Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Фінансовий менеджмент банку (Примостка Л.О.)  
25.10.2016
Фінансовий менеджмент банку (Примостка Л.О.)

   У навчальному посібнику розглянуто інструментарій та сучасні методи управління фінансами комерційного банку. Подано систематизований виклад методів управління капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем, портфелем цінних паперів та ліквідністю банку. Особливу увагу приділено концепції збалансованого управління активами і пасивами банку, методології хеджування відсоткового та валютного ризиків, механізмам функціонування похідних фінансових інструментів (деривативів), таких як форварди, ф’ючерси, опціони, своп-контракти.
   Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового менеджменту банку супроводжується значною кількістю прикладів, графіками, додатками.
   Призначений для підготовки фахівців магістерського рівня, які вже знайомі з основами фінансів та банківської справи. Може бути рекомендований студентам, аспірантам та викладачам економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, ризикології та методології хеджування.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 5
1.1. Предмет та завдання банківського менеджменту 5
1.2. Процес планування в банках 11
1.3. Управління прибутковістю банку 20
1.4. Основні види ризиків у банківській діяльності 26
1.5. Процес управління банківськими ризиками 33

РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ПАСИВІВ БАНКУ 41
2.1. Капітал банку та методи його оцінювання 41
2.2. Методи визначення достатності банківського капіталу 43
2.3. Методи управління капіталом банку 52
2.4. Методи управління залученими коштами банку 57
2.5. Особливості управління запозиченими коштами банку 64

РОЗДІЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 75
3.1. Організація кредитної роботи в банку 75
3.2. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами 79
3.3. Методи управління кредитним ризиком 85
3.4. Управління кредитним ризиком окремої позики 91
3.5. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку 106
3.6. Методи управління проблемними кредитами 111

РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 117
4.1. Класифікація та функції портфеля цінних паперів 117
4.2. Стратегії формування портфеля цінних паперів 122
4.3. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів 126
4.4. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів 132

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКУ 141
5.1. Методи управління ліквідністю банку 141
5.2. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах 148
5.3. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку 153

РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ 159
6.1. Стратегії управління активами і пасивами 159
6.2. Методи хеджування ризиків 166
6.3. Форвардні та ф’ючерсні угоди 171
6.4. Опціони та своп-контракти 185

РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗМІНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК 194
7.1. Метод структурного балансування 194
7.2. Основні положення геп-менеджменту 197
7.3. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів 206
7.4. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок 212
7.5. Опціони відсоткових ставок 218
7.6. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп-контрактів 224

РОЗДІЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 230
8.1. Валютні операції та управління валютним ризиком 230
8.2. Управління валютною позицією банку 237
8.3. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику 244
8.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту 248
8.5. Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику 254
8.6. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів 258

Список рекомендованої літератури 261

Додатки 263

ВСТУП

   Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси, тому з ними постійно стикаються всі члени суспільства.
   Банківська справа є однією з тих сфер суспільного життя, щодо якої мало хто може дозволити собі повну непоінформованість. Адже, спосіб і рівень життя населення кожної країни істотно залежать від діяльності банків, їх надійності, здатності збільшувати обсяги кредитів, депозитів та інших видів послуг, що пропонуються як фізичним особам, так і підприємствам. Постійна увага та інтерес до проблем розвитку банківської справи зумовлені значною роллю, яку відіграють банки у процесах формування міжнародних фінансових ринків — валютного, фондового, ринку деривативів, а також у системі світового господарства в цілому.
   Нині банківська справа є однією з найдинамічніших сфер економіки. Відійшли в минуле часи, коли банківський бізнес був порівняно простим та безпечним, а жорстке регулювання обмежувало можливості менеджерів щодо прийняття управлінських рішень. Технологічна революція, стрімка інфляція, посилення конкурентної боротьби та процеси дерегулювання банківської діяльності зумовили формування значно агресивніших стратегій у банківському менеджменті, які супроводжуються підвищеною ризиковістю. Через те, що враховувати фактори ризику та керувати ними стає значно складніше, погіршується структура активів, знижується ефективність операцій, а зрештою може виникнути кризова ситуація. Тому пошук і дослідження адекватних методів виявлення та управління ризиками перетворюється на складну проблему, яку необхідно вирішувати керівництву кожного банку. Перед менеджментом постає завдання мінімізувати ризики, забезпечуючи достатні прибутки для збереження коштів вкладників та підтримки життєдіяльності банку.
   Вітчизняна банківська система за темпами розвитку та просування в напрямку інтеграції в міжнародну банківську справу значно випереджає виробничу сферу. Це підтверджується хоча б і тим, що з 01.01.98 українські банки перейшли на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Докорінна зміна принципів та методів обліку, запровадження ряду нових операцій, таких як форвардні, ф’ючерсні, опціонні, розширення можливостей банків завдяки організації біржової торгівлі, використання високотехнологічних засобів комунікацій — усе це потребує підготовки кваліфікованих фахівців, які досконало володіють сучасною методологією управління фінансами банку. Підходи до розв’язання цього завдання розглянуто у пропонованому навчальному посібнику.
   Посібник складається з восьми розділів, в яких описано інструментарій та методи управління фінансами комерційного банку. Перші п’ять розділів присвячено розгляду методів управління традиційними сферами фінансової банківської діяльності, такими як прибутковість, капітал, зобов’язання, кредитний портфель, портфель цінних паперів і ліквідність банку. У наступних трьох розділах викладено відносно нові підходи до управління фінансами банку, а саме: концепція збалансованого управління активами і пасивами банку, основні положення геп-менеджменту, інструментарій процесу хеджування ризиків, методи хеджування відсоткового та валютного ризиків, менеджмент валютних операцій банку. Необхідність вивчення зазначених методів зумовлена як бурхливим розвитком міжнародних фінансових ринків, котрі надають банкам широкі можливості проведення різноманітних операцій, так і значними змінами в економіці України, що сталися протягом останнього десятиріччя.
   Особливість цього посібника полягає в тому, що він поєднує міжнародний досвід управління фінансами з вітчизняною практикою регулювання та ведення банківського бізнесу. Значна увага приділена систематизації методів управління банком, особливостям функціонування нових для вітчизняної практики похідних фінансових інструментів (форвардні та ф’ючерсні угоди, опціони, своп-контракти і т. ін.), методології хеджування цінових ризиків. Виклад базових положень фінансового менеджменту банку доповнюють приклади й додатки, які містять окремі нормативні матеріали, а також кількісні дані з розглянутих питань.
   Навчальний посібник призначено для підготовки фахівців магістерського рівня, які вже знайомі з основами фінансів та банківської справи. Може бути рекомендований студентам, аспірантам та викладачам економічних спеціальностей, банкірам, менеджерам. Буде корисний усім, хто цікавиться проблемами сучасних фінансових ринків, менеджменту, банківської справи, ризикології та методології хеджування.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінансовий менеджмент банку (Примостка Л.О.)

 
< Попередня   Наступна >