Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу (В.М. Данюк та ін.)  
12.11.2016
Менеджмент персоналу (В.М. Данюк та ін.)

 ЗМІСТ

Розділ 1. Методологічні аспекти менеджменту персоналу
1.1. Метод, методологія, методика
1.2. Менеджмент персоналу як соціальне явище
1.3. Менеджмент персоналу як об’єктивне соціальне явище і сфера професійної діяльності
1.4. Менеджмент персоналу як навчальна дисципліна
1.5. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень
1.6. Організація як соціальний інститут і об’єкт менеджменту

Розділ 2. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації
2.1. Зміст та задачі стратегії та політики менеджменту персоналу організації
2.2. Чинники стратегії та політики менеджменту персоналу
2.3. Напрями реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу
2.4. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу
2.5. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку організації
2.6. Відмінності в політиці менеджменту персоналу в залежності від моделі ринку праці

Розділ 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу
3.1. Нормативно-правова база менеджменту персоналу
3.2. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу
3.3. Інформаційна база менеджменту персоналу
3.4. Кадрове забезпечення менеджменту персоналу
3.5. Технічне забезпечення менеджменту персоналу
3.6. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу

Розділ 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу
4.1. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу
4.2. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу
4.3. Комунікації в управління персоналом
4.4. Типи і причини конфліктів та методи їх розв’язання
4.5. Соціально-психологічний клімат та його вплив на ефективність діяльності організації

Розділ 5. Служба персоналу і кадрове діловодство
5.1. Служба персоналу організації
5.2. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу
5.3. Кадрове діловодство
5.3.1. Номенклатура справ з кадрового діловодства
5.3.2. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів
5.3.3. Облік особового складу організації
5.3.4. Комп'ютеризація кадрового діловодства

Розділ 6. Планування та формування персоналу
6.1. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі
6.2. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу
6.3. Методи визначення потреб організації у персоналі
6.4. Джерела поповнення та оновлення персоналу
6.5. Методи професійного відбору та підбору кадрів

Розділ 7. Розвиток персоналу
7.1. Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності
7.2. Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві
7.3. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу
7.4. Планування трудової кар'єри в організації
7.5. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників

Тема 8. Управління процесами руху персоналу
8.1. Види, фактори та показники руху кадрів
8.2. Основні процеси руху кадрів
8.3. Припинення трудової угоди. Пристосування кадрів до економічних змін
8.4. Оцінка витрат, пов'язаних із заміною працівників
8.5. Вивільнення робочої сили

Розділ 9. Регулювання трудової діяльності персоналу
9.1. Завдання регулювання трудової діяльності працівників організації
9.2. Створення умов для ефективної діяльності персоналу
9.3. Підтримання установленого ритму виробництва
9.4. Методи управління персоналом
9.5. Регламентування посадових обов’язків
9.6. Регламентування діяльності структурних підрозділів
9.7. Регламентування діяльності посадових осіб
9.8. Правила поведінки і дисциплінарні процедури

Розділ 10. Управління робочим часом працівників
10.1. Робочий час як універсальна міра кількості праці
10.2. Законодавче регулювання робочого часу і тривалості відпусток
10.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу
10.4. Режим праці й відпочинку
10.5 Методи аналізу ефективності використання робочого часу

Розділ 11. Створення сприятливих умов праці
11.1. Поняття, фактори і елементи умов праці
11.2. Державне регулювання умов праці
11.3. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві
11.4. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці
11.5. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві

Розділ 12. Оцінювання персоналу
12.1. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу
12.2. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи
12.3. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу
12.4. Методи оцінки персоналу
12.5. Атестація кадрів

Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу
13.2. Матеріальна мотивація трудової діяльності
13.3. Заробітна плата: сутність, функції
13.4. Організація заробітної плати в умовах ринкової системи господарювання
13.5. Тарифна система оплати праці
13.6. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати
13.7. Системи оплати праці
13.8. Організація преміювання персоналу: загальні вимоги
13.9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності

Тема 14. Соціальне партнерство в організації
14.1. Об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку
14.2. Соціальне партнерство: сутність, значення, форми
14.3. Сторони і суб’єкти соціального партнерства
14.4. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів
14.5. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору
14.6. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання
14.7. Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства

