Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетингова товарна політика (Кардаш В.Я.)  
05.11.2016
Маркетингова товарна політика (Кардаш В.Я.)

   Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їх конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад сегментування та вибору цільових сегментів, етапів планування та розробки нового товару, його дизайну, упаковки та марки. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник може бути використаний також і практичними працівниками в галузі маркетингу.

ЗМІСТ

Вступ 3

1. Типова програма нормативної навчальної дисципліни “Маркетингова товарна політика”. 5
1.1. Тематичний план та розрахунок навчального часу. 5
1.2. Програмний матеріал за окремими темами. 6

2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни. 9
2.1. методичні поради з вивчення окремих тем дисципліни. 9
Тема 1. Товари та послуги в маркетинговій діяльності. 9
Тема 2. Ціна та якість товару. 20
Тема 3. Конкурентоспроможність товару та її показники 39
Тема 4. Ринок товарів і послуг 53
Тема 5. Формування попиту на ринку окремого товару 62
Тема 6. Цільовий ринок товару та методика його вибору 66
Тема 7. Товарна політика підприємств 79
Тема 8. Життєвий цикл товару на ринку 89
Тема 9. Планування нової продукції та розробка товару 99
Тема 10. Товарні марки та упаковка 113

Література 122

ВСТУП

   Сучасна економічна наука знає багато визначень маркетингу. Переважна більшість із них пов’язує з маркетингом свідому, цілеспрямовану діяльність, що з різною мірою деталізації відображає трансформацію взаємовідносин і взаємодії виробництва та ринку. Найбільш відоме наукове визначення, сформульоване американською асоціацією маркетингу: процес планування та управління розробкою товарів і послуг, ціновою політикою, збутом і просуванням товарів до покупців для досягнення такої різноманітності благ, яка уможливлює задоволення потреб окремих осіб і організацій. Для сформованої та стабільної економіки таке визначення маркетингу є точним і майже вичерпним. За наших умов із маркетингом здебільшого ототожнюють управління виробничо-збутовою діяльністю зорієнтованого на ринок підприємства. Таке спрощення, як свідчить світовий досвід, є допустимим у перехідний період, коли ринок товарів і послуг лише формується. Однак і за таких специфічних умов маркетингова діяльність має забезпечити:
   1) надійну, вірогідну та своєчасну інформацію про ринок, структуру й динаміку попиту, смаки й побажання покупців та про інші зовнішні фактори, що впливають на діяльність підприємства;
   2) створення такого товару (асортименту), який має вищий рейтинг і конкурентоспроможність, ніж його аналоги в інших фірмах;
   3) цілеспрямований вплив на споживачів, на попит, на ринок для досягнення максимальної контрольованості сфери реалізації.
   Головним змістом маркетингової діяльності є цільова орієнтація та комплексність. Саме на цьому базуються всі головні поняття сучасного маркетингу. Ключовим є “комплекс маркетингу” (маркетинг-мікс), тобто комплекс засобів впливу на споживачів цільового ринку з метою викликати бажану зворотну реакцію. У сучасній літературі в понятті “маркетинговий комплекс” часто поєднують такі складові: товар (product), ціна (price), місце (place), стимулювання продажу (promotion), хоч кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Наприклад, з категорією “товар”, що є предметом курсу, пов’язують такий напрямок діяльності підприємства, як товарна політика — комплексна діяльність з оптимізації асортименту, створення й виробництва нових товарів, модифікації товарів, припинення випуску продукції, що не має попиту. До товарної політики належать також питання розробки упаковки, товарного знака та найменування товарів, їхньої якості, кількості, дизайну й відповідності цільовому ринку. У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучкість виробництва, спрямованого на задоволення конкретних потреб покупців, є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності підприємства. Стрижнем цієї політики є концепція створення товарів ринкової новизни. Допоможе вивчити перелічені питання пропонований навчально-методичний посібник. Варто застерегти його майбутніх читачів, що навчальну дисципліну “Маркетингова товарна політика” треба вивчати тільки в безпосередньому зв’язку з основними методологічними та організаційно-економічними положеннями теорії маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців із маркетингу.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Маркетингова товарна політика (Кардаш В.Я.)

 
< Попередня   Наступна >