Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком (Вітлінський В.В., Верченко П.І.)  
22.12.2016
Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком (Вітлінський В.В., Верченко П.І.)

   У посібнику розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, що має велике значення для прийняття правильних рішень під час розв’язання тих чи інших економічних проблем. Значну увагу приділено деяким новим, розробленим авторами, концептуальним засадам та інструментарію економічної ризикології.
   Теоретичний матеріал ілюструється числовими прикладами, представлено їх аналіз і шляхи розв’язання. Наприкінці кожного розділу подаються запитання для самоконтролю, пропонуються приклади для самостійного розв’язання, тематика рефератів тощо.
   Для студентів економічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців, які цікавляться економічною ризикологією.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА  3

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКУ  7
1.1. Гносеологічні аспекти економічного ризику  7
1.1.1. Невизначеність та ризик  7
1.1.2. Визначення економічного ризику  9
1.1.3. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень  11
1.1.4. Багатокрокова процедура аналізу ризику  13
1.2. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику  14
1.2.1. Фундаментальний характер невизначеності  14
1.2.2. Аналіз чинників невизначеності  15
1.2.3. Види невизначеності  17
1.2.4. Причини багатокритеріальності та конфліктності  19
1.2.5. Аналіз чинників ризику  20
1.3. Класифікація ризику  24
1.3.1. Загальні засади класифікації ризику  24
1.3.2. Політичний ризик  25
1.3.3. Виробничий ризик  26
1.3.4. Комерційний ризик  27
1.3.5. Фінансовий ризик  28
1.3.6. Інноваційний ризик  29
1.4. Контрольні запитання та теми для обговорення  29
1.5. Завдання для самостійного дослідження  30
1.6. Теми рефератів  30
1.7. Основні терміни та поняття  30

Розділ 2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ  31
2.1. Статистична та нестатистична (суб’єктивна) ймовірність  31
2.2. Метод аналогій  32
2.3. Аналіз чутливості (вразливості)  33
2.4. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання  37
2.4.1. Алгоритм  38
2.4.2. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення  41
2.5. Аналіз ризику збитків  46
2.5.1.Зони ризику збитків  46
2.5.2. Функція щільності розподілу ймовірності збитків  47
2.6. Наслідки кількісного аналізу ризику  51
2.7. Контрольні запитання та теми для обговорення  52
2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи  53
2.9. Теми рефератів  53
2.10. Основні терміни та поняття  53

Розділ 3. СИСТЕМА КІЛЬКІСНИХ ОЦІНОК СТУПЕНЯ РИЗИКУ  55
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику 55
3.2. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику  56
3.3. Інгредієнт економічного показника  60
3.4. Ризик в абсолютному вираженні  60
3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ризику  61
3.4.2. Ризик як величина очікуваної невдачі  61
3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника  62
3.4.4. Ризик як модальне значення міри невдачі  63
3.4.5. Ризик як міра мінливості результату  64
3.5. Ризик у відносному вираженні  71
3.5.1. Коефіцієнт сподіваних збитків  72
3.5.2. Коефіцієнти варіації, семіваріації, семівідхилення від зваженого середньогеометричного  75
3.5.3. Правила визначення знака інгредієнта  77
3.5.4. Коефіцієнти асиметрії та варіації асиметрії  78
3.5.5. Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу  82
3.6. Використання нерівності Чебишева  85
3.6.1. Уникнення банкрутства при отриманні кредиту  86
3.6.2. Уникнення банкрутства при наданні кредиту  87
3.6.3. Визначення меж зон допустимого, критичного та катастрофічного ризиків  88
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення  90
3.8. Теми рефератів  91
3.9. Приклади та завдання для самостійної роботи  91
3.10. Основні терміни та поняття  92

