Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інновації в економіці arrow Економіка та організація інноваційної діяльності (Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О.)  
27.10.2016
Економіка та організація інноваційної діяльності (Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О.)

   Посібник містить типову навчальну програму курсу “Економіка та організація інноваційної діяльності”, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список систематизованої літератури, тести, вправи), тематику контрольних робіт, критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, а також список навчальної літератури для поглибленого вивчення курсу.
   Розрахований на студентів економічних вузів і факультетів ІІІ—ІV рівнів акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, і спеціалістів відповідних фахових спрямувань. Буде корисним слухачам магістерських програм, які не мають базової економічної освіти.

ЗМІСТ

Передмова 3

Розділ 1. Типова навчальна програма курсу 5

Розділ 2. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу 11
2.1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку 11
2.2. Сутнісна характеристика інноваційних процесів 21
2.3. Особливості створення інновацій та формування попиту на них 32
2.4. Інноваційна політика фірми 46
2.5. Система управління інноваційними процесами 56
2.6. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 71
2.7. Фінансування інноваційних процесів 84
2.8. Регулювання та стимулювання інноваційної діяльності 101
2.9. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми 116

Розділ 3. Завдання для блочно-модульного контролю знань 131

Розділ 4. Тематика контрольних робіт 137

Розділ 5. Критерії підсумкового контролю знань студентів з дисципліни 145

Передмова

   Ситуація, що склалась в українській економіці, дає нові можливості для розвитку насамперед сфер, що пов’язані з інноваційною діяльністю. Фірми (підприємства) проводять наукові дослідження та розробляють нову продукцію з метою диверсифікації виробництва, його модернізації, створення високих технологій і сучасного виробничого потенціалу шляхом заміни машин та устаткування. Під впливом зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі (підприємстві). Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабільність фірми (підприємства). У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва ставить нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, що зумовлює необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційної діяльності.
   Поняття “інноваційна діяльність” досить швидко і надійно ввійшло до сучасного вітчизняного економічного лексикону. Воно означає самостійний вид діяльності підприємства, пов’язаний з управлінням процесами відновлення всіх об’єктів господарювання в ринковій економіці.
   Курс “Економіка та організація інноваційної діяльності” є одним з найскладніших, тому що його положення і методи ґрунтуються на курсах “Економіка підприємства”, “Економіко-математичні методи”, “Економічний аналіз”, “Основи технології”, “Теорія організації”, “Маркетинг”, “Фінансовий менеджмент”, “Управління персоналом” та ін. Результати застосування на практиці знань, отриманих при вивченні зазначених курсів, реалізуються в курсі “Економіка та організація інноваційної діяльності”, що у свою чергу є основним інструментом економії ресурсів, поліпшення якості товарів і підвищення добробуту народу.
   Відповідно до теорії М. Портера конкурентний розвиток країни відбувається на основі чинників виробництва, інвестицій та інновацій. Країни, що входять у світове технологічне ядро (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція), у наш час розвиваються переважно на основі активізації інноваційної діяльності.
   У даному курсі передбачається вивчення комплексної концепції інноваційної діяльності різноманітних фірм (підприємств) різних галузей промисловості, охоплюючи всі стадії інноваційного процесу, починаючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження інновації до її масштабного поширення в народному господарстві. Структура курсу передбачає детальне вивчення змісту інноваційних процесів, методологічних засад побудови системи менеджменту в інноваціях, принципів державного регулювання і розроблення інноваційної політики. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного управління інноваціями, маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності та масштабу.
   Особливо докладно розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Економіка та організація інноваційної діяльності (Павленко І.А., Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О.)

 
Наступна >