Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Інформаційні системи arrow Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами (Писаревська Т.А.)  
21.12.2016
Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами (Писаревська Т.А.)

   У посібнику даються методичні поради щодо самостійного вивчення програмних тем курсу, містяться основні питання до практичних та лабораторних занять, сформульовані навчальні завдання, контрольні питання, тематика контрольних робіт та інші навчально-методичні матеріали.
   Для студентів спеціальності “Управління трудовими ресурсами”.

ЗМІСТ

Передмова 3
1. Типова програма 5
2. Блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу 8
3. Блочно-модульний контроль та критерії оцінювання знань студентів 101
4. Тематика контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання 107
5. Список літератури 112
Додатки 115

ПЕРЕДМОВА

   Досягнення Україною високих результатів у економічному і соціальному розвитку, а також завоювання місця повноправного партнера у світовій економічній системі значною мірою залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та як ефективно використовуватимуться сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, а також яку роль вони відіграватимуть у підвищенні ефективності суспільної праці.
   У сфері управління економічними процесами в цілому і управління працею зокрема інформатизація передбачає передусім підвищення продуктивності праці робітників за рахунок зниження співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення кваліфікації і профісіоналізму зайнятих управлінською діяльністю фахівців.
   Застосування нових інформаційних технологій на базі електронно-обчислювальної техніки і розвинутих засобів комунікацій у економіці країни включає різноманітні аспекти, починаючи від забезпечення найпростіших функцій службового листування до системного аналізу і підтримки складних задач прийняття рішень. Випускники вузів XXI ст. мають бути підготовленими для роботи в таких умовах.
   Найперспективнішим напрямком упровадження нових інформаційних технологій у сучасних умовах є створення і застосування в управлінні економікою інформаційних систем (ІС) нового покоління, які зорієнтовані на розподілену обробку даних, створюванням обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць планово-управлінського персоналу.
   Мета дисципліни “Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами” (“ІС в УТР”) — сформувати у студентів, які навчаються за спеціальністю “Управління трудовими ресурсами”, знання й навички з використання в їхній майбутній професійній діяльності новітньої обчислювальної техніки та інших засобів управління. Тому в результаті вивчення дисципліни студент повинен здобути певні знання з теорії та практики впровадження і використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні трудовим потенціалом країни на різних рівнях у ієрархії управління.
   Студент повинен знати: етапи створення інформаційних систем; різновиди ІС та їх структуру; зміст функціональної частини ІС; склад та зміст забезпечувальної частини ІС; технологію комп’ютерної обробки економічної інформації з праці.
   Студент повинен уміти: використовувати загальнодержавні класифікатори номенклатур з праці та розробляти локальні класифікатори; визначати склад та форми подання інформації з праці, її структуру для автоматизованого розв’язання економічних задач на різних рівнях управління ТР; формувати й вести інформаційну базу в умовах автоматизації розрахунків в УТР; розробляти постановки та алгоритми розв’язання економічних задач з праці, визначати склад процедур автоматизованої обробки даних з праці в умовах функціонування на різних рівнях управління інформаційних систем та обчислювальних мереж.
   Характерною ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є зростання значення самостійної роботи студента в оволодінні теоретичними знаннями та набутті практичних навичок. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами” саме й призначено для реалізації згаданої функції.
   Структурно матеріал навчально-методичного посібника розбито на чотири розділи, в яких розглядаються окремі аспекти вивчення дисципліни “ІС в УТР”.
   У першому розділі міститься типова програма дисципліни. За змістом вона відповідає сучасним тенденціям вирішення проблеми створення, впровадження і функціонування сучасних комп’ютерних інформаційних систем.
   Значну увагу в посібнику приділено блоку навчально-методичного забезпечення (другий розділ) окремих тем курсу. До кожній теми дисципліни даються методичні поради з її вивчення, плани практичних і лабораторних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, а також навчальні завдання та завдання для перевірки знань. Завдання для лабораторних робіт орієнтовані на використання сучасних систем управління базами даних, текстових і табличних процесорів та пакетів прикладних програм (Windows, Word, Excel, ІС “Підприємство”, Галактика та ін.). З урахуванням діючих державних стандартів і керівних
матеріалів у галузі створення та впровадження інформаційних систем наведені приклади з виконання завдань щодо розробки класифікаторів, постановок і алгоритмів розв’язування задач, організації їх інформаційного, технічного, програмного і організаційного забезпечення. У додатках до цього розділу містяться методичні вказівки щодо використання текстового процесора Word, табличного процесора Excel, модуля обліку й управління кадрами системи “Галактика” тощо.
   У третьому розділі навчально-методичного посібника наведені завдання для блочно-модульного контролю, а також детально описано критерії оцінювання знань студента з дисципліни. Наприклад, запропоновано застосовувати рейтингову систему оцінювання знань студентів. Крім того, у розділі міститься перелік питань та приклади задач до іспиту.
   Тематика контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання описані в четвертому розділі посібника. Тематика контрольних робіт розподілена за літерами абетки і на кожну літеру пропонується дві теми; одна відноситься до задач управління ТР, які розв’язуються на рівні підприємства, інша — до задач управління трудовими ресурсами, які розв’язуються на рівні регіону. У розділі також детально описано порядок вибору тем контрольної роботи, її структура, а також методичні вказівки стосовно змісту питань, які необхідно розкрити в роботі.
   Заключним розділом посібника є список літератури, який містить майже всі нові видання в галузі інформатизації процесів управління в цілому і управлінні працею зокрема.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами (Писаревська Т.А.)

 
< Попередня   Наступна >