Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економічний аналіз arrow Системний аналіз (Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є.)  
14.11.2016
Системний аналіз (Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є.)

   У навчально-методичному посібнику розкрито основні положення системного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни. Наведено відомості про основні напрямки сучасних системних досліджень, теорії прийняття рішень та управління, інформаційної підтримки системного аналізу соціально-економічних систем.
   Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Зміст

ВСТУП 3
БЮДЖЕТ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 4
СТРУКТУРНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 5
ТИПОВА ПРОГРАМА 8
Тематика дисципліни 8

Вступ 8
Тема 1. Засади загальної теорії систем 8
Тема 2. Основні етапи та методи системного аналізу 8
Тема 3. Методи моделювання систем 9
Тема 4. Системна методологія дослідження соціально-економічних об’єктів та процесів 9
Тема 5. Системний аналіз організації 10
Тема 6. Застосування системного підходу в управлінні 10
Тема 7. Інформаційне забезпечення системного аналізу 10

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 11
Вступ 11

Тема 1. Засади загальної теорії систем 14
1.1. Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу 14
1.2. Класифікація систем.  19
1.3. Властивості систем 21
1.4. Основні завдання і принципи теорії систем і системного аналізу 23
Завдання для перевірки знань 24
Контрольні запитання 25
Самостійна робота студентів 25

Тема 2. Основні етапи та методи системного аналізу 26
2.1. Основні етапи системного аналізу 26
2.2. Метод побудови дерева цілей 29
2.3. Евристичні методи генерування альтернатив 35
2.4. Аналіз і синтез систем 40
Завдання для перевірки знань 42
Контрольні запитання та завдання 43
Практичне заняття № 1 43
Самостійна робота студентів 43

Тема 3. Методи моделювання систем 44
3.1. Методи описування систем 44
3.2. Класифікація моделей та методів моделювання систем 50
3.3. Математичне моделювання систем 53
3.4. Принципи та основні етапи побудови математичних моделей систем 57
Завдання для перевірки знань 59
Контрольні запитання та завдання 60
Практичне заняття № 2 60
Самостійна робота студентів 61

Тема 4. Системна методологія дослідження соціально-економічних об’єктів та процесів 61
4.1. Особливості соціально-економічних систем 61
4.2. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу до дослідження соціально-економічних об’єктів 63
4.3. Національна економіка  з точки зору системного аналізу 69
4.4. Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем 75
4.5. Приклади моделювання економічних систем 79
Завдання для перевірки знань 83
Контрольні запитання та завдання 84
Практичне заняття № 3 84
Самостійна робота студентів 84

Тема 5. Системний аналіз організацій 85
5.1. Модель організації як відкритої системи 85
5.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації 87
5.3. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації 91
5.4. Застосування системного підходу до завдань стратегічного менеджменту 95
Завдання для перевірки знань 100
Контрольні запитання та завдання 101
Самостійна робота студентів 101
Практичне заняття № 4 102

Тема 6. Системний аналіз в управлінні 102
6.1. Загальні принципи управління економічними системами 102
6.2. Схема прийняття управлінських рішень 105
6.3. Прийняття рішень за детермінованих умов 108
6.4. Прийняття рішень за умов ризику 110
6.5. Прийняття рішень за умов невизначеності 113
Завдання для перевірки знань 116
Контрольні запитання та завдання 117
Самостійна робота студентів 117

Тема 7. Інформаційне забезпечення системного аналізу 118
7.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення системних досліджень в економіці 118
7.2. Інформаційні системи в управлінні 119
7.3. Методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем 129
7.4. Інформаційне забезпечення аналізу даних 137
Завдання для перевірки знань 141
Контрольні запитання 142
Практичне заняття № 5 143
Самостійна робота студентів 143

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 144

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 147

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 149

Вступ

   Останнім часом спостерігається тенденція до все більшої інтеграції в усіх сферах людської діяльності. Тісніше переплітаються економічні, політичні, соціальні та інформаційні процеси, інтенсивніше взаємодіють держава та суспільство, виробництво і наука, культура й побутова сфера. Сучасні організації, підприємства, корпорації інтегровані в системи міжнаціональних економічних зв’язків, у транснаціональні компанії, в інформаційні системи, що обслуговують світовий ринок, а також у міжурядові проекти, які охоплюють значну кількість державних та приватних корпорацій.
   Тому при дослідженні сучасної економіки та окремих її складових недостатнім є застосування лише традиційних аналітичних методів дослідження, необхідні цілісні, комплексні та всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки на певному економічному об’єкті, а й на дослідженні навколишнього середовища, в якому він функціонує. Одним із таких методів є системний підхід, що розглядає економіку як складну цілісну систему в різних аспектах: як сукупність елементів різних рівнів агрегування (макрорівень, галузі та сектори економіки, мікрорівень), у розрізі сфер діяльності (виробнича і невиробнича) та функцій (маркетинг, фінанси, аудит тощо).
   Головною метою вивчення дисципліни “Системний аналіз” є розвиток системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління та прийняття рішень, до дослідження складних явищ і процесів у соціально-економічних системах.
   Теоретичним фундаментом для вивчення цієї дисципліни є вища математика, дискретний аналіз, теорія ймовірностей і математична статистика, економічна кібернетика, математичне програмування, дослідження операцій, теорія графів тощо. Засадними економічними теоріями для практичного застосування системного підходу при дослідженні соціально-економічних систем є політична економія, макро- і мікроекономіка, менеджмент (стратегічний, інвестиційний, фінансовий), маркетинг, фінанси, економіка підприємств тощо. Технічними засобами системного аналізу є сучасна комп’ютерна техніка та інформаційні системи.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Системний аналіз (Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є.)

 
< Попередня