Розділ 4. РИЗИК ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ  94
4.1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення  94
4.2. Корисність за Нейманом  95
4.2.1. Поняття лотереї  95
4.2.2. Сподівана корисність  96
4.2.3. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума  97
4.2.4. Премія за ризик. Приклади  98
4.3. Різне ставлення до ризику та корисність  100
4.3.1. Несхильність та схильність до ризику  100
4.3.2. Функція схильності-несхильності до ризику  101
4.3.3. Нейтральність до ризику  102
4.3.4. Стратегічна еквівалентність  103
4.3.5. Продаж лотереї  103
4.3.6. Купівля лотереї  104
4.3.7. Функція локальної несхильності до ризику  107
4.4. Криві байдужості  109
4.5. Функція корисності з інтервальною нейтральністю до ризику  111
4.6. Контрольні запитання та теми для обговорення  114
4.7. Теми рефератів  114
4.8. Приклади та завдання для самостійної роботи  115
4.9. Основні терміни та поняття  118

Розділ 5. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ  119
5.1. Основні підходи щодо управління ризиком  119
5.1.1. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком  119
5.2. Інваріантні способи зниження ступеня ризику  121
5.2.1. Зовнішні способи зниження ступеня ризику  121
5.2.2. Внутрішні способи зниження ступеня ризику  123
5.3. Таблиця рішень  125
5.4. Контрольні запитання та теми для обговорення  126
5.5. Теми рефератів  126
5.6. Основні терміни та поняття  126

Розділ 6. ЗАПАСИ, РЕЗЕРВИ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ  127
6.1. Структура та види резервів і запасів  на непередбачувані витрати  127
6.1.1. Види матеріальних запасів  127
6.1.2. Обсяг резерву сировини  128
6.2. Резервування грошових засобів на покриття  випадкових затрат  129
6.3. Управління запасами з урахуванням ризику  131
6.3.1. Модель М. Міллера і Д. Орра  132
6.3.2. Модель формування оптимального резерву  133
6.4. Задачі управління виробництвом та резервами  135
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення  136
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи  136
6.7. Теми рефератів  138
6.8. Основні терміни та поняття  139

Розділ 7. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ  140
7.1. Суть диверсифікації  140
7.2. Суть управління портфелем цінних паперів  140
7.3. Ризик портфеля  цінних паперів  141
7.4. Норма прибутку цінних паперів  141
7.4.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів  142
7.5. Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні  144
7.6. Ризик цінних паперів у відносному вираженні  145
7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування  148
7.8. Портфель цінних паперів  150
7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів  151
7.8.2. Портфель з двох видів цінних паперів  151
7.8.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів  155
7.8.4. Включення в портфель безризикових цінних паперів  163
7.8.5. Коефіцієнт чутливості бета. Фондові індекси  171
7.8.6. Спрощена класична модель формування портфеля  (модель Шарпа)  172
7.8.7. Систематичний та несистематичний ризики  175
7.9. Тактика фінансового менеджера  178
7.10. Про ефективність роботи фінансового менеджера  та аналітика  179
7.11. Контрольні запитання та теми для обговорення  179
7.12. Теми для досліджень та рефератів  180
7.13. Приклади та завдання для самостійної роботи  181
7.14. Основні терміни та поняття  183

Розділ 8. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ  184
8.1. Теоретико-ігрова модель  184
8.1.1. Концепція теорії гри  184
8.1.2. Економічне середовище  185
8.1.3. Функціонал оцінювання  185
8.1.4. Функція ризику  187
8.1.5. Матриця ризику  188
8.1.6. Неперервний випадок  189
8.2. Інформаційна ситуація  189
8.3. Прийняття рішень в умовах ризику  190
8.4. Критерії прийняття рішень  191
8.4.1. Перша інформаційна ситуація (І1)  191
8.4.2. Друга інформаційна ситуація (І2)  199
8.4.3. Третя інформаційна ситуація (І3)  201
8.4.4. Четверта інформаційна ситуація (І4)  205
8.4.5. П’ята інформаційна ситуація (І5)  206
8.4.6. Шоста інформаційна ситуація (I6)  208
8.4.7. Критерій Парето  216
8.5. Стислий підсумок  220
8.6. Контрольні запитання, теми для обговорення та дослідження  220
8.7. Приклади та завдання для самостійної роботи  221
8.8. Основні терміни та поняття  223

