Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Світова економіка arrow Сучасні економічні системи (О.О. Бєляєв та ін.)  
22.12.2016
Сучасні економічні системи (О.О. Бєляєв та ін.)

   Автори: О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко, С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко

   Посібник містить навчально-методичне забезпечення дисципліни “Сучасні економічні системи”: методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання, терміни і категорії та літературу до кожної теми.
   Розрахований на студентів спеціальності “Економічна теорія” вищих навчальних закладів і відповідає програмі нормативних дисциплін професійно орієнтованого циклу.

ЗМІСТ

Передмова
Тема 1. Предмет і концептуальні основи навчального курсу “Сучасні економічні системи”
Тема 2. Соціально-економічна характеристика економічної системи
Тема 3. Традиційна економічна система
Тема 4. Ринкова економічна система
Тема 5. Планова економічна система
Тема 6. Змішана економічна система
Тема 7. Моделі змішаної економіки
Тема 8. Економічна система України
Матеріали для поточного та підсумкового контролю знань студентів з курсу “Сучасні економічні системи”
Рекомендована література

ПЕРЕДМОВА

   Навчально-методичний посібник містить програму курсу “Сучасні економічні системи”, плани лекцій та семінарських занять, питання для дискусії та поглибленого вивчення теми, навчальні завдання, теми рефератів, завдання для перевірки знань, список літератури. Наводяться також завдання для самостійної роботи студентів і тести для підсумкового контролю знань.
   Мета посібника — надати системного характеру самостійній роботі студентів з курсу “Сучасні економічні системи” в процесі набуття необхідного рівня знань і навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками відповідного фахового напряму. Посібник має допомогти студентам опанувати світовий досвід побудови економічних систем, засвоїти їх спільні риси та відмінності, багатоманітність й особливості залежно від історичних, національних та інституціональних чинників. Посібник також має сприяти поступовому опануванню ефективними прийомами та методами оцінки становлення, функціонування та розвитку різних типів економічних систем, підкріпленої необхідними навичками, визначати актуальні проблеми розвитку економічних систем. Цьому сприятиме регулярна робота за програмою курсу, підготовка до семінарських занять, підготовка та розгляд практичних ситуацій, здійснення самоконтролю знань, умінь і навичок.
   Базою для розробки посібника є навчальна програма курсу “Сучасні економічні системи”, що охоплює всі аспекти функціонування економічних систем.
   Практичне вирішення проблем осмислення та розуміння суттєвих рис і особливостей існування різних типів економічних систем залежить від ступеня засвоєння методології та методів оцінки механізмів становлення, функціонування та розвитку цих систем, тому студенти при вивченні курсу повинні ретельно опрацювати його теоретичні підвалини.
   Головна мета курсу “Сучасні економічні системи” — засвоєння студентами сутності й особливостей різних типів і моделей економічних систем; оволодіння основами знань теоретико-методологічних аспектів і навичками практичного застосування прийомів і методів оцінки механізмів становлення, функціонування та розвитку цих систем.
   Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:
   - здійснити критичний аналіз сучасних економічних систем, дати характеристику їх переваг та обмежень функціонування;
   - показати теоретико-методологічні підходи до аналізу сучасних економічних систем, методів визначення їх ефективності, ознайомити з методами аналізу та прогнозування розвитку типів і моделей економічних систем;
   - розкрити основні елементи та механізми економічної системи, що функціонує у перехідних економіках; проаналізувати особливості функціонування окремих підсистем і моделей; запропонувати підходи до аналізу організаційно-економічного механізму становлення та розвитку ефективно функціонуючої економічної системи України.
   Інтегрований підхід до викладання курсу “Сучасні економічні системи” дасть змогу сформувати у студентів знання про:
   - місце та роль курсу “Сучасні економічні системи” серед економічних дисциплін;
   - причини виникнення та переваги різних типів економічних систем;
   - відмінності економічних систем;
   - основні методологічні підходи до аналізу економічних систем;
   - особливості прояву економічних систем в рамках певних національних держав;
   - особливості функціонування економічної системи в Україні.
   Студент повинен оволодіти:
   — методами та навичками аналізу цілей, стратегій та механізмів становлення, функціонування та розвитку сучасних економічних систем;
   — основами формування засад і принципів існування економічних систем;
   Поєднання теорії та практики функціонування різних економічних систем допоможе в процесі навчання сформувати фахівця, здатного розуміти складні проблеми розвитку економіки в цілому.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Сучасні економічні системи (О.О. Бєляєв та ін.)

 
< Попередня