Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Стратегія arrow Стратегія економічного розвитку України: Випуск 1(8) (Голов. ред. О. П. Степанов)  
30.11.2016
Стратегія економічного розвитку України: Випуск 1(8) (Голов. ред. О. П. Степанов)

   Висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми стратегії економічного розвитку України в сучасних умовах. Досліджуються проблеми науково-виробничої та інноваційно-інвестиційної сфер, функціональної економіки, узагальнюється зарубіжний досвід економічного розвитку, сучасний стан та перспективи освітянської діяльності.
   Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Інтеграційні процеси та глобалізація

Черномырдин В. С.
 Реалии и перспективы стратегии российско-украинского сотрудничества  3
Иванов И. С. Россия и Америка перед лицом новых возможностей и вызовов 6
Пахомов Ю. Взгляд на трансформации в Украине с позиций глобализации 8
Щелкунов В. И., Мамаев А. Н. Проблемы функционирования международных транспортных коридоров в Украине 19

Науково-виробнича сфера

Омельченко О. О.
 Київ у ХХI столітті: стратегія розвитку і єднання 27
Бородюк В. М. Результативність економічних реформ в Україні 37
Вітлінський В. В., Маханець Л. Л. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг 48
Малий І. Й.  Інституціональні чинники державного управління економікою 56
Тимошенко Ю. В. Українська модель, тенденції та етапи трансформації державної власності 62
Шостак Л. Б. Інституціональний фактор економічного процвітання України 69
Колот А. М. Держава як суб’єкт регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації економіки 75
Ведерніков М. Д. Стратегічний напрям подальшого розвитку оплати праці в Україні в умовах переходу до ринкової економіки 86
Чук А. В. Соціальна політика та пенсійне забезпечення в економічній структурі суспільства України 90
Точилін В. О. Якісний аналіз взаємозв’язку податків 99
Нападовська Л. В. Формування нової моделі управлінського обліку в сучасних умовах переходу до ринкової економіки 105
Бабенко С. Г. Еволюція кооперативної ідеї та основні напрями розвитку кооперативного руху в Україні 113
Оболенський О. Ю. Проблеми ефективності функціонування державного апарату в ринкових умовах 117

Інноваційно-інвестиційна сфера

Гончарова Н. П.
 Инновационный тип развития как фактор сбалансированности экономики 125
Згуровський М. З. Інноваційний розвиток суспільства на основі системної методології передбачення 132
Білорус О.,Скаленко О.,Ярова Н.  Інформаційні та організаційні основи стратегії реалізації на світовому ринку науково-технологічних розробок та інших інтелектуальних продуктів 143
Сіденко В., Гузенко І., Дрозденко В. Досвід організації національних систем реалізації на світових ринках високотехнологічних товарів, науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту 152
Дульська І. В. Пріоритети промислової політики України в умовах глобалізації  і побудови соціально орієнтованої ринкової економіки 164
Москалюк Н. П. Державна інвестиційна політика в умовах стабілізації  економічного розвитку України 173
Гордієнко В. М. Модель зростання інвестиційної активності за рахунок самофінансування 180
Борко К. В. Особливості залучення інвестицій національними підприємствами 182
Оберемчук В. Ф. Маркетинг инновационной деятельности 191
Кошевой Н. Д., Гаевой В. А. Повышение эффективности экспериментальных исследований промышленных объектов 197
Саакадзе Л. В., Резнік В. С. Еволюція системи маркетингу в умовах інформаційного суспільства 204
Павленко П. М. Стратегія використання автоматизованих систем технічної підготовки виробництва на промислових підприємствах України 210

Розвиток галузей

Степанов О. П., Ємченко В. М. Стратегія розвитку нафтогазового комплексу України 218
Чукаєва І. К. Розвиток ресурсної бази газової промисловості як один з напрямів підвищення енергетичної безпеки України 238
Резнік О. Аналіз зовнішнього середовища функціонування енергогенеруючих компаній України 249
Варава Л. Н. Особенности реструктуризации горнорудных предприятий 254
Кокарев И. В. Стратегия развития рынка каменного угля Украины 260
Пепа Т. В. Пропорції і пріоритети структурно-динамічного розвитку харчової промисловості України як експортера продовольства 267
Луцій О. П. Експертні опитування в маркетингових дослідженнях проблем розвитку агропромислового комплексу України: результати спостережень 276
Сухорукова О. А. Моделювання процесів економічного розвитку видавничо-поліграфічного комплексу України 281

