Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Стратегія arrow Стратегічний аналіз (Головко Т.В., Сагова С.В.)  
30.11.2016
Стратегічний аналіз (Головко Т.В., Сагова С.В.)

   Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Стратегічний аналіз”, яка входить до переліку нормативних дисциплін магістерського рівня навчання студентів зі спеціальності 8106 “Облік і аудит підприємницької діяльності”. У ньому розглянуті методичні аспекти стратегічних оцінок діяльності підприємства, орієнтованого на ринкові умови господарювання і використання міжнародного досвіду.
   Для студентів, аспірантів, викладачів, бухгалтерів і менеджерів підприємств усіх форм власності та господарювання.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Програма курсу 5

Розділ ІІ. Основи стратегічного аналізу 8

Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства 8
1.1. Концептуальні засади стратегічного аналізу 8
1.2. Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу. Сфера його застосування 11
1.3. Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій 15
1.4. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства 20
1.5. Інформаційна база стратегічного аналізу 31
1.6. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі 34

Тема 2. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства 53
2.1. Прогнозування в діяльності підприємства: поняття, роль, види і методи 53
2.2. Маркетинг у системі оцінки стратегії виробничої діяльності 57
2.3. Виробнича діяльність і закон спадаючої віддачі 59
2.4. Прогнозування обсягу виробництва 63
2.5. Методи визначення оптимального обсягу виробництва 66
2.6. Виробнича функція, її значення в стратегічному аналізі обсягів виробництва 67
2.7. Витрати виробництва, їх оптимізація 71
2.8. Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату 74

Тема 3. Стратегія структури капіталу підприємства 79
3.1. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок та прогнозування 79
3.2. Політика стратегії структури капіталу 83
3.3. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку і показників, зумовлених нею 87

Тема 4. Стратегічний аналіз показників діяльності підприємства 95
4.1. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, їх значення в управлінні бізнесом 95
4.2. Моделювання прогнозу фінансових показників 96
4.3. Моделі прогнозної фінансової звітності 99
4.4. Прогнозування складових елементів бізнесу 101
4.4.1. Операції зі створення стартового капіталу 101
4.4.2. Операції з відновлення основних засобів 102
4.4.3. Прогноз орендних операцій 107
4.4.4. Балансова модель операцій прогнозування руху запасів 109
4.4.5. Прогнозування операцій, пов’язаних із затратами праці 112
4.5. Узагальнююча балансова модель фінансової звітності 114

Тема 5. Стратегія прийняття інвестиційних рішень 124
5.1. Види інвестиційних проектів 124
5.2. Визначення початкових витрат при здійсненні інвестиційної діяльності 125
5.3. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів 127
5.4. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень 132
5.5. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів 136

Розділ ІІІ. Завдання для самостійної роботи і методичні вказівки щодо виконання та оформлення самостійної роботи 138

1. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення самостійної роботи 138

2. Завдання для самостійної роботи 144

3. Тематика рефератів 170

Короткий термінологічний словник 172

Рекомендована література 178

Додатки 180

ВСТУП

   Cтратегічний аналіз посідає важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є невід’ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх форм власності та господарювання.
   Економічна стратегія — це сукупність управлінських дій, спрямованих на підвищення ефективності операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства.
   В міру розвитку економіки керівники підприємств, головні бухгалтери та менеджери різних рівнів мають дедалі більше уваги приділяти розв’язанню стратегічних проблем, які зумовлюються перспективами розвитку підприємства. У цьому відношенні стратегічний аналіз тісно пов’язаний з плануванням, але де в чому відрізняється від нього. Планування — це програма практичних дій, тоді як аналіз економічної стратегії підприємства має дослідницький характер. Управлінські рішення, що приймаються керівництвом, можуть бути спрямовані не лише на реальні об’єкти господарської діяльності, а й на вдосконалення інформаційних моделей, які передбачають ефективну стратегію програмних завдань. При підготовці управлінських рішень треба брати до уваги різні аспекти діяльності підприємства: економічний, соціальний, організаційний, політичний, правовий та інші. Економічний аспект управління відіграє найважливішу роль і його необхідно передбачати на всіх рівнях управління виробництвом.
   Стратегічний аналіз ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін і його метою є засвоєння студентами знань і методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування управлінських рішень, виявлення можливостей підвищення ефективності виробництва, фінансової та інвестиційної діяльності.
   Вивчення дисципліни передбачає опрацювання студентами теоретичних основ стратегічного аналізу, викладених у другому розділі даного посібника, виконання самостійних робіт з кожної теми та написання реферату. У третьому розділі за кожною темою студентам пропонуються для самостійного вивчення конкретні питання за допомогою рекомендованих літературних джерел і виконання практичних завдань. Для кращого засвоєння матеріалу та виконання самостійної роботи в посібнику подаються методичні вказівки до виконання і оформлення самостійної роботи.
   Авторами розділів є: Т. В. Головко, канд. екон. наук, доц. — вступ, розділи І, ІІ (теми 1, 2, 3, 4), розділ ІІІ; С. В. Сагова, ст. виклад. — розділ ІІ (тема 5), короткий термінологічний словник.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Стратегічний аналіз (Головко Т.В., Сагова С.В.)

 
< Попередня   Наступна >