Розділ 9. ІЄРАРХІЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  226
9.1. Загальна ієрархічна модель  226
9.2. Побудова моделі багатоцільової  та багатокритеріальної задачі  226
9.2.1. Формування набору критеріїв і розробка шкал їх оцінювання  227
9.2.2. Виявлення системи пріоритетів прийняття рішення  228
9.2.3. Побудова вирішувальних правил  229
9.3. Приклад ситуації прийняття багатоцільового  та багатокритеріального рішення  232
9.4. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі однієї інформаційної ситуації  235
9.5. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі кількох інформаційних ситуацій  240
9.6. Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття рішень в полі кількох інформаційних ситуацій  242
9.7. Контрольні запитання та теми для обговорення  245
9.8. Приклади та завдання для самостійної роботи  246
9.9. Теми рефератів  247
9.10. Основні терміни і поняття  247

Розділ 10. ВАРТІСТЬ, ЧАС ТА РИЗИК  249
10.1. Вартість і час  249
10.1.1. Норма дисконту  250
10.2. Модель рівноваги ринку капіталів (СAPM)  250
10.3. Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка  253
10.3.1. Інфляція, інфляційний ризик і норма відсотка  253
10.3.2. Ризик та норма відсотка  254
10.4. Майбутня вартість  259
10.4.1. Техніка дисконтування  261
10.5. Теперішня вартість  262
10.6. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик  266
10.7. Контрольні запитання  та теми для обговорення  268
10.8. Приклади та завдання для самостійної роботи  269
10.9. Основні терміни та поняття  270

Розділ 11. ДЕЯКІ ТИПОВІ ЗАДАЧІ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ  271
11.1. Загальні засади фінансового менеджменту з урахуванням ризику  271
11.2. Вартість капіталу  272
11.3. Формалізований опис невизначеності та урахування ризику інвестиційних проектів  276
11.4. Контрольні запитання та теми для обговорення  279
11.5. Основні терміни та поняття  279

ДОДАТКИ  281
Додаток 1. Навчальна програма з дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком»  281
Додаток 2. Перелік скорочень  284
Додаток 3. Перелік математичних об’єктів  285
Додаток 4. Перелік вживаних символів (операторів, кванторів)  286

