Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка підприємства arrow Управління конкурентоспроможністю підприємства  
08.11.2016
Управління конкурентоспроможністю підприємства

   Автори: С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко., А.В. Вакуленко.

   Посібник є істотним внеском у комплекс навчально-методичного забезпечення щодо вивчення дисциплін “Управління конкурентоспроможністю підприємства” відповідно бакалаврського та магістерського рівнів підготовки студентів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
   У посібнику послідовно розглядаються питання: сутність конкурентоспроможності як категорії і як властивості підприємства ринкової економіки; конкурентне середовище підприємства, його конкурентні переваги та конкурентні стратегії; конкурентоспроможність товару та методи її оцінки; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; розробка та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання; менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства.
   Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, бізнесменам, менеджерам.

ЗМІСТ

ВСТУП 4

ТЕМА 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ І ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКУ
1.1. Сутність та види економічної конкуренції
1.2. Ринок як спільнота конкуруючих компаній
1.3. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки

ТЕМА 2. КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Основні складові конкурентного середовища
2.2. Державна політика в сфері регулювання конкуренції
2.3. Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції
2.4. Аналіз діяльності конкурентів

ТЕМА 3. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Сутність та співвідношення понять “ринкові чинники успіху”, “ключові компетенції”, “конкурентні переваги”
3.2. Властивості конкурентних переваг
3.3. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг
3.4. Види та джерела формування конкурентних переваг

ТЕМА 4. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ
4.1. Система конкурентних стратегій підприємства
4.2. Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції)
4.3. Стратегії конкурентної поведінки підприємства
4.4. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія
4.5. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії

ТЕМА 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ
5.1. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару
5.2. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції
5.3. Якість товару – основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності
5.4. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару

ТЕМА 6. СИСТЕМА ТА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства
6.2. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
6.3. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
6.4. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів

ТЕМА 7. РОЗРОБКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
7.1. Концепція розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства
7.2. Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності
7.3. Програми підвищення конкурентоспроможності галузі та країни 

ТЕМА 8. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ФУНДАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Ідеологія менеджменту якості
8.2. Інструментарій управління якістю
8.3. Система управління якістю
8.4. Забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю
8.5. Якість – всесвітнє поле конкуренції на порозі ХХІ століття

ЛІТЕРАТУРА 524

Основна література 524
Додаткова література 525

ДОДАТКИ 

ВСТУП

   Управління конкурентоспроможністю на рівні підприємства – це сукупність заходів по систематичному вдосконаленню виробу, пошуку нових каналів його збуту та поліпшення після продажного сервісу.
   Управління конкурентоспроможністю підприємства як галузь науки і навчальна дисципліна є системою знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєздатності підприємства як суб’єкта економічної діяльності.
   Предметом курсу “Управління конкурентоспроможністю підприємства” є вивчення конкретних форм економічної конкуренції, закономірностей формування конкурентних переваг та конкурентоспроможності підприємств.
   Мета навчальної дисципліни - поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.
   По завершенні вивчення курсу студент повинен:
   - розуміти:
   - що управління конкурентоспроможністю є однією зі складових загальної системи управління підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки;
   - що свідоме та цілеспрямоване управління конкурентоспроможністю виступає як запорука забезпечення виживання підприємства в умовах конкуренції та як чинник досягнення ним успіху у конкурентній боротьбі;
   - що менеджмент якості формує фундамент забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства;
   Знати:
   - основні конкурентні переваги та способи їхнього досягнення конкретним підприємством в залежності від ситуації, що складається;
   - базові різновиди конкурентних стратегій, основні типи ринків та відповідні їм ефективні стратегії конкуренції;
   - загальні та специфічні чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства;
   - зміст основних положень сучасної концепції менеджменту якості;
   - послідовність етапів створення на підприємстві системи менеджменту якості і забезпечення її ефективного функціонування;
   - сутність загальної концепції управління конкурентоспроможністю підприємства та специфічні особливості управління конкурентоспроможністю організацій різних типів;
   Уміти:
   - здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії;
   - здійснювати аналіз конкурентних переваг, якими володіє підприємство, та визначати ті, що мають бути досягнутими в майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності;
   - виконувати розрахунки, що пов’язані з оцінкою ступеню інтенсивності конкуренції; здійснювати розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, що спрямовані на підвищення якості продукції і продуктивності виробництва;
   - виконувати розрахунки та здійснювати аналіз одиничних, групових та інтегральних показників конкурентоспроможності продукції та конкурентоспроможності підприємства;
   - визначати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства.
   Якість та успішність її засвоєння залежать від наявності у студентів, що опановують курс, певної бази знань з таких нормативних дисциплін як “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг” тощо, що викладаються як в межах бакалаврської, так і магістерської підготовки майбутніх фахівців.
   Навчальний посібник рекомендовано для:
   - студентів вищих навчальних закладів економічних та управлінських спеціальностей, програми підготовки яких передбачають вивчення курсу “Управління конкурентоспроможністю підприємства”;
   - вищого управлінського персоналу підприємств та рядових менеджерів, які прагнуть зрозуміти основи конкурентоспроможності та перевести їх у формалізовану модель процесу управління бізнесом;
   - науковців, які цікавляться ідеями і концептуальними підходами до теорії конкуренції та управління конкурентоспроможністю підприємства.
   Опануванню теоретичного матеріалу сприяють наведені у навчальному посібнику контрольні питання, розрахункові завдання, ситуаційні вправи та рекомендована література. Автори щиро вдячні всім вітчизняним і зарубіжним фахівцям у галузі управління та конкуренції, праці яких складають науковий фундамент управління конкурентоспроможністю підприємства, на якому ґрунтується навчально-методичний посібник.
   Навчально-методичний посібник підготували: доцент кафедри економіки підприємств С.М. Клименко С.М. (Тема 1; Тема 4, пункт 4.1; Тема 5, пункт 5.1, 5.2; Тема 6, пункт 6.2); старший викладач кафедри економіки підприємств О.С. Дуброва (Тема 2; Тема 4, пункт 4.5 ); старший викладач кафедри менеджменту Д.О. Барабась (Тема 3; Тема 4, пункти 4.2-4.4; Тема 5, пункт 5.3; 5.4; Тема 7); доценти кафедри менеджменту Т.В. Омельяненко (Тема 6) та А.В.Вакуленко (Тема 8).

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Управління конкурентоспроможністю підприємства

 
< Попередня   Наступна >