Регіональна економіка

Клиновий Д. В. Комплексний розвиток територій у руслі загальносвітових тенденцій та регіональних передумов господарювання 288
Жук М. В. Комплексний розвиток внутрішнього ринку карпатського регіону 294
Комеліна О. В. Соціально-економічна оцінка сучасних тенденцій функціонування промислового комплексу полтавської області  299
Ложачевська О. М. Методика формування вантажних потоків у регіоні 313
Симоненко Ю. Г. Перспективи функціонування вільних економічних зон в Україні 319
Корецький Ю. М. Основні шляхи активізації регіональної інноваційної політики 323

Фінансова політика і банківський сектор

Гриценко А., Кияк А., Кульпінський С., Литвинов О., Прозоров Ю., Рябокінь М. Структура економічного розвитку і його грошово-кредитне забезпечення 332
Ємченко Ю. Б., Козаченко С. В. Модернізація державної податкової служби україни: стратегічні цілі та шляхи реалізації 350
Кліменко І. В. Проблеми подальшої співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями 355
Кузьмінський Ю. А. Консигнаційні операції у зовнішньоекономічній діяльності — вирішення проблеми подовження термінів виконання контрактів 360
Голубцова О. А. Взаємодія перехідних економік зі світовими ринками капіталу в умовах фінансової глобалізації 369
Булавіна О. А. Управління інфляцією: від прогнозування до таргетування 378
Нікуліна О. В. Стратегія ефективного управління державним боргом 383
Кочетков В. М. Комплексний аналіз проблем фінансового розвитку комерційних банків України 388
Примостка Л. О. Аналіз інвестиційного горизонту банківських портфелів: методичний аспект 406
Пастернак А. Л. Стратегічні аспекти міжбанківського кредиту 411
Бритченко И. Г. Стратегия развития общественного производства при помощи банковских технологий стимулирования платежеспособного спроса населения 417
Іванова Т. Г. Вдосконалення системи управління активами комерційного банку 425

Функціональна економіка

Гужва В. М. Віртуальні підприємства як стратегічний напрям розвитку ефективності управління 431
Вакуленко А. В. Створення системи менеджменту якості як засіб удосконалення підходів до управління підприємством 437
Пан Л. В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентної переваги організації 442
Дуброва О. С. Сучасний погляд на ризик-менеджмент як важливу складову системи управління підприємством 446
Новак В. О., Гордієнко І. В Роль мотивації персоналу в розвитку підприємства 452
Корінєв В. Л. Методика формування ціни в умовах сучасного вітчизняного ринку 457
Пастухова В. В. Контроль в системі стратегічногоуправління підприємством 465
Дяченко Т. О. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств автомобільного транспорту 470
Бойко М. Г. Методичні засади вибору оптимальної програми розвитку підприємств 473

Еколого-економічна сфера

Лебединська Л. Д., Аніщенко В. О. Екологічне страхування як один з пріоритетних інструментів фінансового механізму управління природокористуванням 478
Тьорло В. В. Соціальні передумови еколого-економічних проблем землекористування закарпаття 483

Освіта

Щелкунов В. И. Интеграция высшего технического образования, естественных наук и современной промышленности — магистральный путь развития общества 491
Каленюк І. С. Вища освіта: стратегічні перспективи розвитку 495
Наливайко А. П. Напрями розвитку мікроекономічної теорії як галузі науки та навчальної дисципліни 499
Задорожная Н. В. Некоторые парадоксы микроэкономической теории производства и подходы к их разрешению 504
Фещенко В. М. Теорії ринку в українській економічній думці кінця ХІХ — початку ХХ століття 508

Зарубіжний досвід

Новицький В. Є. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості 513
Рибак С. О. Основні засади бюджетної політики росії на 2002 рік 520
Литвиненко В. М. Маркетингова підтримка діяльності дрібних фірм на міжнародному рівні: зарубіжний досвід 523
Романов Д. С. Експортно-імпортна діяльність як фактор відкритості економік країн АТР 528
Кравчук В. В. Еволюція теорії і практики менеджменту 533

Наукове життя 538

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати науковий збірник
Стратегія економічного розвитку України: Випуск 1(8) (Голов. ред. О. П. Степанов)

 
< Попередня   Наступна >