Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології  
03.12.2016
Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології

   Автори: Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.

   У навчальному посібнику подано теоретичні основи стохастичних процесів та численні приклади їх застосування. Матеріал розбито на 7 тем.
   Тема 1 висвітлює основи стохастичних процесів у загальному вигляді, тема 2 акцентує увагу на марковських випадкових процесах із дискретним станом. Ланцюги Маркова із дискретним станом і неперервним часом розглядаються в темах 3 і 4.
   У темі 5 докладно вивчаються моделі найпростіших систем з числовими прикладами.
   Застосуванню ймовірнісних твірних функцій під час розв’язування задач теорії масового обслуговування присвячено тему 6.
   Важливе місце в посібнику посідає чисельний метод розв’язування задач теорії масового обслуговування, в основу якого покладено метод ітераційного переходу досліджуваної системи до стаціонарного режиму роботи, який дає змогу значно розширити клас задач прикладного характеру і дістати необхідні операційні характеристики систем.
   Посібник розрахований на студентів бакалаврської та магістерської підготовки економічних навчальних закладів усіх форм навчання, а також аспірантів, наукові дослідження яких пов’язані зі стохастичними моделями в економіці.

ЗМІСТ

Тема 1. Основні поняття про стохастичні (випадкові) процеси.
1. Визначення випадкового процесу. 
2. Елементарні випадкові функції. 
3. Закони розподілу випадкових процесів. 
4. Основні числові характеристики випадкових процесів (випадкових функцій). 
5. Кореляційна функція випадкового процесу. Нормована кореляційна функція.  
Теоретичні питання по темі. 
Задачі по темі. 

Тема 2. Марківські випадкові процеси із дискретними станами і часом. Ланцюги Маркова.
1. Значення марківського випадкового процесу. 
2. Марківські випадкові процеси із дискретними станами і дискретним часом. Ланцюги Маркова. 
3. Класифікація станів в загальному вигляді. 
1) ергодичний стан 
2) нестійкі стани 
3) поглинаючі стани 
4. Матриці однокрокових імовірностей переходу. Однорідні ланцюги Маркова. 
5. Імовірнісні графи. 
6. Імовірності багатокрокових переходів системи. Вектор початкового стану системи. 
7. Класифікація однорідних ланцюгів Маркова. 
8. Поглинаючі ланцюги Маркова та їх основні числові характеристики. 
1) канонічна форма матриці   
2) фундаментальна матриця 
3) дисперсія 
4) середнє число кроків, які здійснить система до моменту, коли вона потрапить в поглинаючий стан та її дисперсія 
5) імовірності потрапити системі в поглинаючий стан 
9. Регулярні ланцюги Маркова та їх числові характеристики 
1) визначення стаціонарних (фінальних) імовірностей 
2) знаходження фундаментальної матриці 
Питання по темі 
Задачі по темі 

Тема 3. Використання однорідних ланцюгів Маркова. 
1. Імовірна модель грошових потоків та їх стабілізація 
1) потокова модель із втручанням уряду в грошову ситуацію кожного міста 
2) потокова модель вибіркового втручання уряду в грошову ситуацію міст 
2. Потокова імовірна модель використання добрив 
3. Імовірна потокова модель забруднення атмосфери 
4. Математична модель впливу в соціальних групах 
5. Відкрита модель Леонт’єва 
6. Імовірнісні моделі з використанням регулярних ланцюгів Маркова 
1) імовірна модель грошових потоків із збереженням грошової маси, що знаходиться під контролем уряду 
2) імовірна модель грошових потоків із збереженням грошової маси із вибірковим втручанням уряду 
3) імовірнісна модель мобільності професій при зміні поколінь 
4) імовірнісна модель ефективності роботи системи із обмеженим числом станів 
5) оптимальна стратегія управління в Марківських ланцюгах 
Питання по темі 
Задачі по темі 

Тема 4. Марківські процеси із дискретними станами і неперервним часом 
1. Пуасонівський процес 
2. Експоненціальний закон розподілу 
3. Зв’язок між пуасонівським та експоненціальним законами 
4. Система рівнянь народження і загибелі 
5. Модель Ерланга. Основні числові характеристики 
6. Системи масового обслуговування. Поняття пріоритетності обслуговування 
Питання по темі 
Задачі по темі 

Тема 5. Імовірні моделі найпростіших систем 
1. Основні числові характеристики системи та критерій ефективності 
2. Скорочена символіка позначень Кендала 
3. Імовірнісна модель системи (М/М/1) 
4. Імовірнісна модель системи (М/М/с) 
5. Імовірнісна модель системи (М/М/с/N) 
6. Імовірнісна модель обслуговування машинного парку 
7. Імовірнісна модель (М/М/N) 
Питання по темі 
Задачі по темі 

Тема 6. Метод імовірних твірних функцій (аналітичний метод) 
1. Імовірнісні твірні функції та їх властивості 
2. Імовірна модель (М/М/1) 
3. Імовірна модель системи (М/М/1) із ненадійним приладом обслуговування 
4. Імовірнісна модель (М/М/1) із двома пуасонівськими потоками вимог: 
1) із надійним каналом (приладом) обслуговування 
2) із ненадійним каналом (приладом) обслуговування 
5. Імовірнісна модель (М/М/1) із трьома пуасонівськими потоками вимог: 
1) із надійним каналом (приладом) обслуговування 
2) із ненадійним каналом (приладом) обслуговування 
Питання по темі 
Задачі по темі 

Тема 7. Числовий метод 
1. Лінійні системи диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами та їх розв’язки 
1) діагоналізація квадратних матриць. Характеристичні корені, та їх характеристичні (власні) вектори. 
2. Знаходження розв’язків для систем лінійних диференційних рівнянь із сталими коефіцієнтами 
3. Ітераційний (числовий) метод 
1) імовірнісні моделі систем обслуговування в загальному вигляді 
2) особливості матриці Н 
3) суть ітераційного методу 
4) послідовність реалізації ітераційного методу 
5) реалізація ітераційного (числового) методу 
6) порівняння результатів аналітичного і числового методів 
Питання по темі 
Задачі по темі

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології (Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.)

 
< Попередня   Наступна >