Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Банківська справа arrow Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі (Примостка Л.О.)  
03.11.2016
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі (Примостка Л.О.)

   Монографію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем аналізу банківської діяльності. Розглянуто методологічні засади банківського аналізу та створення систем аналітичного забезпечення інтегрованого управління фінансами банку. Пропонуються методики аналізу банківських портфелів з позицій співвідношення дохідності й ризику, а також аналітичні моделі та прийоми, спрямовані на підвищення ефективності оперативного управління фінансовими потоками банку. Аналітичний інструментарій адаптовано до умов внутрішнього фінансового середовища, потреб і можливостей українських банків на сучасному етапі їхнього розвитку.
   Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів, а також для всіх, кого цікавлять проблеми діяльності банків.

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу банківської діяльності
§ 1. Роль економічного аналізу в діяльності банків 5
§ 2. Види та напрями аналізу банківської діяльності 23
§ 3. Організація, інформаційна база та інструментарій аналізу в банку 45
Висновки до розділу 1 61

Розділ 2. Концептуальні засади банківського аналізу
§ 4. Методологія системних досліджень та банківський аналіз 63
§ 5. Портфельний аналіз в управлінні фінансами банку 80
§ 6. Концепція інтегрованого управління активами і пасивами банку 104
Висновки до розділу 2 122

Розділ 3. Аналіз у стратегічному управлінні банком
§ 7. Аналіз ефективності банківської діяльності: теорія і практика 124
§ 8. Аналітичне забезпечення фінансової стратегії банку 146
§ 9. Методика аналізу ефективності управління кредитним портфелем банку 160
§ 10. Методичні засади аналізу банківського портфеля цінних паперів 191
Висновки до розділу 3 220

Розділ 4. Оперативний аналіз фінансових потоків банку
§ 11. Методика оперативного аналізу ліквідності банку 221
§ 12. Геп-аналіз: показники, методи, моделі 244
§ 13. Аналіз дюрації в процесі імунізації банківського балансу 265
§ 14. Валютний ризик банку: аналіз та методи управління 280
Висновки до розділу 4 298

Список літератури 300

ВСТУП

   Нині банківські установи демонструють яскраві приклади вражаючих змін у структурі фінансової системи та постійного зростання ролі фінансових інститутів у процесі реформ і економічного розвитку. Банківський сектор перетворюється на ключовий елемент сучасної ринкової економіки. Щоб виконати взяту на себе місію, комерційні банки мають постійно підвищувати ефективність діяльності та працювати над удосконаленням аналітичного інструментарію, що застосовується в процесі управління.
   На сучасному етапі розвитку банківської системи в Україні постає нагальна потреба повною мірою скористатися широким набором ринкових інструментів, розробити та реалізувати нові підходи до управління комерційним банком, урахувавши при цьому позитивний власний і зарубіжний досвід. Підвищення ефективності економічної роботи банку до рівня, що відповідав би сучасним економічним відносинам, неможливе без застосування досконалого аналітичного інструментарію.
   Аналіз діяльності банку є логічним продовженням теорії банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Останнім часом проблеми формування методології аналізу банківської діяльності та організації фінансово-аналітичної служби у вітчизняних банках почали набувати першочергового значення. З одного боку, це пояснюється досягненням певної стабільності та адаптованості до умов економічного середовища, з другого — посиленням конкуренції в самому банківському середовищі. За цих обставин комерційний банк може розраховувати на дальший розвиток і посилення своїх ринринкових позицій, лише демонструючи належний рівень управління наданими в його користування ресурсами та забезпечуючи достатній рівень прибутковості капіталу. Успішне виконання цих завдань значною мірою залежить від знання банківськими спеціалістами сучасних методів аналізу та впровадження їх у повсякденну діяльність.
   За значного підвищення ризикованості екзогенного середовища фінансова стійкість банку залежить не лише від забезпечення прибутковості його діяльності, а й від міри нейтралізації ризиків, що завжди супроводжують таку діяльність. Тому аналіз управлінських рішень потребує обов’язкового визначення координат “дохідність — ризик”. Саме цей принцип є тим наріжним каменем, який покладено в основу запропонованого в цьому дослідженні підходу до формування методології аналізу банківської діяльності. У монографії розглянуто теоретичні та методологічні засади аналізу як невід’ємної складової системи управління сучасним банком, а також запропоновано методичні рішення щодо аналізу банківських портфелів та балансу в цілому з позицій співвідношення доходів і ризиків.
   Очевидно, що структура аналітичного процесу та вибір інструментів аналізу значною мірою залежать від концепції управління банківськими фінансами. У монографії обґрунтовано концепцію інтегрованого управління активами і пасивами банку, описано методи, моделі та прийоми аналізу банківської діяльності, що уможливлюють реалізацію цієї концепції. Сформовано систему інтегральних показників, які характеризують дохід та ризик банку. Функціональні зв’язки між цими показниками описано за допомогою аналітичних моделей, придатних для прогнозного аналізу. Сукупність запропонованих аналітичних інструментів сприяє ефективній реалізації стратегічного управління банком та створенню підсистеми оперативного аналізу фінансових потоків. Відповідно до зазначених проблем побудовано й логічну структуру монографії.
   Нині вже ніхто не має сумніву, що проблеми раціональної організації аналітичної роботи рано чи пізно постануть перед кожним банком. Тому доцільно зробити цей процес планомірним, не очікуючи виявлення негативних явищ, пов’язаних із браком адекватних підходів до розв’язання цієї проблеми. Сподіваємось, що наше дослідження допоможе комерційним банкам розв’язувати складні завдання, пов’язані зі створенням досконалих аналітичних систем. Зауваження та пропозиції щодо змісту будуть із вдячністю сприйняті автором та враховані в дальшій роботі.

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі (Примостка Л.О.)

 
< Попередня   Наступна >