Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Менеджмент arrow Інноваційний менеджмент (Микитюк П.П.)  
23.10.2016
Інноваційний менеджмент (Микитюк П.П.)

   Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної дисципліни „Інноваційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” напрямку підготовки 0502 „Менеджмент” В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник.
   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту.

Зміст

Вступ 5

Розділ 1. Сутність розвитку та основні поняття інноваційного менеджменту 7
1.1. Сутність та зміст інноваційного менеджменту 7
1.2. Функції інноваційного менеджменту  15
1.3. Менеджери в інноваційній сфері 26
1.4. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття  31
1.5. Інноваційний менеджмент у фірмах Японії та США 35

Розділ 2. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту  45
2.1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст  45
2.2. Структура інноваційного процесу 49
2.3. Моделі поширення інновацій  57
2.4. Причини та джерела інноваційних ідей 65
2.5. Чинники успішності та невдач нововведень 75

Розділ 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності  80
3.1. Мета та принципи регулювання інноваційної політики 80
3.2. Методи державного регулювання інноваційної діяльності 83
3.3. Система державного регулювання інноваційної діяльності  96

Розділ 4. Типи організаційних структур управління і методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві  105
4.1. Особливості побудови організаційних структур НДДКР 105
4.2. Основні види організаційних структур НДДКР  111
4.3. Основні методи організації інноваційного процесу 116
4.4. Організація роботи «змішаних бригад» 118
4.5. Досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «Мацусіта електрик індастріал»  123

Розділ 5. Управління інноваційним розвитком підприємства 129
5.1. Економічні передумови управління інноваційним розвиткомгосподарюючих суб'єктів у нестабільному середовищі 129
5.2. Концепція управління інноваційним розвитком підприємств  134
5.3. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства  142

Розділ 6. Управління інноваційним проектом  149
6.1. Суть інноваційних проектів і їх зміст  149
6.2. Розробка концепції інноваційного проекту 156
6.3. Планування інноваційного проекту  161
6.4. Організація менеджменту інноваційною програмою  166
6.5. Організація контролю і регулювання програми  170

Розділ 7. Управління ризиком в інноваційній діяльності  177
7.1. Інновації і ризик: проблеми і методи оцінки  177
7.2. Порівняльний аналіз метолів кількісної оцінки ризику 183
7.3. Теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику вумовах нечіткої оцінки впливу окремих факторів  187
7.4. Аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку  192
7.5. Розробка і виведення нового товару на ринок. Фактори ризику  197
7.6. Оцінка ризику при виборі партнерів для лілового співробітництва при реалізації проектів інноваційного розвитку 203

Розділ 8. Система стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві 209
8.1. Сутність мотивації в системі управління персоналом, який здійснюєінноваційну діяльність  209
8.2. Методи стимулювання творчої активності персоналу 215
8.3. Організація винахідницької діяльності 222
8.4. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації  230

Розділ 9. Оцінка ефективності інновацій 237
9.1. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія зприродним і соціальним середовищем  237
9.2. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій  244
9.3. Види ефективності (ефектів) 252
9.4. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності 256

Основні поняття та терміни інноваційного менеджменту 261

Тести для самоконтролю одержаних знань  274

Список використаних джерел  293

Вступ

   За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливим є здійснення прогресивних структурних зрушень у країні, суттєве оновлення реального сектора й загалом забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави.
   У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, радикально впливають на процес господарювання, змінюють соціально-економічні відносини в суспільстві. Неперервні і постійні інновації стають необхідною та природною формою існування будь-якої фірми, забезпечують їй конкурентоспроможність і виживання на ринку.
   Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні інноваційні системи; осягаються процеси введення і поширення інновацій — як вони працюють і як змусити їх працювати краще. Отже, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються на планеті внаслідок людської діяльності. Інновації — це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства. Тому інноваціями необхідно управляти. Цей процес управління називається інноваційним менеджментом.
   Проблемам інноваційної політики присвячені дослідження цілого раду відомих вітчизняних та іноземних учених-економістів. Проте значна кількість питань удосконалення організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності й досі залишаються не висвітленими і потребують теоретичного, методичного та практичного вирішення. Нинішній стан регулювання інноваційної діяльності поки що не повною мірою відповідає сучасним вимогам і не має необхідної комплексної методологічної основи. Поява в учбових планах українськихВНЗ дисципліни «Інноваційний менеджмент» продиктовано вимогами самого життя. Інноваційні процеси, їх впровадження в нові технології, нові продукти є основою економічного розвитку. Для розвиненої економіки характерна конкуренція самостійних фірм, зацікавлених в оновленні продукції, наявності ринку конкуруючих нововведень.
   Опанування механізму управління інноваційними процесами є передумовою суттєвих радикальних рішень у сфері господарського, політичного і в цілому суспільного життя нашої країни. Принципово нові рішення називаються проривом, що означає розв'язання проблем новим, нетрадиційним шляхом. Це створює новий спосіб мислення і забезпечує ефективніші засоби виходу з кризових ситуацій.
   Подальший економічний розвиток України, перспектива посісти належне місце в європейському співтоваристві та світі залежать насамперед від опанування інноваційної моделі економічного розвитку.
   Студентам вищих навчальних закладів економічного профілю важливо усвідомлювати, що управління нововведеннями є серцевиною підприємницької діяльності, необхідною умовою успішного бізнесу, оскільки саме нововведення сприяють підвищенню якості і зниженню собівартості продукції, забезпечують її конкурентоспроможність, а відтак — й ефективну присутність підприємств і організацій на ринку товарів і послуг. Майбутні фахівці мають оволодіти теоретичними основами, методологією й практичними навичками інноваційного менеджменту, усвідомити принципи формування й реалізації державної інноваційної політики, особливості організації інноваційної діяльності в регіонах, основні напрями вдосконалення інноваційної діяльності в окремих галузях економіки, навчитися самостійно вирішувати інноваційні завдання — від прогнозування можливих нововведень до їхнього комерційного використання у підприємницьких структурах.
   Запропоноване видання є першою вдалою спробою повного висвітлення всіх розділів програми і може бути рекомендованим для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і спеціалістів науково-дослідних організацій, а також широкого кола ділових людей.

Формат: PDF
Мова: Українська

Скачати підручник
Інноваційний менеджмент (Микитюк П.П.)

 
< Попередня   Наступна >