Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Макроекономіка arrow Макроекономіка (Савченко А.Г.)  
Макроекономіка (Савченко А.Г.)

   Навчально-методичний посібник написаний згідно з нормативною програмою дисципліни “Макроекономіка”. Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.
   Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, завдання для модульного контролю, методичні вказівки з підготовки курсової роботи, критерії оцінювання знань студентів, термінологічний словник, практичні та тестові завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, список літератури.
   Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” усіх спеціальностей двох напрямів: “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”.

ЗМІСТ

Вступ 3
1. Навчальна програма 4
2. Тематичний план дисципліни 9
3. Плани семінарських і практичних занять 10
4. Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни 14
Тема 1. Макроекономіка як наука 14
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 18
Тема 3. Макроекономічна нестабільність 26
Тема 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція 32
Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції 40
Тема 6. Сукупні видатки і ВВП 48
Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання 56
Тема 8. Фіскальна політика 62
Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика 72
Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності 86
Тема 11. Ринок праці та соціальна політика 93
Тема 12. Економічне зростання 100
5. Завдання для модульного контролю 106
6. Методичні вказівки до виконання курсових робіт 109
7. Критерії оцінювання знань студентів 115
8. Список літератури 116

ВСТУП

   Макроекономіка належить до тих дисциплін, які покликані забезпечити фундаментальну економічну підготовку бакалаврів з економіки та менеджменту. Мета її полягає в тому, щоб надати студентам теоретичні знання та найпростіші практичні навички з питань механізму функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин. При цьому в центрі уваги перебувають причинно-наслідкові зв’язки в економіці, що знаходять своє відображення через такі категорії, як сукупний  попит і сукупна пропозиція, інфляція, сукупні видатки і валовий внутрішній продукт, зайнятість і безробіття, державний бюджет, платіжний баланс, валютний курс тощо.
   Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається вирішення таких завдань:
   - визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методу;
   - розкриття основних положень макроекономічних теорій, на які спирається сучасна макроекономічна наука та господарська практика;
   - висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів макроекономічної нестабільності;
   - розгляд базових моделей макроекономічної рівноваги;
   - розкриття механізму окремих складових макроекономічної політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної;
   - визначення факторів та розкриття основ моделювання економічного зростання.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Макроекономіка (Савченко А.Г.)

 
Наступна >