навчальному посібнику розглядаються на прикладі промислових машинобудівних підприємств, як найскладніших інтегрованих виробничих систем, що найповніше відбивають закономірності сполучення засобів виробництва і робочої сили з метою якомога ефективнішого їх використання в умовах швидких змін, пов’язаних з оновленням продукції та процесів її виготовлення.
   Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми з дисципліни “Організація виробництва”, яка логічно пов’язана з іншими функціональними економічними дисциплінами, що викладаються в Київському національному економічному університеті. Посібник орієнтований на студентів усіх форм навчання. Він містить теоретичні та практичні питання для самостійного опрацювання студентами матеріалу курсу.
   Посібник також може бути корисний для системи підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів промислових підприємств різних форм власності.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Організація виробництва (Васильков В.Г.)