ЛІТЕРАТУРА  287

Передмова

   Вивчення і врахування невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності та породжуваного ними ризику стало однією з магістральних ліній розвитку економічної теорії в другій половині ХХ ст. Особливістю сучасного економічного ризику є його тотальність, всеосяжність. Власне, тому економічний ризик належить до фундаментальних понять сучасної економічної теорії та менеджменту.
   Об’єкт управління ситуаціями, що постають перед органом управління, характеризується багатоваріантністю розвитку подій і можливістю виникнення непередбачених ситуацій. Тому головними якостями сучасного економіста, фінансиста, управлінця, менеджера є уміння працювати в умовах невизначеності (неповноти інформації), здійснювати раціональний вибір з множини можливих, альтернативних варіантів, здатність йти на ризик у розумних (допустимих) межах.
   Чим складнішим і невизначенішим (розпливчастим) є соціально-економічне середовище, тим злободеннішими є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію щодо його аналізу, врахування, моделювання та прогнозування. Складність причинно-наслідкових і функціональних зв’язків між елементами ринкового механізму формується під впливом багатьох потужних соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних та інших чинників, які мають, взагалі кажучи, різноспрямований характер. Усе це породжує невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність, зумовлений ними ризик, який неможливо цілком усунути. Але в цьому й немає жодного сенсу.
   Сучасна теорія економічного ризику (економічна ризикологія), спираючись на загальну економічну теорію, системний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, сформувала свої теоретико-методологічні принципи, нагромадила потужний і гнучкий інструментарій, що знаходить дедалі ширше практичне використання в усіх сферах економічної (господарської) діяльності. Однак це не виключає необхідності її подальшого удосконалення і розвитку.
   Слід зазначити, що конкретні інструкції, методики, математичні моделі, програмно-методичні комплекси, які використовуються корпораціями, банками, страховими компаніями та іншими суб’єктами економічної діяльності при врахуванні й оцінюванні економічного ризику, є комерційною таємницею, що досить ретельно охороняється. Особи, які займаються цими питаннями, в економічно розвинутих країнах — одні з найбільш високо оплачуваних і не заінтересовані в ширшому розповсюдженні своїх знань та досвіду. У багатьох монографіях, присвячених, зокрема, проблемам менеджменту, наголошується, що однією з головних причин недостатнього врахування ризику є те, що багато керівників різних рівнів і рангів просто не мають таких знань, бояться і не в змозі операціонально висловити свої міркування (судження), пов’язані з проблемами ризик-менеджменту. А тому вивчення студентами закладів вищої освіти України основ сучасної економічної ризикології сприятиме виробленню у майбутніх фахівців глибокого розуміння суті економічних явищ і процесів, гнучкого професійного мислення, оволодінню сучасною, що враховує ризик, методологією аналізу та прийняття раціональних рішень, стратегією і тактикою антикризового управління економічним (господарським) об’єктом в реальних умовах. Ще раз наголосимо: економіці іманентно притаманна невизначеність, конфліктність, багатокритеріальність та зумовлений ними ризик.
   Мета курсу — озброїти майбутніх фахівців з економіки, бізнесу та менеджменту систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання та управління ризиком.
   Під час опрацювання цього навчального посібника автори мали також на меті дати можливість студентові (читачеві) вдивитися в економіку очима зацікавленого (не байдужого) дослідника, який намагається зрозуміти і адекватно формалізувати мотиви поводження виробника, споживача, фінансиста, а також держави, як виразника спільних інтересів її громадян, в умовах об’єктивно існуючої невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику.
   У результаті вивчення дисципліни “Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком” студент матиме можливість:
   - зрозуміти, що на економічні процеси впливають некеровані чинники, що ці процеси розвиваються здебільшого в умовах невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності, принципової неможливості здійснення точних економічних прогнозів, необхідних для прийняття раціональних рішень. Усе це необхідно свідомо враховувати в господарський діяльності та в теоретико-економічних дослідженнях;
   - засвоїти основні принципи здійснення аналізу ризику, його моделювання, врахування та управління ним;
   - оволодіти, навичками самостійно здійснювати якісний аналіз, ідентифікацію ризику й проводити відповідні обчислення, використовуючи сучасні ЕОМ та відповідні програмно-методичні комплекси. Оцінювати міру ризику за певними адекватними цілям і системі прийнятих гіпотез кількісними показниками. Контролювати, моделювати й враховувати ризик, управляти ним, застосовуючи відповідні методи (способи), що є в арсеналі економічної ризикології.
   Пропонований навчальний посібник надасть дієву допомогу під час самостійного вивчення відповідних підходів та інструментарію з ризикології. Необхідною умовою для цього є попередня підготовка з теорії економіки (макро-мікроекономіки), фінансового аналізу, менеджменту, маркетингу та низки дисциплін економіко-математичного циклу (математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, математичної статистики, математичного програмування, економетрії).
   В основу посібника покладено багаторічний досвід професорсько-викладацького складу кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету з читання лекцій та проведення практичних і семінарських занять з проблеми економічної ризикології для студентів усіх факультетів різних форм навчання (денної, вечірньої, заочної).
   Навчальний курс, що ґрунтується на даному посібнику, передбачає організацію навчального процесу, який складається з трьох частин:
   - лекції, під час яких викладаються основні положення теорії;
   - семінарські (практичні) заняття для детального обговорення вузлових проблем теорії, отримання необхідних навичок використання аналітичного інструментарію та перевірки правильності розв’язання задач;
  - самопідготовка, що включає вивчення змісту посібника, додаткових джерел, поточної інформації, розв’язування задач, підготовку відповідей на контрольні тестові запитання.
   Структура посібника відповідає типовій програмі з дисципліни. Він складається із вступу, одинадцяти розділів і чотирьох додатків. У першому додатку приведено типову навчальну програму з дисципліни. У посібнику висвітлюється проблематика перших дванадцяти тем навчальної програми. Теми 13 і 14 пропонуються студентам для написання рефератів, а тому вони опущені в основному матеріалі. Ці теми достатньо висвітлені у підручниках [2,3].
   На думку авторів, посібник буде корисним не лише під час навчання у вузі, а й у подальшому житті.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком (Вітлінський В.В., Верченко П.І.)

 
Наступна >