Електронна бібліотека підручників
Головна arrow Економіка (різне) arrow Основи економічної теорії: політ економічний аспект  
22.12.2016
Основи економічної теорії: політ економічний аспект

   Основы экономической теории - издание, прочитав только список авторов этой книги, невольно проникаешся к ней уважением. В книге раскрыты все базовые знания по экономической теории и поднимается много проблем затрагивающих современное общество. Небольшая сложность стиля которым написана эта книга с лихвой перекрывается прекрасными научными разработками.
   На экономическом факультете КНУ им. Т. Шевченка эта книга получила признание и является базовым учебником для постижения этой дисциплины.

ЗМІСТ

Частина І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 1. Предмет і функції економічної теорії

§ 1. Предмет економічної теорії
§ 2. функції економічної теорії
§ 3. Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"

Розділ 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів
§ 1. Загальнонаукові методи
§ 2. Спеціальні методи

Частина II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність

§ 1. Виробництво як процес суспільної праці
§ 2. фактори виробництва: види, типи, функції
§ 3. Поєднання факторів виробництва
§ 4. Результативність виробництва
§ 5. Науково-технічна революція і зміни у змісті й характері праці
§6. Ефективність суспільної праці і розширення джерел багатства суспільства

Розділ 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації
§ 1. Об'єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу
§ 2. формування основ постіндустріальної цивілізації

Розділ 5. Економічна система суспільства і власність
§ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи
§ 2. Основи аналізу відносин власності
§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності

Розділ 6. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу
§ 1. Сутність потреб і особливості розвитку їх
§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва
§ 3. Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту
§ 4. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку

Розділ 7. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку
§ 1. Зміст суспільного поділу
§ 2. Поділ праці та організація управління

Розділ 8. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного
§ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва
§ 2. Зміна місця й ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу
§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці

Розділ 9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку
§ 1. Сутність суспільного багатства
§ 2. Структура і використання національного багатства

Частина III. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розділ 10. Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості

§ 1. Характеристика товарного виробництва
§ 2. Товар і його властивості
§ 3. Теорії вартості

Розділ 11. Гроші як економічна категорія
§ 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей
§ 2. Функції грошей як загального еквівалента
§ 3. Концепції грошей
§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу

Розділ 12. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва
§ 1. Суперечності - джерело та рушійна сила розвитку товарного виробництва
§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва

Розділ 13. Ринкове господарство і його основні суб'єкти
§ 1, Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва
§ 2. Суб'єкти ринкового господарства

Розділ 14. Сучасний ринок, його структура і функції
§ 1. Ринок як полісистемне утворення
§ 2. Ринкова інфраструктура
§ 3. Функції ринку

Розділ 15. Конкуренція і монополія в ринковій системі
§ 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів
§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму
§ 3. Позаринкові форми зв'язку господарських одиниць
§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин

Частина IV. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ

Розділ 16. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації

§ 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб'єктів господарювання
§ 2. Форми організації господарювання на мікрорівні

Розділ 17. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
§ 1. Економічна природа попиту та пропозиції
§ 2. Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх
§ 3. Фактори, що визначають попит і пропозицію
§ 4. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження
§ 5. Кон'юнктура ринку, випадки якісної визначеності її
§ 6. Коливання цін, ціна рівноваги
§ 7. Фактори і методи ринкового ціноутворення

Розділ 18. Витрати виробництва і прибуток
§ 1. Витрати виробництва
§ 2. Прибуток як економічна категорія
§ 3. Ефективність використання факторів виробництва

Розділ 19. Капітал і підприємництво
§ 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу
§ 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери
§ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки

Розділ 20. Підприємство в умовах ринкового господарювання
§ 1. Маркетинг і менеджмент. Функціонування підприємства як товаро-виробника
§ 2. Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу
§ 3. Сутність і функції менеджменту підприємства

Розділ 21. Теоретичні основи економіки домогосподарства
§ 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх
§ 2. Переваги домогосподарства
§ 3. Оптимальний план споживання домогосподарства
§ 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства
§ 5. Пропозиція домогосподарства

Частина V. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

Розділ 22. Відтворення і економічне зростання на макрорівні

§ 1. Зміст процесу суспільного відтворення
§ 2. Економічне зростання і його типи

Розділ 23. Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків
§ 1. Система вимірів господарювання на макрорівні
§ 2. Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні

Розділ 24. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва
§ 1. Економічна рівновага і циклічність
§ 2. Середні і малі цикли
§ 3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва

Розділ 25. Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили
§ 1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника
§ 2. Зайнятість населення та регулювання й в сучасних умовах
§ 3. Ринок робочої сили
§ 4. Макроекономічна нестабільність і безробіття
§ 5. Інфляція та зайнятість населення

