Как взять 78 000 грн в кредит под 0,01% пошаговая инструкция
 
Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси (О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова)  
17.11.2016
Фінанси (О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова)

   У посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для самостійного вивчення дисципліни “Фінанси”, — типова програма курсу, розгорнуті методичні вказівки з кожної теми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, тематика курсових і контрольних робіт із методичними вказівками щодо їх виконання, термінологічний словник, рекомендована література. Крім того, вміщено перелік різних видів навчальних робіт, які зобов’язаний виконати студент під час проведення поточного контролю, модульні завдання, зміст екзаменаційних питань та критерії їх оцінювання.

ЗМІСТ

Вступ 5

1. Типова програма курсу 7

2. Навчально-методичне забезпечення 15
2.1. Методичні поради до вивчення курсу 15
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль 15
Тема 2. Фінансова система 29
Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 42
Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів 65
Тема 5. Державні фінанси 84
Тема 6. Податки і податкова система 96
Тема 7. Бюджет і бюджетна система 132
Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету 147
Тема 9. Місцеві фінанси 164
Тема 10. Державні цільові фонди 183
Тема 11. Державний кредит і державний борг 191
Тема 12. Страхування і страховий ринок 211
Тема 13. Фінансовий ринок 226
Тема 14. Міжнародні фінанси 252
2.2. Термінологічний словник 262
2.3. Плани семінарських занять 321
2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу 327

3. Завдання для самостійної роботи студентів 334
3.1. Питання для дискусій 337
3.2. Тематика рефератів 339
3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань 340
3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду 342
3.5. Складання тематичних тестів 346

4. Тематика курсових та контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання 347
4.1. Тематика курсових робіт 347
4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи 349
4.3. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання 359

5. Поточний і підсумковий контроль знань студентів 370
5.1. Організація поточного контролю 370
5.2. Питання для поточного контролю 372
5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів 378
5.4. Питання для підготовки до іспиту 380

Рекомендована література 385

ВСТУП

   Теоретичний курс “Фінанси” — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.
   В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами. Тому курс “Фінанси” має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як “Основи економічної теорії”, “Історія економічних учень”, “Економічна історія”, “Економіка підприємства” та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.
   Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.
   Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.
   Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.
   Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.
   Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.
   Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.
   Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми “Сутність фінансів, їх функції та роль”, “Фінансова політика і фінансовий механізм”.
   Основою функціонування фінансової системи є фінанси господарських суб’єктів. У даній темі розглядаються теоретичні засади організації фінансових відносин на підприємствах державної і недержавної форм власності, сутність і специфіка фінансів некомерційних установ і організацій.
   Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах: “Державні фінанси”, “Державні цільові фонди”, “Податки і податкова система”, “Бюджет і бюджетна система”, “Доходи й видатки державного бюджету”, “Місцеві фінанси”.
   Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяльності, функціонування фінансового ринку та міжнародних фінансів.
   Навчально-методичний посібник підготовлений авторським колективом у складі: О. Р. Романенко, канд. екон. наук, доц. (типова програма курсу, мета і завдання вивчення дисципліни, методичні вказівки до вивчення тем з виділенням ключових понять і термінів, плани семінарських занять, завдання поточного та підсумкового контролю, перелік питань для підготовки до іспиту, список літератури); С. Я. Огородник, д-р екон. наук, проф. (запитання для перевірки знань за темами курсу, питання для дискусій, теми рефератів та рекомендації щодо їх оформлення і захисту); М. С. Зязюн, ст. викладач (термінологічний словник); А. А. Славкова, ст. викладач (схеми до вивчення тем курсу, тематика курсових і контрольних робіт з методичними вказівками щодо їх виконання, організація та проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів, критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі).

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Фінанси (О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова)

 
< Попередня   Наступна >