Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Імітаційне моделювання (Ситник В.Ф., Орленко Н.С.)  
11.10.2016
Імітаційне моделювання (Ситник В.Ф., Орленко Н.С.)

   У посібнику подаються необхідні матеріали з імітаційного моделювання для самостійного вивчення цієї дисципліни. Тут наводиться типова програма з предмета. Блок навчально-методичного забезпечення включає методичні поради щодо вивчення кожної теми (зміст і пояснення до теми, основна і допоміжна література), план практичного заняття, термінологічний словник, навчальні завдання, завдання для перевірки знань. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт містять необхідні відомості для їх здійснення засобами мови імітаційного моделювання GPSS/PC.
   Для студентів і аспірантів, які спеціалізуються в галузі машинної обробки економічної інформації, економічної інформатики, економічної кібернетики, інформаційних систем у менджменті; широкого кола фахівців народного господарства України.

ЗМІСТ

ВСТУП 4
1. Типова програма 5
2. Блок навчально-методичного забезпечення   до кожної теми дисципліни 8
Тема 1. Вступ до курсу «Імітаційне моделювання» 8
Тема 2.  Сутність  імітаційного моделювання 25
Тема 3. Основні етапи побудови імітаційної моделі 34
Тема 4. Імітаційна модель керування запасами 47
Тема 5. Поняття про метод Монте-Карло 68
Тема 6. Генерування РВП [0, 1]  79
Тема 7. Генерування випадкових подій і дискретно розподілених випадкових величин 93
Тема 8. Генерування неперервних випадкових величин 101
Тема 9. Планування імітаційних експериментів: основні визначення 112
Тема 10. Утворення апроксимуючих поліномів 122
Тема 11. Статистична перевірка результатів  експериментальних досліджень 132
Тема 12. Планування імітаційних експериментів під час дослідження та оптимізації систем 140
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 155
4. Критерії оцінювання знань з дисципліни    під час підсумкового іспиту 206
5. Список літератури 208

ВСТУП

   Мета дисципліни — сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті машинної імітації економіко-виробничих систем, систем обробки економічної інформації і автоматизованого проектування інформаційних систем. На цьому підгрунті студенти мають оволодіти практичними навичками використання імітаційних моделей для підвищення ефективності управління економічними процесами і розв’язання задач автоматизованого проектування інформаційних систем.
   Під час вивчення дисципліни перед студентом ставляться такі завдання:
   - навчитись утворювати концептуальні імітаційні моделі складних економічних систем на основі їх дослідження;
   - оволодіти навичками розробки логічних схем імітаційних моделей;
   - вивчити методи машинної імітації випадкових подій і випадкових величин;
   - навчитися розробляти програмне забезпечення імітаційних моделей за допомогою мов програмування і моделювання;
   - ознайомитись з досвідом використання машинної імітації в процесі прийняття рішень.
   Призначення практичних занять — закріпити, розширити й поглибити знання, здобуті студентами на лекціях та під час самостійного вивчення ними першоджерел. На практичних заняттях студенти набувають навички встановлення головного змісту моделювання, використання засобів аналізу предметної області й опису концептуальної моделі, побудови логічної схеми імітаційної моделі, вибору методів машинної імітації випадкових подій і величин.
   Мета лабораторних робіт — оволодіти методикою і технологією розробки програмного забезпечення машинного моделювання, проведення імітаційного моделювання на ЕОМ та використання одержаних результатів в процесі прийняття рішень.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Імітаційне моделювання (Ситник В.Ф., Орленко Н.С.)

 
< Попередня   Наступна >