Розділ 26. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки
§ 1. Роль природних умов
§ 2. Земельна рента
§ 3. Агробізнес
§ 4. Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

Розділ 27. Фінансово-грошова система
§ 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні
§ 2. Бюджетна система
§ 3. Грошова система
§ 4. Кредитна система
§ 5. Валютна система

Розділ 28. Система розподілу доходів
§1. Сутність і механізм розподілу доходів
§2.Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності
§ 3. Доходи підприємців
§ 4. Суспільні фонди споживання
§ 5. Доходи від власності. Рентні доходи
§ 6. Сімейні доходи і структура використання їх

Частина VI. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

Розділ 29. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються

§ 1. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються
§ 2. Диференціація країн, що розвиваються
§ 3. Різноманітність форм соціально-економічного прогресу

Розділ 30. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин
§ 1. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу
§ 2. Становлення різних форм власності
§ 3. Становлення підприємництва

Частина VII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Розділ 31. Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку

§ 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності та розвиток світових економічних зв'язків
§ 2. Ступені генезису і об'єктивні основи розвитку світового господарства
§ 3. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів
§ 4. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства
§ 5. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність

Розділ 32. Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс
§ 1. Сутність міжнародних економічних відносин, трансформація їх
§ 2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин
§ 3. Регулювання світових господарських зв'язків
§ 4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни

Розділ 33. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство
§ 1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України
§ 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України
§ 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему

Розділ 34. Економічні аспекти глобальних проблем
§ 1. Сутність глобальних проблем сучасності
§ 2. Сучасні форми вияву та можливості розв'язання глобальних проблем людства

Частина VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Розділ 35. Економічна теорія як підґрунтя економічної політики

§ 1. Сутність і цілі економічної політики 
§ 2. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики
§ 3. Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики
§ 4. Моделі ринку і економічної політики

Розділ 36. Економічна роль держави
§ 1. Економічні функції держави
§ 2. Становлення економічних функцій Української держави
§ 3. Економічна політика держави
§ 4. Держава і ринок
§ 5. Основи державного регулювання економіки
§ 6. Економічні функції місцевих органів влади

Розділ 37. Політика державного регулювання економіки
§ 1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи
§ 2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики
§ 3. Основні функції державного регулювання
§ 4. Національні особливості державного регулювання
§ 5. Основні форми державного регулювання
§ 6. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства
§ 7. Зовнішньоекономічна політика держави

Розділ 38. Податково-бюджетна політика держави
§ 1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування
§ 2. Класифікація податків
§ 3. Податкова політика держави
§ 4. Особливості податкової політики в Україні
§ 5. Бюджетна політика держави

Розділ 39. Кредитно-грошова політика держави
§ 1. Сутність і основні напрями кредитно-грошової політики
§ 2. Методи кредитно-грошової політики
§ 3. Кредитно-грошова політика в Україні

Розділ 40. Інноваційна політика держави
§ 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави
§ 2. Система управління державною інноваційною політикою
§ 3. Малий інноваційний бізнес

Розділ 41. Особливості сучасної економічної політики в Україні

Частина IX. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КРАЇНАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розділ 42. Становлення та еволюція економічної теорії

§ 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки
§ 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки
§ 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях
§ 4. Класична ситуація та її зміни - методологічний ключ адекватного розкриття розвитку економічної теорії в країнах ринкової економіки
§ 5. Плюралізм і класифікація теорій та напрямів світової економічної думки

Розділ 43. Перша класична ситуація як розквіт політичної економії
§ 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи
§ 2. Варіанти класичної економічної теорії

Розділ 44. Друга класична ситуація: епоха мікроекономічної
§ 1. Теоретичні засади неокласичної доктрини
§ 2. А. Маршалл і початок неокласичного аналізу
§ 3. Розробка Л. Вальрасом теорії загальної економічної рівноваги

Розділ 45. Кейнсіансько-неокласичний синтез - визначальна характеристика третьої класичної ситуації
§ 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса
§ 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса
§ 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу

Розділ 46. Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії
§ 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст,: загальне і специфічне
§ 2. "Неокласичне відродження" і монетаризм
§ 3. Теорія раціональних сподівань - радикальний варіант "неокласичної революції"
§ 4. Економіка пропозиції
§ 5. Неоінституціоналізм - пошуки альтернативи пануючої ортодоксії

Формат: DOC
Мова: Українська

Скачати підручник
Основи економічної теорії: політ економічний аспект

 
< Попередня   Наступна >