Розділ 15. Ефективність менеджменту персоналу
15.1. Загальні засади ефективності в економіці та управлінні
15.2. Витрати на персонал
15.3. Організаційна ефективність менеджменту персоналу
15.4. Економічна ефективність менеджменту персоналу
15.5. Соціальна ефективність менеджменту персоналу

Питання для самоконтролю

Література

Додатки

ПЕРЕДМОВА

    Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного і тривалого функціонування різноманітних організацій, їх поступального розвитку є високоякісний менеджмент у широкому розумінні й менеджмент персоналу зокрема.
   У ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може і бажає брати участь в управлінні, у прийнятті рішень не лише тактичного, а й перспективного значення. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.
   Різко зростають вимоги до менеджменту персоналу. Стратегія менеджменту персоналу стала ключовою в стратегічному управлінні підприємством. Якщо раніше розрізнені функціональні служби (кадрів, організації праці та заробітної плати, підготовки кадрів, охорони праці, соціального розвитку тощо) підпорядковувались декільком заступникам керівника підприємства, то тепер на кращих підприємствах створюється єдина міцна служба персоналу, яка підпорядковується, як правило першому заступнику генерального директора, який несе персональну відповідальність за відтворення і використання персоналу. Зростають вимоги до організаційно - економічного забезпечення менеджменту персоналу і обґрунтованого планування чисельності працівників, оптимізації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, нормування праці, розроблення прогресивних систем стимулювання праці, обґрунтування витрат на розвиток персоналу тощо.
   У штатних розписах підприємств, особливо середніх і малих, усе рідше зустрічаються посади, що вимагають вузької спеціалізації фахівця. Натомість зростає потреба у працівниках широкого кругозору, з аналітичним мисленням, яким до снаги вирішення складних питань професійного добору персоналу, адаптації та розстановки кадрів, планування діяльності структурних підрозділів, нормування і стимулювання праці, розвитку персоналу тощо. Адекватні зміни відбуваються і в посадових інструкціях фахівців сфери соціально-трудових відносин.
   В Україні вже є багато прикладів реалізації системного підходу до управління персоналом шляхом створення відповідних функціональних структур. Разом з тим на багатьох підприємствах керівники за інерцією тримаються застарілих поглядів. Вони ще не спромоглись створити сучасні служби менеджменту персоналу, мало того, поскорочували чисельність працівників у відділах організації праці й заробітної плати, ліквідували відділи підготовки кадрів. Колись масова професія інженера-нормувальника стала мало не вимираючою. Така недалекоглядна практика управління трудовими колективами є безперспективною, вона може привести підприємство лише до занепаду і банкрутства.
   Пропонований навчальний посібник покликаний посприяти практикам управління організаціями та їх структурними підрозділами, лінійним і функціональним керівникам, аспірантам і студентам, слухачам навчальних закладів післядипломної освіти в опануванні сучасною теорією менеджменту персоналу та формуванні практичних навичок і вмінь керівництва людьми.
   Структура навчального посібника відповідає нормативній програмі дисципліни “Менеджмент персоналу”, а його зміст відображає як світовий досвід, так і практику викладання дисципліни у Київському національному економічному університеті.
   Авторами розділів навчального посібника є: к.е.н., проф. В.М. Данюк (передмова, розділи 1, 9, 15); к.е.н., доцент Петюх В. М. (2, 8); к.е.н., ст.викладач Цимбалюк С. О. (3); к.е.н., доцент Крушельницька Я. В. (4); к.е.н., ст.викладач Леонтенко О. М. (5); ст. викладач Базилюк Б. Г. (6); д.е.н., професор Савченко В. А. (7); ст. викладач Тітова Н. В. (10); к.е.н., доцент Керб Л. П. (11); д.е.н., професор Петрова І. Л. (12); д.е.н., професор Колот А. М. (13, 14).
   Автори з вдячністю приймуть критичні зауваження, побажання і пропозиції, які будуть враховані у подальшій роботі над структурою і змістом навчального посібника.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Менеджмент персоналу (В.М. Данюк  та ін.)

 
< Попередня   Наступна >