Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Бізнес-планування arrow Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування (С.Ф. Покропивний та ін.)  
23.10.2016
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування (С.Ф. Покропивний та ін.)

   Автори: С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев’янко

   У другому, значно доповненому, виданні навчального посібника викладено теоретичні, методологічні й практичні питання бізнес-планування як сучасного важливого напрямку становлення та розвитку підприємництва в Україні. Подано детальну характеристику бізнес-плану, його структури, логіки розробки та оформлення змісту окремих розділів. Наведено практичні приклади бізнес-планів.
   Для слухачів магістерських програм усіх фахових спрямувань вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для підприємців, які започатковують чи розвивають сучасний бізнес в Україні.

ЗМІСТ

Вступ 3

Частина 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 5

Розділ 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання 5
1.1. Сутнісна характеристика бізнес-плану 6
1.2. Цілі розробки бізнес-плану 12
1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану 14
1.4. Загальна методологія розробки бізнес-плану 17
1.5. Комп’ютеризація процесу бізнес-планування 23
Резюме 25

Розділ 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану 28
2.1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії 29
2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу 31
2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми 36
2.4. Визначення місії фірми 40
2.5. Формулювання цілей діяльності фірми 41
2.6. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії 42
Резюме 45

Розділ 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 48
3.1. Структура бізнес-плану 49
3.2. Логіка розробки бізнес-плану 53
3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану 59
Резюме 63

Частина 2. ЗМІСТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 65

Розділ 1. Продукт (послуги) і ринок 65
1.1. Галузь, фірма та її продукція 66
1.2. Дослідження ринку 70
Резюме 78

Розділ 2. Маркетинг-план 81
2.1. Мета і логіка розробки маркетинг-плану 82
2.2. Стратегія маркетингу 84
2.3. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми 86
2.4. Прогнозовані обсяги продажу 93
Резюме 95

Розділ 3. Виробничий план 98
3.1. Головне завдання та складові виробничого плану 99
3.2. Зміст виробничого плану 100
Резюме 104

Розділ 4. Організаційний план 106
4.1. Цілі та структура організаційного плану 107
4.2. Зміст основних розділів організаційного плану 108
Резюме 114

Розділ 5. Фінансовий план 116
5.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану 117
5.2. Стратегія фінансування 119
5.3. План доходів і видатків 125
5.4. Аналіз критичних точок бізнес-проекту 136
5.5. План грошових надходжень і виплат 150
5.6. Плановий баланс 158
5.7. Очікувані фінансові коефіцієнти 166
5.8. Оцінка ефективності інвестицій 171
Резюме 183

Розділ 6. Оцінка ризиків 188
6.1. Види можливих ризиків 189
6.2. Концепція управління ризиками 193
6.3. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків 196
Резюме 200

Частина 3. СИТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ 203

Розділ 1. Технологія розробки різних видів бізнес-планів 203
1.1. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства 204
1.2. Бізнес-план реорганізації підприємства 206
1.3. Бізнес-план інноваційного проекту 209
1.4. Бізнес-план диверсифікації діяльності підприємства 212
Резюме 215

Розділ 2. Вимоги кредиторів та інвесторів до змісту бізнес-планів 216
2.1. Умови фінансування бізнес-проектів міжнародними фінансовими організаціями 217
2.2. Документальне оформлення кредитної заявки  235
2.3. Забезпечення дотримання прав кредитів та інвесторів за реалізації бізнес проекту 241
Резюме 243

Розділ 3. Презентація бізнес-плану 245
3.1. Цілі та завдання презентації бізнес-плану 246
3.2. Організація проведення презентації бізнес-плану 249
3.3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану 251
Резюме 252

Розділ 4. Експертиза бізнес-плану 254
4.1. Методологічні основи експертизи бізнес-планів 255
4.2. Критерії оцінки якості обґрунтування бізнес-плану та його розділів. 257
Резюме 268

Частина 4. ПРАКТИКУМ З БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 269

Розділ 1. Практичні приклади бізнес-планів 269
1.1. Бізнес-план оновлення техніко-технологічної бази ВАТ «Аверс» (для внутрішніх користувачів) 269
1.2. Сублімований бізнес-план інноваційного проекту (з обґрунтуванням вибору продукції) 304
1.3. Бізнес-план організації експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш» 319

Розділ 2. Навчальні ситуації 334
2.1. Обґрунтування маркетингових аспектів бізнес-проекту створення та просування на ринок нової торгової марки соків 334
2.2. Розробка організаційного плану підприємства як складової бізнес-плану розвитку 338
2.3. Розробка фінансового плану проекту організації виробництва пектину 340

Література 347

Додатки 350

ВСТУП

   Становлення й розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління фірмою (підприємницькою діяльністю), а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.
   Саме цим пояснюється доцільність внесення до навчальних планів магістерських програм усіх фахових спрямувань дисципліни “Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування”. Головними завданнями цієї дисципліни є:
   1) з’ясування сутності, цілей, узвичаєних логіки й методології розробки бізнес-плану;
   2) детальна характеристика структури та змісту бізнес-плану;
   3) висвітлення найчастіше застосовуваних у практиці господарювання методів складання окремих розділів бізнес-плану;
   4) доведення доцільності й обов’язковості використання бізнес-планів як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу.
   Досягненню мети та розв’язанню головних завдань курсу підпорядковані логіка його вивчення й типова програма. Відповідно до типової програми курсу “Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування” підготовлено й пропонований навчальний посібник для слухачів магістерських програм різних фахових спрямувань економічних вузів і факультетів та практичних працівників—підприємців (керівників, менеджерів).
   Перша частина посібника розглядає загальні характеристики бізнес-плану; його сутність, роль у ринковій системі господарювання, підготовчу стадію розробки, структурну побудову, логіку складання та оформлення. Особлива увага приділяється створенню інформаційного поля для бізнес-плану, традиційній методології формування й виокремлювання етапів його складання.
   Другу частину присвячено докладному висвітленню змісту і конкретної технології розробки окремих розділів бізнес-плану, зокрема:
   1) галузь, фірма та її продукція;
   2) дослідження ринку;
   3) маркетинг-план;
   4) виробничий план;
   5) організаційний план;
   6) оцінка ризиків;
   7) фінансовий план.
   Найглибше опрацьовано питання маркетингового і фінансового планів.
   Третю частину становить комплекс питань, зв’язаних з презентацією бізнес-плану (цілі, завдання, зміст, засоби підвищення ефективності). у четвертій частині наведено практичні приклади бізнес-планів, які підготовлені магістрантами кафедри економіки підприємств КНЕУ та опрацьовані для оприлюднення одним з авторів навчального посібника.
   На початку кожного розділу навчального посібника визначено його навчальні цілі, а також ключові терміни й поняття, які належить зрозуміти та засвоїти в першу чергу. Для наближення навчального матеріалу до конкретних деталей підприємницької діяльності у кількох розділах (з четвертого по дев’ятий включно) подано орієнтовний перелік питань, на які необхідно відповісти в процесі розробки відповідних розділів бізнес-плану. Наведене після кожного розділу коротке резюме дає змогу швидше зрозуміти та ґрунтовніше засвоїти ключові питання цього важливого навчального курсу.
   Навчальний посібник з бізнес-планування підготували: доктор екон. наук, академік Академії наук вищої школи, заслужений працівник народної освіти України, професор-консультант кафедри економіки підприємств С. Ф. Покропивний; кандидит екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту С. М. Соболь; кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств КНЕУ Г. О. Швиданенко; кандидат екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств О. Г. Дерев’янко.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування (С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев’янко)